Seroquel XR

N05AH04
 
 

2. generations antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzothiazepinderivat. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og excitation.
 • Behandling af moderat til svær manisk episode samt moderat til svær depressiv episode ved bipolar lidelse.
 • Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse, hvor quetiapin tidligere har haft effekt.
 • Som supplerende behandling af depressive episoder ved unipolar depression hvor monoterapi med et antidepressivum ikke har været tilstrækkeligt.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som fumarat). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt. 


Skizofreni
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Den normale vedligeholdelsesdosis er 400-800 mg 1 gang dgl. 

Sikkerhedsstudier har vist, at det er forsvarligt at øge dosis til 1200 mg i døgnet. 


Manisk episode
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Normal effektiv dosis er i intervallet 400-800 mg i døgnet. 

Sikkerhedsstudier har vist, at det er forsvarligt at øge dosis til 1200 mg i døgnet. 

 

Depressiv episode ved bipolar lidelse
Voksne < 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis titreres afhængig af effekt til maksimalt 600 mg i døgnet. 


Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse
Sædvanligvis samme dosis som anvendt ved sidste episode. 

 

Supplerende behandling ved unipolar depression 

Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg dgl. 


Hos ældre og ved nedsat leverfunktion
Initialt 50 mg dgl. Dosis øges med 50 mg dgl. Supplerende behandling ved unipolar depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Den lavest effektive dosis ned til 50 mg dgl. bør anvendes. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Seponeres gradvist over 1-2 uger pga. risiko for seponeringssymptomer (bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed).
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke indtages samtidigt med mad og tages mindst 1 time før et måltid.

 

Kontraindikationer

Samtidig administration af CYP3A4-hæmmere (fx HIV-proteasehæmmere, azoler, erythromycin, clarithromycin, nefazodon). 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære og cerebrovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Øget risiko for søvnapnø (fx samtidig brug af CNS-deprimerende midler, overvægt)
  • Misbrugsrisiko (misbrug er forekommet)
  • Tidligere suicidal adfærd.
 • Pga. den antikolinergiske virkning af den aktive metabolit norquetiapin forsigtighed ved bl.a. tidligere snævervinklet glaukom, forhøjet intraokulært tryk eller urinretention.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum. Bmi og taljemål bør følges.
 • Opmærksomhed på infektionssymptomer og andre tegn på neutropeni. Behandlingen skal seponeres ved et neutrofiltal < 1,0 x 109/l.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Depressive episoder: I starten af behandlingen kan ses øget risiko for suicidal adfærd. Hos unge under 25 år er der generelt set en øget risiko for suicidal adfærd.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Patienten fik fejlagtigt dobbeltdosis. Først sin sædvanlige morgendosis derhjemme (1400 mg), og under en indlæggelse senere samme dag administrerer personalet endnu en dagsdosis. Overflytning til hjerteafdeling på grund af risiko for hjertearytmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Personalet opdager ikke, at patient får tablet i stedet for depottablet i 10 dage. Forværring af fysisk og psykisk tilstand.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Mundtørhed.
Anæmi, Nedsat HDL.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Døsighed, Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning, Øget appetit.
Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension, Palpitationer, Perifere ødemer, Takykardi.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi, Thyroideapåvirkning.
Abnorme drømme, Dysartri, Irritabilitet, Suicidale tanker eller adfærd.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Forlænget QT-interval*.
Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Kramper, Synkope, Tardive dyskinesier.
Hypersensitivitet  (herunder allergiske hudreaktioner).
Seksuelle forstyrrelser, Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotermi.
Ileus, Pancreatitis, Tarmobstruktion.
Dyb venetrombose.
Agranulocytose.
Metabolisk syndrom.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Forværring af diabetes.
Rhabdomyolyse.
Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Ekstrapyramidale gener er set ved korttidsbehandling af depressive episoder. Hyppigheden synes øget ved samtidig behandling med lithium.
 • Somnolens er set i løbet af de første 2 uger og forsvinder normalt ved fortsat behandling.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Der er forekommet alvorlig neutropeni og quetiapin skal seponeres ved et neutrofiltal < 1,0 x 109/l.
 • I sjældne tilfælde kan årelang behandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. hyperprolaktinæmi og synkope.

