Cimzia®

L04AB05
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Humaniseret pegyleret Fab-fragment, der binder specifikt til tumor nekrosis faktor (TNF)

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis (i kombination med methotrexat), hvor behandling med methotrexat alene ikke er tilstrækkelig. Kan gives som monoterapi, når fortsat behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.
 • Spondylartritis (Mb Bechterew) eller non-radiografisk aksial spondylartritis, hvor NSAID har haft utilstrækkelig effekt eller ikke tåles.
 • Moderat til svær plaque-psoriasis.
 • Psoriasisartritis (i kombination med methotrexat), hvor konventionel behandling har haft utilstrækkelig effekt. Kan gives som monoterapi, når fortsat behandling med methotrexat er uhensigtsmæssig.

 

Certolizumab pegol bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af reumatoid artritis. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte. 1 sprøjte indeholder 200 mg certolizumab pegol. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 200 mg certolizumab pegol. 

Injektionsvæske, opløsning i kassette til dosisdispenser. 1 kassette til dosisdispenser indeholder 200 mg certolizumab pegol. 

Doseringsforslag

Voksne. 400 mg (som to injektioner a 200 mg s.c. samme dag) i uge 0, 2 og 4, efterfulgt af 200 mg s.c. hver 2. uge (eller alternativt 400 mg hver 4. uge ved aksial spondylartritis). 

 

Hvis der ikke er respons inden for de første 12 behandlingsuger (16 uger ved plaque-psoriasis), bør anden behandling overvejes.  

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år. 

Kontraindikationer

 • Tuberkulose eller andre alvorlige infektioner
 • Moderat til svær hjerteinsufficiens (NYHA III/IV).

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B
 • Forsigtighed ved infektionstendens og demyeliniserende lidelse
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås
 • Ved nuværende eller tidligere malign sygdom bør behandling som hovedregel undgås. Generelt bør der observeres for udvikling af malign sygdom, specielt i hud og lymfeknuder.
 • Beskyttelseshætten på den fyldte sprøjte indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Reaktioner på indstiksstedet, Smerter, Temperaturstigning, Træthed.
Hepatitis, Kvalme.
Hypertension.
Eosinofili, Leukopeni.
Hovedpine, Paræstesier.
Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Maligne tumorer.
Gastro-intestinal blødning eller perforation, Kolestase.
Arytmier, Astma, Kardiomyopati, Lungeemboli, Pleuraekssudat, Tromboflebitis, Ødemer.
Anæmi, Blødningstendens, Koagulationsforstyrrelser, Lymfadenopati, Trombocytopeni, Trombocytose.
Elektrolytforstyrrelser.
Angst, Humørforstyrrelser, Perifer neuropati, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Alopeci, Forværring af psoriasis, Fotosensibilitet, Hudkræft, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Alvorlige infektioner, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Sekundær malignitet.
Fistler.
AV-blok, Cerebrovaskulære tilfælde, Interstitiel lungesygdom, Pericarditis, Pneumonitis, Raynauds syndrom.
Pancytopeni, Splenomegali.
Forhøjet serum-urat, Thyroideapåvirkning.
Balanceforstyrrelser, Delirium, Koordinationsbesvær, Kramper, Suicidaladfærd.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Angioødem, Serumsyge.
Seksuelle forstyrrelser.
Ikke kendt Dissemineret sklerose, Guillain-Barrés syndrom.

Interaktioner

Kombination af certolizumab pegol og anakinra eller abatacept bør undgås pga. øget infektionsrisiko.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Dette tillader dog ikke at udelukke en mindre øget risiko. 

Referencer: 3382, 1550

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. Biotilgængeligheden af denne lave mængde hos et diende barn er forventeligt meget lav på grund af intestinal nedbrydning. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 

Referencer: 3380

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Binder det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor), der spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation. Herved hindres stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter s.c. injektion ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 48 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,7. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 10 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys og må derefter ikke genplaceres i køleskab.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Rheumatol.) injektionsvæske, opl. 200 mg  i fyldt sprøjte  060597
2 stk.
9.916,35 347,08
(NBS)(Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 200 mg 429168
2 stk.
9.916,35 347,08
(NBS)(Rheumatol.) inj.væske, opl. i kassette. t. dos.disp. 200 mg/ml 474694
2 stk.
9.916,35 347,08

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  200 mg  i fyldt sprøjte

Cimzia® inj. væske i fyldt sprøjte (demo model)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  200 mg

Cimzia® inj. væske i fyldt pen (demo model)
 
 
 
 
 

Referencer

1550 Lægemiddelstyrelsen SPC www.produktresume.dk


3380 Clowse ME, Förger F, Hwang C Minimal to no transfer of certolizumab pegol into breast milk: results from CRADLE, a prospective, postmarketing, multicentre, pharmacokinetic study Ann Rheum Dis 2017 76(11) 1890-6 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28814432


3382 Clowse ME, Wolf DC, Förger F Pregnancy Outcomes in Subjects Exposed to Certolizumab Pegol J Rheumatol 2015 42(12) 2270-8 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26523031

 
 

Revisionsdato

2018-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...