Iressa®

L01XE02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker EGFR.

Gefitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg gefitinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg 1 gang dgl.
Bemærk: Tabletterne skal synkes hele med vand eller drikkes efter opslæmning (se "Håndtering og holdbarhed"). Må ikke tygges eller knuses. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-20 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lever- eller nyrefunktion (GFR ≤ 20 ml/min.)
 • Interstitiel lungesygdom og lungefibrose.
 • Ved symptomer på keratitis skal omgående henvises til øjenspecialist. Ved diagnosticering af keratitis ulcerosa bør behandlingen afbrydes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Hudreaktioner.
Almindelige (1-10%) Feber.
Forhøjet bilirubin, Mundtørhed.
Epistaxis, Interstitiel lungesygdom.
Dehydrering.
Alopeci, Negleforandringer.
Forhøjet plasma-kreatinin, Hæmaturi, Proteinuri.
Blefaritis, Conjunctivitis, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal perforation, Hepatitis, Pancreatitis.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Corneaerosion, Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema multiforme, Kutan vasculitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Hæmoragisk cystitis.
Der er rapporteret fatalt forløb af interstitiel lungesygdom.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer (fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, barbiturater eller naturlægemidler, der indeholder perikon) kan nedsætte plasmakoncentrationen af gefitinib.
 • Syrehæmmende midler, herunder protonpumpehæmmere og H2-antagonister, kan nedsætte biotilgængeligheden og derved plasmakoncentrationen af gefitinib.
 • Potente CYP3A4-hæmmere (fx posaconazol, voriconazol, proteasehæmmere, clarithromycin) kan øge plasmakoncentrationen af gefitinib.
 • Gefitinib hæmmer CYP2D6,og dosisjustering af CYP2D6-substrater bør overvejes. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig indgift af warfarin og gefitinib kan blødningstendensen øges, og protrombintiden eller INR bør monitoreres regelmæssigt.
 • Gefitinib kan forværre den neutropene effekt af vinorelbin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for gefitinib. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer tyrosinkinasedomænet af den epidermale vækstfaktorreceptor, EGFR.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration opnås efter 3-7 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 59 %, nedsættes ved øgning af ventrikel-pH.
 • Steady state opnås efter 7-10 døgn.
 • Metaboliseres via CYP34A og CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid i gennemsnit ca. 41 timer.
 • Udskilles primært som metabolitter med fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af opslæmning 

 • 1 tablet opslæmmes i ½ glas vand (uden kulsyre), som jævnligt svinges forsigtigt rundt. Opslæmningen kan tage op til 20 min.
 • Indholdet drikkes straks efter tilberedningen.
 • Glasset skylles med ½ glas vand, som også drikkes.
 • Opslæmningen kan anvendes i sonde.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg 013347
30 stk. (blister)
19.358,70

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
IRESSA, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...