Interaktioner

 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af lægemidler, der hæmmer CYP3A4. Samtidig indgift af azoler øger således koncentrationen af quetiapin. En lignende effekt må forventes ved samtidig administration af andre potente CYP3A4-hæmmere, herunder HIV-proteasehæmmere, erythromycin og grapefrugtjuice. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Carbamazepin og phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af quetiapin.
 • Den antikolinerge virkning af andre midler med antikolinerg effekt (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) kan potenseres.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for mere end 5.000 1. trimester-eksponerede graviditeter uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Quetiapin er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10% på grund af betydelig førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 6 timer.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. den aktive metabolit norquetiapin. Metaboliseringen sker hovedsageligt via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer for quetiapin og ca. 12 timer for norquetiapin.
 • Mindre end 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : depottabletter 50 mg  (Orifarm) , depottabletter 50 mg  (EuroPharmaDK) , depottabletter 150 mg  (EuroPharmaDK) , depottabletter 150 mg  (ChemVet) , depottabletter 200 mg  (Orifarm) , depottabletter 200 mg  (EuroPharmaDK) , depottabletter 300 mg  (Orifarm) , depottabletter 300 mg  (EuroPharmaDK) , depottabletter 400 mg  (Orifarm) , depottabletter 400 mg  (EuroPharmaDK) , depottabletter 400 mg  (ChemVet)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor dosering 1 gang daglig med depotformulering af quetiapin er nødvendig. 
 • Supplerende behandling ved depression, hvor supplerende behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotikum/ antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 50 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 051935
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 50 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 387768
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 150 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 568021
30 stk. (blister)
Udgået 20-11-2017
(B) depottabletter 150 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 562893
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 150 mg  (Paranova Danmark) 380263
100 stk. (blister)
75,00 2,00
(B) depottabletter 200 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 157726
100 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) depottabletter 200 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 489702
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 200 mg  (Paranova Danmark) 456833
100 stk. (blister)
Udgået 20-11-2017
(B) depottabletter 300 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 113061
30 stk. (blister)
Udgået 29-01-2018
(B) depottabletter 300 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 032328
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 300 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 108689
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) depottabletter 300 mg  (Paranova Danmark) 181714
100 stk. (blister)
Udgået 20-11-2017
(B) depottabletter 400 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 057833
30 stk. (blister)
Udgået 20-11-2017
(B) depottabletter 400 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 157728
100 stk. (blister)
Udgået 15-01-2018
(B) depottabletter 400 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 598765
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017

Substitution

depottabletter 50 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 50 mg
 
depottabletter 150 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 150 mg
 
depottabletter 200 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 200 mg
 
depottabletter 300 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 300 mg
 
depottabletter 400 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  50 mg  (Orifarm)  (EuroPharmaDK)

Præg:
XR 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 6,5 x 16,2
depottabletter 50 mg (Orifarm)
 
 
 

Depottabletter  150 mg  (Paranova)  (EuroPharmaDK)

Præg:
XR 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 17,2
depottabletter 150 mg (Paranova)
 
 
 

Depottabletter  200 mg  (Orifarm) (Paranova)  (EuroPharmaDK)

Præg:
XR 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 17,2
depottabletter 200 mg (Orifarm) (Paranova)
 
 
 

Depottabletter  300 mg  (orifarm) (Paranova)  (EuroPharmaDK)

Præg:
XR 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,6 x 19
depottabletter 300 mg (orifarm) (Paranova)
 
 
 

Depottabletter  400 mg  (Orifarm)  (EuroPharmaDK)

Præg:
XR 400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 19
depottabletter 400 mg (Orifarm)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...