Ceftazidim "Fresenius Kabi"

J01DD02
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af ceftazidimfølsomme bakterier, fx urinvejsinfektion eller pneumoni hos penicillinallergikere. 

 

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.000 mg ceftazidim (som pentahydrat).
Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.000 mg ceftazidim (som pentahydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 40 kg 

 • 1 g i.v. 2-3 gange i døgnet.
 • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 2 g 3 gange i døgnet.
 • Kan også gives som kontinuerlig infusion: Bolusinjektion af 2 g efterfulgt af kontinuerlig infusion af 4-6 g hver 24. time. 


Børn < 40 kg og > 2 mdr. 

 • 100-150 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Kan også gives som kontinuerlig infusion: Bolusinjektion af 60-100 mg/kg legemsvægt efterfulgt af kontinuerlig infusion af 100-200 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Højst 6 g/døgn. 


Børn < 2 mdr. 

 • 25-60 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-3 doser. 

  

Nedsat nyrefunktion 

GFR 

(ml/min) 

Intermitterende infusion Kontinuerlig infusion
 

Voksne og 

børn > 40 kg 

Børn < 40 kg 

og > 2 mdr. 

Voksne og 

børn > 40 kg 

Børn < 40 kg 

og > 2 mdr. 

31-50 1 g hver 12. time

25 mg/kg 

hver 12. time 

2 g efterfulgt af 

1-3 g hver 24. time 

-*
16-30 1 g hver 24. time

25 mg/kg 

hver 24. time 

2 g efterfulgt af 

1 g hver 24. time 

-*
6-15 0,5 g hver 24. time

12,5 mg/kg 

hver 24. time 

-* -*
< 5 0,5 g hver 48. time

12,5 mg/kg 

hver 48. time 

-* -*
*Ikke undersøgt


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

Hæmodialyse. 1 g i.v. dgl. ved slutningen af hver dialyse. 

  

Peritonealdialyse. 125-250 mg pr. 2 l dialysevæske. 

  

Bemærk 

Pga. den lokalirriterende virkning bør der fortrinsvis anvendes i.v. administration. 

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ubehag og flebitis ved indstiksstedet.
Diarré, Forhøjede leverenzymer.
Eosinofili, Positiv Coombs' test, Trombocytose.
Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Pseudomembranøs colitis.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Candidiasis.
Meget sjældne (< 0,01%) Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi.
Encefalopati*, Kramper*, Paræstesier, Tremor*.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

*Er set hos patienter med nedsat nyrefunktion. 

Interaktioner

 • Ceftazidims baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som erythromycin og tetracyclin.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge ceftazidims nefrotoksicitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Ceftazidim hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.
 • Følsomme bakterier, som er under påvirkning af ceftazidim, fortsætter deres vækst i længden, men de kan ikke dele sig og vokser derfor ud til lange tråde. Til sidst går bakterierne i opløsning og dør.
 • Det fremgår heraf, at ceftazidim virker baktericidt, og at virkningen er mest udtalt på bakterier i hurtig vækst.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftazidim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Pseudomonas aeruginosa
    • Visse Enterobacter spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Efter intravenøs indgift af 1 g nås maksimal plasmakoncentration på ca. 85 mikrogram/ml. 
 • Ceftazidim fordeler sig i den ekstracellulære væskefase, udskilles kun i ringe grad med galden og passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren ved normale meninges. 
 • Ved inflammerede meninges opnås koncentrationer i spinalvæsken på 12-25% af plasmakoncentrationen. 
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer. 
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne. 
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 5,2-7,5. 


Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Til i.v. injektion opløses 500 mg, 1.000 mg eller 2.000 mg i henholdsvis 5 ml, 10 ml eller 50 ml sterilt vand. 

Bemærk. I tilslutning til opløsningen udvikles der carbondioxid, hvorved der opstår overtryk i hætteglasset. Opløsningen kan indgives, selv om der er små bobler til stede. 

  

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske og Ringer-laktatinfusionsvæske.
 • Bør ikke tilsættes andre farmaka.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning bør straks anvendes. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1000 mg 049879
10 htgl. x 1000 mg
192,30 76,92
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2000 mg 049891
10 htgl. x 2000 mg
350,45 70,09
 
 

Revisionsdato

2017-03-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...