Azarga®

S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på monoterapi. 

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 10 mg brinzolamid og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 •  På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • Luftvejssygdomme, herunder bronkial astma samt bronkial astma i anamnesen
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • Kardiogent shock
 • Allergi over for β-blokkere eller sulfonamider og -derivater
 • På grund af brinzolamid:
  • Hyperchloræmisk acidose.
  • Nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min.
  • Allergi over for sulfonamidafledte lægemidler.

Forsigtighedsregler

 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Forsigtighed ved:
  • svært regulerbar diabetes mellitus
  • hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
  • alvorlige vaskulære lidelser
  • hypertyroidisme
  • syre/base-forstyrrelser
 • Kan forværre myasthenia gravis.
 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer, da væsketilførslen til cornea kan påvirkes.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

 

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Keratitis, Sløret syn, Øjenirritation, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Hæmaturi.
Celler i det forreste kammer.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion***.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Arytmier*, AV-blok*, Bradykardi*, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Dyspnø*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Hypertension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer*.
Anæmi.
Hyperchloridæmi, Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Choroidealøsning**, Dobbeltsyn*, Forhøjet intraokulært tryk, Synstab, Tinnitus*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere.  

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clotrimazol, ritonavir og troleandomycin) kan hæmme metaboliseringen af brinzolamid og bør anvendes med forsigtighed.
 • Risiko for additiv effekt, som kan resultere i hypotension og/eller udtalt bradykardi, når øjendråber med timolol administreres samtidig med calcium-blokkere, β-blokkere, antiarytmika, digoxin, parasympatomimetika, orale carboanhydrasehæmmere samt CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin).
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

  

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

Timolol og brinzolamid nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Timolol 

 • Virkningen af timolol indtræder normalt efter ca. 20 minutter.

 

Brinzolamid 

 • Brinzolamid absorberes systemisk efter lokal applikation i øjet.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer.
 • Virkningen opretholdes i 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 027202
5 ml
171,40
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 088052
5 ml (Paranova)
149,50
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 393364
5 ml (Orifarm)
165,00
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 407415
5 ml (2care4)
164,90
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 027214
3 x 5 ml
423,00
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 466176
3 x 5 ml (2care4)
396,70
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 473510
3 x 5 ml (Orifarm)
391,00
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 498005
3 x 5 ml (Paranova)
421,85
 
 

Revisionsdato

2017-12-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...