Metex®

Metex Pen
L04AX03
 
 

Cytostatikum. Folsyreantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Reumatoid artritis
 • Svær polyartikulær juvenil idiopatisk artritis, hvor NSAID-behandling har haft utilstrækkelig effekt
 • Moderat til svær psoriasis eller psoriasisartritis
 • Mild til moderat Crohns sygdom.

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

 • Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg methotrexat (som dinatriumsalt),
 • Metex® Pen, injektionsvæske, opløsning, fyldt pen. 1 pen indeholder 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg eller 30 mg methotrexat.

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Voksne. Initialt 7,5 (10) mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig. Dosis kan efter 4-6 ugers behandling øges med 2,5 mg hver 3.-4. uge til højst 25 (30) mg/uge. Når ønsket effekt er nået, reduceres dosis gradvis til den lavest mulige effektive vedligeholdelsesdosis.

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Børn og unge 3-16 år. 10-15-mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig. Dosis kan om nødvendigt øges op til 20 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig.
 • Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis

Psoriasis og psoriasisartritis 

 • Voksne. Initialt 10-15 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig. Dosis øges gradvis til højst 25 mg 1 gang ugentlig. Dosis reduceres gradvis til den lavest mulige effektive vedligeholdelsesdosis.

Crohns sygdom 

 • Voksne. Initialt 25 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig. Behandlingsrespons kan forventes efter 8-12 uger. Vedligeholdelsesdosis. 15 mg s.c., i.m. eller i.v. 1 gang ugentlig.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Ved nedsat nyrefunktion (GFR 20-50 ml/min.) skal dosis reduceres med 50%.
 • Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

 

Bemærk: 

 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. eller 5-10 mg pr. uge, undtagen på methotrexatdagen. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 20 ml/min.)
 • Alkoholmisbrug
 • Alvorlige akutte og kroniske infektioner
 • Immundefekter og alvorligt nedsat knoglemarvsfunktion, anæmi, leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, som ikke skyldes ledsygdommen.

Forsigtighedsregler

 • Før behandling og i starten af behandlingen hver 14. dag, senere hver 8.-10. uge (eller før ved dosisøgning), tages hæmoglobin, leukocyt- og differentialtælling, trombocyttal, serum-transaminaser og serum-albumin.
 • Før behandlingsstart foretages røntgen af thorax og hos risikopatienter tillige hepatitis B- og C-serologi.
 • Insulinafhængig diabetes mellitus
 • Overvægt
 • Kroniske lungelidelser
 • Alder > 70 år
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltdosering. Samtidig indgift af inj. væske og tabletter. Orale ulcera.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Feber, Kulderystelser, Træthed.
Diarré, Orale ulcera, Stomatitis.
Anæmi, Blødning, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine, Paræstesier.
Mucositis.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Biliær cirrose, Gastro-intestinal blødning, Leverfibrose, Pancreatitis.
Interstitiel pneumonitis, Lungeødem, Pleuraekssudat, Vasculitis.
Lymfom, Pancytopeni.
Artralgi, Osteoporose.
Depression, Hemiparese, Konfusion, Kramper, Leukoencefalopati, Parese, Svimmelhed, Talebesvær.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Nyresvigt, Oligospermi.
Sjældne (0,01-0,1%) Sekundær malignitet.
Hepatitis.
Dyspnø, Hypotension, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Tromboemboli.
Diabetes mellitus, Elektrolytforstyrrelser.
Atypisk stressfraktur.
Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Nedsat muskeltonus.
Dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Sepsis.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Pludselig død, Tumorlysesyndrom.
Hæmatemese.
Pericarditis, Perikardieansamling.
Aplastisk anæmi.
Hæmaturi.
Forbigående blindhed, Tinnitus.
Ikke kendt Pulmonal blødning.
Neurotoksicitet.

Interaktioner

 • Koncentrationen af methotrexat kan øges ved samtidig indgift af omeprazol, fenylbutazon, probenecid, salicylsyrederivater, tiaprofensyre og trimethoprim.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges hos patienter i samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske stoffer, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis 

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder herefter. 

Referencer: 2302, 2304

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Methotrexat virker blokerende på cellens metabolisme på flere områder. Stoffet bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (folininsyre), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarmkanal. 

