Mirtazapin "Bluefish"

N06AX11
 
 
Antidepressivum.

Dispenseringsform

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 15 mg eller 30 mg mirtazapin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 15-30 mg dgl. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 15-45 mg dgl. Dosis gives 1 gang dgl. ved sengetid, kan evt. deles i 2 doser, morgen og aften.
Til ældre bør dosisøgning foretages under nøje overvågning. 

 

Bemærk: 

 • Nedsat dosering ved nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Smeltetabletten lægges oven på tungen, hvor den hurtigt opløses og kan synkes uden vand.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, bl.a. pga. manglende påvist effekt.
 • På grund af risiko for seponeringssymptomer som angst, hovedpine og svimmelhed bør seponering foretages gradvis.
 • Den sederende effekt kan være mere udtalt ved lavere doser. Se farmakodynamik.

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis.  

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (moclobemid) inden for det sidste døgn.
  Kombinationen kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Kardielle ledningsforstyrrelser
  • Angina pectoris
  • Nylig myokardieinfarkt
  • Hypotension
  • Risikofaktorer for hyponatriæmi
  • Prostatahypertrofi
  • Snævervinklet glaukom
  • Tidligere manifestationer af mani/hypomani.
 • Desuden forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på icterus, mani, forværret epilepsi eller nedsat krampetærskel.
 • Eksisterende psykotiske symptomer kan forværres.
 • Risiko for ændret glykæmisk kontrol hos patienter med diabetes mellitus.
 • Ved feber eller andre symptomer på infektion bør behandlingen stoppes og blodbilledet undersøges.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning, Øget appetit.
Mundtørhed.
Hovedpine, Sedation, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation, Opkastning.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Abnorme drømme, Angst, Døsighed, Konfusion, Svimmelhed, Tremor.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Agitation, Hallucinationer, Mani, Motorisk uro, Paræstesier, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Aggressivitet, Myokloni.
Ikke kendt Ødemer.
Eosinofili, Knoglemarvsdepression.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Dysartri, Oral paræstesi, Serotoninsyndrom*, Suicidale tanker eller adfærd.
Bulløs dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Urinretention.

* se SSRI

 • Somnolens optræder hovedsageligt i de første uger af behandlingen.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere er kontraindiceret og kan medføre risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Mirtazapin kan forøge den sederende virkning af alkohol og benzodiazepiner.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med kraftige hæmmere af CYP3A4 (fx proteasehæmmere, azoler, erythromycin - Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) på grund af risiko for øget koncentration af mirtazapin.
 • Ved samtidig behandling med carbamazepin nedsættes plasmakoncentrationen af mirtazapin med ca. 50%. Risiko for lignende effekt ved kombination med andre induktorer af CYP3A4. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret.  

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler.  

Se endvidere Antiarytmika.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Mirtazapin er en α2-receptor antagonist.
 • De præsynaptiske α2-autoreceptorer hæmmer frigørelsen af noradrenalin gennem en negativ feedback mekanisme. Ved at blokere receptorerne øger mirtazapin frigørelsen af noradrenalin.
 • Den øgede omsætning af noradrenalin fører til øget stimulering af postsynaptiske α1-receptorer på serotonerge neuroner og dermed øget frigørelse af serotonin.
 • Gennem blokering af præsynaptiske α2-heteroreceptorer på serotonerge neuroner hindres desuden noradrenalins hæmmende effekt på frigørelsen af serotonin.
 • Herudover virker mirtazapin som antagonist på flere serotonin-receptorer (5HT2A, 5HT2C og 5HT3) og på histamin H1-receptoren.
 • Ved lave doser vil mirtazepins stærke affinitet for histamin H1-receptoren medføre, at H1-receptorblokeringen er relativt udtalt i forhold til blokeringen af α2-receptorerne. Ved højere doser vil den sederende antihistamine effekt blive modvirket af effekten fra den øgede frigørelse af noradrenalin.
Referencer: 3644, 3643, 3645

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer. Steady state-plasmakoncentration nås inden for 3-4 dage.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4 og CYP2D6 samt i mindre omfang via CYP1A2 til bl.a. demethylmirtazapin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 20-40 timer.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) smeltetabletter 15 mg 531829
30 stk. (blister)
43,60 2,91
(B) smeltetabletter 30 mg 186415
30 stk. (blister)
54,40 1,81
(B) smeltetabletter 30 mg 438708
96 stk. (blister)
66,85 0,70

Substitution

smeltetabletter 15 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, smeltetabletter 15 mg
Mirtin KRKA, Mirtazapin, smeltetabletter 15 mg
Remeron Smelt MSD, Mirtazapin, smeltetabletter 15 mg
 
smeltetabletter 30 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, smeltetabletter 30 mg
Mirtin KRKA, Mirtazapin, smeltetabletter 30 mg
Remeron Smelt MSD, Mirtazapin, smeltetabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
A, 36,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
smeltetabletter 15 mg
 
 
 

Smeltetabletter  30 mg

Præg:
A, 37
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
smeltetabletter 30 mg
 
 
 

Referencer

3643 Anttila SA, Leinonen EV A review of the pharmacological and clinical profile of mirtazapine CNS Drug Rev 2001 7(3) 249-64 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11607047


3644 Grasmäder K, Verwohlt PL, Kühn KU et al Relationship between mirtazapine dose, plasma concentration, response, and side effects in clinical practice Pharmacopsychiatry 2005 38(3) 113-7 2018 http://Relationship between mirtazapine dose, plasma concentration, response, and side effects in clinical practice


3645 Leonard SD, M.D., Karlamangla A Dose-Dependent Sedating and Stimulating Effects of Mirtazapine Clinical Vignette 2015 19 2018 https://proceedings.med.ucla.edu/wp-content/uploads/2016/11/Dose-Dependent-Sedating-and-Stimulating-Effects-of-Mirtazapine.pdf

 
 

Revisionsdato

2018-06-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...