Noritren®

N06AA10
 
 
Tricyklisk antidepressivum.

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg eller 50 mg nortriptylinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 25 mg 2 gange dgl., stigende med 25 mg hver 2. dag til højst 150 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. 

  

Ældre 

Initialt 10 mg 2 gange dgl., gradvis stigende til 75 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. 

  

Bemærk: 

 • Vedligeholdelsesdosis fastlægges på baggrund af koncentrationsmåling, som foretages 1 uge efter initial maksimal dosis.
 • Bør seponeres gradvis på grund af risiko for seponeringssymptomer som hovedpine, søvnforstyrrelser, irritation og utilpashed.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

 • Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation. Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner.
 • Snævervinklet glaukom.
 • Hjerteinsufficiens. Må ikke anvendes før 6 måneder efter akut myokardieinfarkt.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for overdosering i suicidalt øjemed.
 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • De psykotiske symptomer hos patienter med skizofreni kan forværres, især hvis nortriptylin er eneste behandling. Skizofreni er en relativ kontraindikation på grund af risiko for provokation resp. eksacerbation af symptomer.
 • Risiko for forværring af kardielle ledningsforstyrrelser.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Risiko for forværring af anfaldstendens hos patienter med epilepsi eller udvikling af kramper hos patienter med nedsat krampetærskel.
 • Overdødelighed ved behandling af specielt ældre og patienter med hjertelidelser, især af arteriosklerotisk art.
 • På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Ortostatisk hypotension, Palpitationer, Takykardi.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed, Tremor.
Øget svedtendens.
Akkommodationsbesvær.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Smagsforstyrrelser.
AV-blok, Ekg-forandringer  (herunder forlænget QT-interval og øget bredte af QRS-komplekset), Grenblok.
Ataksi, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paræstesier.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido.
Pupildilatation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tungeødem.
Hypertension.
Angst, Kramper, Mani.
Ansigtsødem.
Urinretention.
Forhøjet intraokulært tryk, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverpåvirkning, Paralytisk ileus.
Arytmier.
Agranulocytose, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Gynækomasti.
Delirium, Hallucinationer.
Alopeci, Fotosensibilitet.
 • Schwarts-Bartters syndrom (SIADH) og suicidal adfærd er set, men med ukendt hyppighed.
 • Delerium er set hos ældre, mens hallucinationer er forekommet hos skizofrene patienter.
 • Der er set forøget risiko for knoglebrud hos patienter over 50 år ved behandling med tricykliske antidepressiva.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan forårsage hypertensive kriser og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI og lithium) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom. Se SSRI.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af nortriptylin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Samtidig indgift af adrenalin og noradrenalin kan udløse hypertensive kriser. Dopamin frigør noradrenalin og kan givet sammen med nortriptylin øge blodtrykket.
 • Den antihypertensive virkning af adrenerge neuronblokkere (fx clonidin) svækkes af nortriptylin.
 • Plasmakoncentrationen af nortriptylin kan nedsættes ved samtidig indgift af barbiturater - specielt phenobarbital og enzyminducerende antiepileptika (fx carbamazepin).
 • Andre antikolinerge midler (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) øger den antikolinerge effekt.
 • Levodopa forstærker risikoen for hypertension og kardiotoksicitet.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Nortriptylin øger plasmakoncentrationen af amfetamin.
 • Forstærker effekten af CNS-supprimerende midler som fx alkohol, hypnotika og stærke analgetika.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er tilsammen for nortriptylin og metabolit af amitriptylin data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko, men erfaringsmæssigt har mange gravide været behandlet, uden at der er fundet forøget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer er set.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Tricycklisk antidepressivum. Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne serotonin og noradrenalin. Påvirker desuden flere andre neurotransmittere og receptorer, hvilket har betydning for bivirkningsprofilen. Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 5 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til flere aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 15-39 timer, hos ældre op til 90 timer.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 230-570 nanomol/l (60-150 mikrogram/l).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 401828
100 stk.
65,25 4,89
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 401851
100 stk.
81,10 2,43
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 080507
100 stk.
172,75 2,59

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
NL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
NO
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
NS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...