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen trifasisk.
 • Methotrexat diffunderer let ud i vævene, således at de højeste koncentrationer opnås i lever og nyrer.
 • Passerer også ind i cerebrospinalvæsken, men terapeutisk koncentration her nås kun ved høje intravenøse doser.
 • Methotrexat bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen fra organismen kan herved forsinkes betydeligt.
 • Plasmahalveringstid i eliminationsfasen 3-10 timer.
 • 80-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20% udskilles med galden, og enterohepatisk cirkulation forekommer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (7,5 mg)  099102
6 x 0,15 ml
1.221,30 67,85
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (12,5 mg)  122893
6 x 0,25 ml
1.367,65 45,59
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (7,5 mg)  168453
0,15 ml
218,60 72,87
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (10 mg)  168464
0,2 ml
234,90 58,73
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (15 mg)  168475
0,3 ml
256,55 42,76
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (20 mg)  168486
0,4 ml
279,60 34,95
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (25 mg)  168497
0,5 ml
286,35 28,64
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (22,5 mg)  193009
6 x 0,45 ml
1.607,50 29,77
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (20 mg)  398640
6 x 0,4 ml
1.587,15 33,07
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (15 mg)  448401
6 x 0,3 ml
1.416,45 39,35
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (25 mg)  449772
6 x 0,5 ml
1.627,80 27,13
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (17,5 mg)  496163
0,35 ml
254,50 36,36
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (12,5 mg)  527696
0,25 ml
243,00 48,60
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (17,5 mg)  548147
6 x 0,35 ml
1.436,75 34,21
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (10 mg)  557915
6 x 0,2 ml
1.318,90 54,95
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (30 mg)  563465
0,6 ml
293,15 24,43
(A) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml  (22,5 mg)  569769
0,45 ml
283,00 31,44
(A) injektionsvæske, opl. i pen 7,5 mg 449941
1 stk.
218,60 72,87
(A) injektionsvæske, opl. i pen 7,5 mg 149049
4 stk.
820,25 68,35
(A) injektionsvæske, opl. i pen 10 mg 381420
1 stk.
234,90 58,73
(A) injektionsvæske, opl. i pen 10 mg 178209
4 stk.
885,30 55,33
(A) injektionsvæske, opl. i pen 12,5 mg 471479
1 stk.
243,00 48,60
(A) injektionsvæske, opl. i pen 12,5 mg 520563
4 stk.
917,80 45,89
(A) injektionsvæske, opl. i pen 15 mg 476301
1 stk.
251,15 41,86
(A) injektionsvæske, opl. i pen 15 mg 117831
4 stk.
950,30 39,60
(A) injektionsvæske, opl. i pen 17,5 mg 466548
1 stk.
254,50 36,36
(A) injektionsvæske, opl. i pen 17,5 mg 134824
4 stk.
963,85 34,42
(A) injektionsvæske, opl. i pen 20 mg 138608
1 stk.
279,60 34,95
(A) injektionsvæske, opl. i pen 20 mg 428596
4 stk.
1.064,15 33,25
(A) injektionsvæske, opl. i pen 22,5 mg 444977
1 stk.
283,00 31,44
(A) injektionsvæske, opl. i pen 22,5 mg 510251
4 stk.
1.077,70 29,94
(A) injektionsvæske, opl. i pen 22,5 mg 506271
6 stk.
1.607,50 29,77
(A) injektionsvæske, opl. i pen 25 mg 094568
1 stk.
286,35 28,64
(A) injektionsvæske, opl. i pen 25 mg 443138
4 stk.
1.091,25 27,28
(A) injektionsvæske, opl. i pen 30 mg 061273
1 stk.
293,15 24,43

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  50 mg/ml  (Sprøjter i alle styrker)

Mål i mm: 74,9 x 8,1
Farvekode: Rød
Metex® inj. væske i sprøjte 7, 5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Grøn
 
Metex® inj. væske i sprøjte 10 mg
 
 
 
 
Farvekode: Lyseblå
 
Metex® inj. væske i sprøjte 12,5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Lilla
 
Metex® inj. væske i sprøjte 15 mg
 
 
 
 
Farvekode: Lyserød
 
Metex® inj. væske i sprøjte 17,5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Brun
 
Metex® inj. væske i sprøjte 20 mg
 
 
 
 
Farvekode: Mørkegrøn
 
Metex® inj. væske i sprøjte 22,5 mg
 
 
 
 
Farvekode: Blå
 
Metex® inj. væske i sprøjte 25 mg
 
 
 
 
Farvekode: Orange
 
Metex® inj. væske i sprøjte 30 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg

Farve: Rød
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 7,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  10 mg

Farve: Grøn
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 10 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg

Farve: Lyseblå
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 12,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  15 mg

Farve: Lilla
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 15 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg

Farve: Lyserød
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 17,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  20 mg

Farve: Brun
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 20 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg

Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 22,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  25 mg

Farve: Blå
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 25 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  30 mg

Farve: Orange
Mål i mm: 149 x 24,2
Metex® inj. væske i pen 30 mg
 
 
 
 
 

Referencer

2302 Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E et al No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study Rheumatology 2014 53(4) 757-63 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369411


2304 Østensen M, Förger F How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy? Curr Opin Pharmacol 2013 13(3) 470-5 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522967

 
 

Revisionsdato

2018-04-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...