Targin

N02AA55
 
 

Semisyntetisk opioidagonist (oxycodon) kombineret med opioidantagonist (naloxon). 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på dosisreduktion hos ældre. Fjern gammelt plaster før nyt sættes på. Afvent virkning af tabletter før næste dosis gives. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 

 • 5 mg oxycodonhydrochlorid og 2,5 mg naloxonhydrochlorid
 • 10 mg oxycodonhydrochlorid og 5 mg naloxonhydrochlorid
 • 15 mg oxycodonhydrochlorid og 7,5 mg naloxonhydrochlorid
 • 20 mg oxycodonhydrochlorid og 10 mg naloxonhydrochlorid
 • 30 mg oxycodonhydrochlorid og 15 mg naloxonhydrochlorid
 • 40 mg oxycodonhydrochlorid og 20 mg naloxonhydrochlorid.

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Sædvanligvis 5+2,5 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time. Den maksimale døgndosis er 80+40 mg.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærk nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL
 • Svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Depotpræparater bør ikke doseres oftere end anbefalet. Der gives oxycodon depottabletter 5 mg x 4 til dement ældre patient, selvom anbefalingen lyder dosering hver 12. time. Indlæggelse. Der gives antidot i form af naloxon.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/ respirationsstop).
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Hedeture.
Døsighed, Hikke, Hovedpine, Humørforstyrrelser, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hudreaktioner, Øget svedtendens.
Dysuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ileus, Stomatitis.
Angina pectoris, Dyspnø, Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.
Dehydrering.
Agitation, Angst, Depression, Dystoni, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Letargi, Migræne, Nervøsitet, Synkope, Talebesvær, Tremor, Øget muskeltonus.
Hypersensitivitet.
Hypogonadisme.
Høretab, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Kolestase, Melæna, Tandgener.
Ikke kendt Respirationsdepression.
Aggressivitet, Eufori, Hallucinationer, Paræstesier, Sedation.
Anafylaktisk reaktion.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Urinretention.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Referencer: 4234

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse af naloxon i modermælken. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af oxycodon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Oxycodon 

 • Opioidagonist med virkning på især μ-opioidreceptorerne i CNS, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Naloxon  

 • Modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarmkanalen blokeres. Naloxon har ingen central effekt og påvirker derved ikke oxycodons analgetiske effekt.

Farmakokinetik

Oxycodon 

 • Biotilgængelighed 60-87%.
 • Steady state efter 24 timer.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Naloxon 

 • Biotilgængelighed < 3% pga. en udtalt first pass-metabolisme.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive glucuronider.

Indholdsstoffer

Naloxondepottabletter  5+2,5 mgdepottabletter  40+20 mgdepottabletter  10+5 mgdepottabletter  20+10 mgdepottabletter  15+7,5 mgdepottabletter  30+15 mgdepottabletter  20+10 mg  (Paranova Danmark)
Oxycodondepottabletter  5+2,5 mgdepottabletter  40+20 mgdepottabletter  10+5 mgdepottabletter  20+10 mgdepottabletter  15+7,5 mgdepottabletter  30+15 mgdepottabletter  20+10 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 5+2,5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 40+20 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg
Macrogoler : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Patienten skal have opioidinduceret obstipation, og der skal være forsøgt fast behandling med laksantia med utilstrækkelig effekt.
 • Behandlingsforsøgene skal beskrives.
 • Der skal være effekt af Targin på obstipationen.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere TCA, gabapentin og pregabalin.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.) 053211
28 stk. (blister)
149,15 79,89
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.) 033195
28 stk. blister)
257,30 68,93
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.) 033218
28 stk. (blister)
469,30 62,85
(AP4) depottabletter 15+7,5 mg (kan dosisdisp.) 078507
28 stk. (blister)
377,55 67,42
(AP4) depottabletter 30+15 mg (kan dosisdisp.) 503533
28 stk. (blister)
681,10 60,81
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.) 053200
98 stk. (blister)
470,55 72,03
(AP4) depottabletter 40+20 mg (kan dosisdisp.) 053166
98 stk. (blister)
2.928,90 56,04
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.) 033206
98 stk. (blister)
823,85 63,05
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.) 033229
98 stk. (blister)
1.547,95 59,23
(AP4) depottabletter 20+10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 467604
98 stk. (blister)
1.546,50 59,18

Foto og identifikation

Depottabletter  5+2,5 mg

Præg:
OXN, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 5+2,5 mg
 
 
 

Depottabletter  10+5 mg

Præg:
OXN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 10+5 mg
 
 
 

Depottabletter  15+7,5 mg

Præg:
OXN, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 15+7,5 mg
 
 
 

Depottabletter  20+10 mg

Præg:
OXN, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 20+10 mg
 
 
 

Depottabletter  30+15 mg

Præg:
OXN, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 30+15 mg
 
 
 

Depottabletter  40+20 mg

Præg:
OXN, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 14
depottabletter 40+20 mg
 
 
 

Referencer

4234 Jumah NA, Edwards C, Balfour-Boehm J et al Observational study of the safety of buprenorphine+naloxone in pregnancy in a rural and remote population BMJ Open 2016 6 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27799240

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. maj 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...