Losartankalium/hydrochlorthiazid "Krka"

C09DA01
 
 

Antihypertensivum. Kombination af losartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

  • 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid
  • 100 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid
  • 100 mg losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne. 

  • 50 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid om morgenen.
  • Dosis kan øges til 100 mg losartan/12,5 mg hydrochlorthiazid eller 100 mg losartan/25 mg hydrochlorthiazid 1 gang dgl.


Bemærk 

  • Bør ikke anvendes til børn.
  • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

Losartan 

  • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase
  • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
  • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).


Hydrochlorthiazid 

  • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
  • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Losartan  

  • Nyrearteriestenose
  • Mitralklapstenose
  • Aortastenose
  • Hypertrofisk kardiomyopati
  • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
  • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
  • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
  • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
  • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

 

Hydrochlorthiazid 

  • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
  • Arthritis urica.
  • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
  • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Ansigtsrødme, Hoste, Nasal tilstopning, Sinuitis.
Brystsmerter, Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Infektion i øvre luftveje.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Angina pectoris, Arytmier, AV-blok  (grad II), Cerebrovaskulære tilfælde, Dyspnø, Hypotension, Lungeødem, Myokardieinfarkt, Ortostatisk hypotension, Vasculitis, Ødemer.
Agranulocytose, Anæmi, Hæmolyse, Leukopeni, Trombocytopeni.
Anfald af arthritis urica, Forhøjet serum-urat, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed.
Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Migræne, Nervøsitet, Paræstesier, Perifer neuropati, Somnolens, Synkope, Tremor.
Alopeci, Dermatitis, Erytem, Fotosensibilitet, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse.
Impotens, Urinvejsinfektion.
Conjunctivitis, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Rhabdomyolyse.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.

Interaktioner

Losartan 

  • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
  • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
  • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
  • Rifampicin (og formodentlig også rifabutin) nedsætter AUC for losartan. Dosisjustering kan være nødvendigt.
  • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.  
  • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion. 

 

Hydrochlorthiazid 

  • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
  • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
  • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
  • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
  • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
  • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

  • Losartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere. 
  • Hydrochlorthiazid hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

 

Losartan 

  • Biotilgængelighed ca. 33%.
  • Maksimal plasmakoncentration af losartan og den aktive metabolit nås efter henholdsvis ca. 1 time og 3-4 timer.
  • Ca. 14% af en indgiven dosis metaboliseres i leveren via CYP2C9 til den aktive metabolit.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer for losartan og 6-9 timer for den aktive metabolit.
  • 3-8% udskilles gennem nyrerne i form af losartan eller aktiv metabolit.
  • Maksimal virkning indtræder efter 5-6 timer. Virkningsvarighed mindst 24 timer.

 

Hydrochlorthiazid 

  • Biotilgængelighed ca. 70%.
  • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
  • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hydrochlorthiazidfilmovertrukne tabletter  50+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  100+25 mgfilmovertrukne tabletter  100+12,5 mg
Losartanfilmovertrukne tabletter  50+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  100+25 mgfilmovertrukne tabletter  100+12,5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Quinolingult (E104) : filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 100+25 mg, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 100+25 mg, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg (kan dosisdisp.) 090612
28 stk. (blister)
58,75
(B) filmovertrukne tabletter 100+25 mg (kan dosisdisp.) 090634
28 stk. (blister)
54,65
(B) filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg (kan dosisdisp.) 189624
28 stk. (blister)
75,00
(B) filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg (kan dosisdisp.) 090623
98 stk. (blister)
41,10
(B) filmovertrukne tabletter 100+25 mg (kan dosisdisp.) 090645
98 stk. (blister)
79,05
(B) filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg (kan dosisdisp.) 031099
98 stk. (blister)
107,50

Substitution

filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Ancozan Comp Sandoz, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Cozaar Comp. MSD, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losarstad Comp STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losartan/HClthiazid Aurobindo Orion Pharma, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losartan/HCltiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Losartanka./HClthiazid "Teva" TEVA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
Myrlosar Comp Amneal Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Ancozan Comp Sandoz, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Cozaar Comp. Forte MSD, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losarstad Comp STADA Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losartan/HClthiazid Aurobindo Orion Pharma, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losartan/HCltiazid Medical Val Medical Valley, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Losartanka./HCl thiazid "Teva" TEVA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
Myrlosar Comp Amneal Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+25 mg
 
filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Ancozan Comp Sandoz, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg MSD, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Losartan/HClthiazid Aurobindo Orion Pharma, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Losartan/HClthiazide "Teva" TEVA, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
Losartanka./HClthiazid Amneal Amneal Nordic, Hydrochlorthiazid, Losartan, filmovertrukne tabletter 100 mg+12,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+12,5 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
filmovertrukne tabletter 50+12,5 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 100+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
filmovertrukne tabletter 100+25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2015-08-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...