Docetaxel "Pfizer"

L01CD02
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

 • Mammacancer
 • Ikke-småcellet lungekræft
 • Prostatacancer
 • Gastrisk adenokarcinom
 • Hoved-halscancer.

Anvendes som enkeltstofs- eller kombinationsbehandling, se produktresumé

Docetaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml  indeholder 10 mg docetaxel. 

Doseringsforslag

Voksne. 100 mg/m2 legemsoverflade (monoterapi) eller 75 mg/m2 (kombinationsterapi) som i.v. infusion over 1 time. 

Gentages efter 3 uger. Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerans og under hensyntagen til den inducerede neutropeni og trombocytopeni, som kan kræve dosisreduktion. 

  

Bemærk: 

 • På grund af betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner samt væskeretention skal alle patienter præmedicineres med oralt kortikosteroid.
 • Nedsat dosering ved nedsat leverfunktion.

  

Advarsel: 

Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Stærkt nedsat leverfunktion. 

Forsigtighedsregler

 • Præmedicinering med oralt kortikosteroid pga. risiko for betydelige overfølsomhedsreaktioner (åndenød, behandlingskrævende hypotension, angioødem og generaliseret urticaria). Hvis disse reaktioner opstår, skal infusionen straks afbrydes, symptomatisk behandling indledes, og evt. næste behandling gives efter specielle retningslinjer. Svagere, forbigående reaktioner (rødmen, hudreaktioner, åndenød, hypotension eller takykardi) kræver ikke afbrydelse af behandlingen.
 • Knoglemarvsinsufficiens, og hyppig kontrol af leukocyttal og trombocyttal bør altid foretages.
 • Leverfunktionen bør måles før behandlingsstart og før hver cyklus.
 • I alvorlige tilfælde af perifer neuropati anbefales 25% dosisreduktion for de følgende docetaxelbehandlinger.
 • Alkoholindhold
  Koncentrat til infusionsvæske indeholder 23% v/v alkohol.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Væskeretention.
Anæmi, Neutropeni.
Myalgi.
Perifer neuropati.
Alopeci, Hudreaktioner, Negleforandringer.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Gastro-intestinal blødning, Obstipation.
Arytmier, Hypertension, Hypotension.
Trombocytopeni.
Artralgi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjerteinsufficiens.
Sjældne (0,01-0,1%) Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Myokardieinfarkt, Tromboemboli.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ototoksicitet.
Ikke kendt Enterocolitis.
Anafylaktisk reaktion.
Maculaødem.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir og grapefrugtjuice, nedsætter clearance af docetaxel. Samtidig administration bør undgås.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
 • På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virker ved at forstyrre det mikrotubulære netværk i cellerne. Docetaxel binder til tubulin og fremmer samlingen af tubulin i mikrotubuli samtidig med, at det hæmmer deres adskillelse. Dette fører til stabilisering af mikrotubuli, hvilket resulterer i hæmning af mitotiske og interfase cellulære funktioner. 

Farmakokinetik

 • Efter intravenøs infusion af 100 mg/m2 legemsoverflade over 1 time opnås maksimal plasmakoncentration på 3,7 mikrogram/ml.
 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk. Plasmahalveringstid henholdsvis 4 minutter, 36 minutter og 11 timer.
 • Ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne, og ca. 80% udskilles med galden i form af inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,7-5,5

  

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 250 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Koncentrationen af docetaxel i den brugsfærdige infusionsvæske må ikke overstige 0,74 mg/ml. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 4 timer ved stuetemperatur (inkl. infusionstid).
   

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af docetaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 148697
2 ml
Udgået 24-09-2018
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 148708
8 ml
Udgået 24-09-2018
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 148719
16 ml
Udgået 24-09-2018
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...