Dehydrobenzperidol®

N05AD08
 
 
Butyrophenonderivat med antiemetisk virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg droperidol. 

Doseringsforslag

Forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning 

 • Voksne. 0,625-1,25 mg i.v.
 • Nedsat nyre- og leverfunktion samt ældre. 0,625 mg i.v.
 • Børn > 2 år. 20-50 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Maksimalt 1,25 mg.
 • Bemærk:
  • Administreres 30 min. før forventet afslutning af operationen. Dosis kan gentages hver 6. time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.


Forebyggelse af morphin-induceret kvalme og opkastning under PCA 

 • Voksne. 15-50 mikrogram pr. mg morphin i.v. Maksimalt 5 mg dgl.
 • Børn. Bør ikke anvendes til børn.

 

Kontraindikationer

 • Forlænget QT-interval, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse og familiær disposition for forlænget QT-interval
 • Hypokaliæmi
 • Hypomagnesiæmi
 • Bradykardi eller samtidig behandling, som kan medføre bradykardi
 • Fæokromocytom
 • Komatøse tilstande
 • Parkinsonisme
 • Alvorlig depression
 • Samtidig behandling med lægemidler, som fremkalder ekstrapyramidale symptomer, fx metoclopramid og andre antipsykotika samt lægemidler, der forlænger QT-intervallet. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved
  • kardiovaskulær sygdom
  • disposition for epilepsi eller kramper
  • CNS-depression
  • nedsat nyre- eller leverfunktion
 • Forsigtighed ved en række risikofaktorer for forlænget QT-interval: Fx strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se endvidere kontraindikationer.
 • Inden behandling påbegyndes, bør patienter med risiko for hjertearytmi have målt elektrolyt- og kreatinin-niveauer, og QT-forlængelse skal udelukkes.
 • Kontinuerlig pulsoximetri skal udføres ved identificeret eller formodet risiko for ventrikulær arytmi og skal fortsættes i 30 min. efter en enkelt i.v. administration.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypotension.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akatisi, Angst, Dystoni, Okulogyration, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Agitation, Konfusion, Malignt neuroleptikasyndrom*.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Pludselig og uforklarlig død.
Forlænget QT-interval**, Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi.
Bloddyskrasi.
Ekstrapyramidale gener, Humørforstyrrelser, Kramper, Tremor.
Ikke kendt Bronkospasme, Laryngospasme.
Epileptisk anfald, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Koma, Parkinsonisme, Synkope.

* Malignt neuroleptikasyndrom består af varierende kombinationer af parkinsonisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger

 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af metoclopramid og andre antipsykotika kan føre til en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer. Kombination bør undgås.
 • Droperidol kan hæmme virkningen af dopaminagonister.
 • Droperidol kan forstærke virkningen af sedativer (fx. barbiturater, benzodiazepiner, morphinderivater) og af antihypertensiva.
 • Droperidol kan forstærke opioidbetinget respirationsdepression.
 • Samtidig indgift af CYP1A2 og/eller CYP3A4-hæmmere kan forlænge virkningen af droperidol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Indtagelse af alkohol bør undgås.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for mindre end 100 1. trimester eksponerede uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. De fleste data dækker over 2 døgns behandling af hyperemesis gravidarum med en kontinuer infusion på 1mg/t. 

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3838, 3836

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening i 24 timer efter administration.

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af mannitol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

Hæmmer virkningen på dopamin-receptorer i kemoreceptor-triggerzonen i area postrema, hvilket giver en antiemetisk effekt. 

Farmakokinetik

 • Hurtigt indsættende virkning.
 • Virkningsvarighed 2-4 timer, men påvirkning kan vare i op til 12 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 3-3,8. 

  

Håndtering ved PCA:  

Træk droperidol- og morphin-injektionsvæske op i en injektionssprøjte, og tilsæt isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til ønsket volumen. 

  

Forligelighed: 

Må ikke blandes med andre farmaka. 

  

Holdbarhed: 

Brugsfærdig opløsning kan opbevares højst 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml 027271
10 x 1 ml
451,70 45,17

Referencer

3836 Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records Health Technol Assess 2016 20(23) 1-176 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27029490


3838 Lacasse A, Lagoutte A, Ferreira E et al Metoclopramide and diphenhydramine in the treatment of hyperemesis gravidarum: effectiveness and predictors of rehospitalisation Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009 143(1) 43-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135291

 
 

Revisionsdato

2018-09-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...