Dehydrobenzperidol®

N05AD08
 
 
Butyrophenonderivat med antiemetisk virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg droperidol. 

Doseringsforslag

Forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning 

 • Voksne. 0,625-1,25 mg i.v.
 • Ældre. 0,625 mg i.v.
 • Børn > 2 år. 20-50 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Maksimalt 1,25 mg. 
 • Bemærk:
  • Administreres 30 min. før forventet afslutning af operationen. Dosis kan gentages hver 6. time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.


Forebyggelse af morphin-induceret kvalme og opkastning under PCA 

 • Voksne. 15-50 mikrogram pr. mg morphin i.v. Maksimalt 5 mg dgl.
 • Børn. Bør ikke anvendes til børn.

  

Kontraindikationer

 • Forlænget QT-interval
 • Hypokaliæmi
 • Hypomagnesiæmi
 • Bradykardi eller samtidig behandling, som kan medføre bradykardi
 • Fæokromocytom
 • Komatøse tilstande
 • Parkinsonisme
 • Alvorlig depression
 • Samtidig behandling med lægemidler, som fremkalder ekstrapyramidale symptomer, fx metoclopramid og andre antipsykotika samt lægemidler, der forlænger QT-intervallet.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved 
  • kardiovaskulær sygdom
  • familiær disposition for forlænget QT-interval
  • disposition for epilepsi eller kramper
  • CNS-depression
  • nedsat nyre- eller leverfunktion
  • samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser.
 • Inden behandling påbegyndes, bør patienter med risiko for hjertearytmi have målt elektrolyt- og kreatinin-niveauer, og QT-forlængelse skal udelukkes.
 • Kontinuerlig pulsoximetri skal udføres ved identificeret eller formodet risiko for ventrikulær arytmi og skal fortsættes i 30 min. efter en enkelt i.v. administration.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypotension.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Akatisi, Angst, Dystoni, Okulogyration, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Konfusion, Malignt neuroleptikasyndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Pludselig og uforklarlig død.
Hjertestop.
Bloddyskrasi.
Ekstrapyramidale gener, Humørforstyrrelser.

Der er også set uhensigtsmæssig antidiuretisk hormonsekretion, epilepsilignende anfald, koma, torsades de pointes-takykardi, forlænget QT-interval. 

Malignt neuroleptikasyndrom består af varierende kombinationer af parkinsonisme, dystone træk, forhøjet temperatur og puls, labilt blodtryk, sved, bevidsthedsændringer samt leukocytose og forhøjet kreatininfosfokinase. Der kræves omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. Se endvidere Antipsykotika - bivirkninger

Interaktioner

 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan forlænge QT-intervallet (fx visse antiarytmika, erythromycin, tricykliske antidepressiva, methadon). Se Antiarytmika.
 • Samtidig brug af metoclopramid og andre antipsykotika kan føre til en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer. Kombination bør undgås.
 • Droperidol kan hæmme virkningen af dopaminagonister.
 • Droperidol kan forstærke virkningen af sedativer (fx. barbiturater, benzodiazepiner, morphinderivater) og af antihypertensiva.
 • Droperidol kan forstærke opioidbetinget respirationsdepression.
 • Samtidig indgift af CYP1A2 og/eller CYP3A4-hæmmere kan forlænge virkningen af droperidol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Indtagelse af alkohol bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. De fleste data dækker over 2 døgns behandling af hyperemesis gravidarum med en kontinuer infusion på 1mg/t. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening i 24 timer efter administration.

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af mannitol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

Hæmmer virkningen på dopamin-receptorer i kemoreceptor-triggerzonen i area postrema, hvilket giver en antiemetisk effekt. 

Farmakokinetik

 • Hurtigt indsættende virkning.
 • Virkningsvarighed 2-4 timer, men påvirkning kan vare i op til 12 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 3-3,8. 

  

Håndtering ved PCA:  

Træk droperidol- og morphin-injektionsvæske op i en injektionssprøjte, og tilsæt isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske til ønsket volumen. 

  

Forligelighed: 

Må ikke blandes med andre farmaka. 

  

Holdbarhed: 

Brugsfærdig opløsning kan opbevares højst 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml 027271
10 x 1 ml
452,10 45,21
 
 

Revisionsdato

2017-07-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...