Midazolam "B. Braun"

N05CD08
 
 

Hypnotikum af benzodiazepingruppen. 

Anvendelsesområder

Præmedikation ved anæstesi. Anæstesiinduktion. Sedation med bevaret bevidsthed. Sedativ komponent i kombinationsanæstesi. Sedation på intensivafdelinger. 

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning eller rektalvæske. 1 ml indeholder 1 mg eller 5 mg midazolam (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medikation 

 • Voksne. 1-2 mg i.v. eller 0,07-0,10 mg/kg legemsvægt i.m.
 • Ældre og svækkede. 0,5 mg i.v. eller 0,025-0,05 mg/kg legemsvægt i.m.
 • Børn > 6 måneder. 0,3-0,5 mg/kg legemsvægt rektalt.
 • Børn > 1 år. 0,08-0,2 mg/kg legemsvægt i.m.
 • Bemærk: Gives 20-60 min. (i.m.) før anæstesiindledning.

 

Anæstesiinduktion 

 • Voksne. 0,15-0,20 mg/kg legemsvægt i.v. (uden præmedikation: 0,3-0,35 mg/kg legemsvægt i.v.).
 • Ældre og svækkede. 0,15-0,20 mg/kg legemsvægt i.v. (uden præmedikation: 0,15-0,3 mg/kg legemsvægt i.v.).
 • Bemærk: Dosis titreres langsomt (dosistillæg på højst 5 mg injiceres over 20-30 sekunder med 2 min. mellemrum) til ønsket effekt. Ved anvendelse før eller i kombination med andre stoffer til induktion af anæstesi nedsættes initialdosis væsentligt.

 

Sedation med bevaret bevidsthed 

 • Voksne. Initialdosis 2-2,5 mg i.v. Titreringsdosis 1 mg i.v. Totaldosis 3,5-7,5 mg i.v.
 • Ældre og svækkede. Initialdosis 0,5-1 mg i.v. Titreringsdosis 0,5-1 mg i.v. Totaldosis < 3,5 mg i.v.
  Bemærk: Gives langsomt (ca. 1 mg/30 sekunder). Initialdosis gives 5-10 min. før proceduren.
 • Børn 6 mdr.-5 år. I.v. Initialdosis 0,05-0,1 mg/kg legemsvægt. Totaldosis < 6 mg.
 • Børn 6-12 år, i.v. Initialdosis 0,025-0,05 mg/kg legemsvægt. Totaldosis < 10 mg.
 • Børn > 12 år, i.v. Voksendosis.
  Bemærk: Initialdosis gives over 2-3 min. Før proceduren indledes, eller dosis optitreres, ventes 2-5 min., så den fulde sedative effekt kan vurderes.
 • Børn > 6 måneder. Rektalt. 0,3-0,5 mg/kg legemsvægt.
 • Børn 1-15 år. I.m. 0,08-0,2 mg/kg legemsvægt.

Sedativ komponent i kombinationsanæstesi 

 • Voksne. Intermitterende doser i.v. (0,03-0,1 mg/kg) eller kontinuerligt i.v. (0,03-0,1 mg/kg legemsvægt pr. time). Dosisnedsættelse til ældre og svækkede.

 

Sedation på intensivafdelinger
Den ønskede effekt nås ved titrering og vedligeholdes ved enten kontinuerlig infusion eller intermitterende doser. 

 • Voksne. I.v. Støddosis 0,03-0,3 mg/kg legemsvægt i stigninger på 1-2,5 mg, der injiceres over 20-30 sekunder med 2 minutters intervaller. Vedligeholdelsesdosis 0,03-0,2 mg/kg legemsvægt pr. time. Dosisnedsættelse til ældre og svækkede. Ved kombination med analgetika gives midazolam sidst.
 • Nyfødte < 32. svangerskabsuge. I.v. 0,03 mg/kg legemsvægt pr. time.
 • Nyfødte > 32. svangerskabsuge og børn > 6 måneder. I.v. 0,06 mg/kg legemsvægt pr. time.
 • Børn > 6 måneder. I.v. Støddosis 0,05-0,2 mg/kg legemsvægt givet langsomt over mindst 2-3 min. Vedligeholdelsesdosis 0,06-0,12 mg/kg legemsvægt pr. time.
  Bemærk: Infusionshastigheden genvurderes hyppigt.

 

Bemærk: Ved i.v. injektion bør man have midler til rådighed til behandling af en evt. respirationsinsufficiens. Ved pludseligt ophør af en længerevarende behandling på intensivafdeling er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør i disse tilfælde foretages gradvis. 

Kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens ved brug til sedation med bevaret bevidsthed. 

Forsigtighedsregler

 • Midazolam administreret i.v. har vist sig at kunne nedsætte kontraktiliteten i hjertemusklen. I sjældne tilfælde er set respirations- og/eller hjertestop. Genoplivningsfaciliteter skal derfor være til stede.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat lever- eller hjertefunktion, respirationsinsufficiens, CNS-depression samt til ældre og børn. Monitorering af de vitale funktioner og dosisjusteringer anbefales til disse patienter.
 • Nyrefunktion: Forlænget sederende effekt ved forlænget infusion hos patienter med nyresvigt. Ingen data vedr. patienter med stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min). Forsigtighed ved kronisk nyresvigt.
 • Myasthenia gravis kan forværres.
 • Forsigtighed ved tidligere alkohol- eller medicinmisbrug.
 • Tolerans og fysisk afhængighed er set ved langtidsbehandling.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Dråbetællerne for midazolam og glucose blev fejlagtigt forbyttet, hvorved midazolaminfusionen kom til at køre med ca. 8 gange for høj hastighed Somnolens i flere dage.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af mg og ml. Der blev dispenseret 2,5 ml i.v. 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Overdosering. Bevidsthedspåvirkning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Visuel forveksling af styrker. Overdosering. bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Respiratoriske bivirkninger, herunder respirationsdepression og apnø ses hyppigt. Respirations- og/eller hjertestop er forekommet, oftest hos ældre og patienter med respirationsinsufficiens eller nedsat hjertefunktion samt ved høje doser og hurtig administration. 

Kardiovaskulære bivirkninger som hypotension, bradykardi, vasodilatation og gastro-intestinale gener som kvalme, opkastning og hikke forekommer. 

Anterograd amnesi hvor varigheden er dosisrelateret. Virkningen er ønskelig i forbindelse med kirurgiske eller diagnostiske procedurer. 

Paradokse reaktioner (fx agitation, aggressivitet, hallucinationer, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn samt ved høje doser og hurtig administration. 

Hovedpine og somnolens forekommer. 

Tilfælde af generelle overfølsomhedsreaktioner (bl.a. urticaria, angioødem) og anafylaktisk reaktion er set. 

Ved i.m. injektion kan der ses smerter og vævsirritation, og ved i.v. injektion kan der i enkelte tilfælde opstå flebitis på injektionsstedet. 

Interaktioner

 • Hæmmere af CYP3A4, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol og verapamil, øger AUC af midazolam med op til 350% og kan forlænge sovetiden. Induktorer af CYP3A4, fx carbamazepin og rifampicin, kan nedsætte både AUC og halveringstiden for midazolam. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Midazolam øger morphins smertestillende, sederende og respirationsdeprimerende virkninger. Lignende effekt kan forventes for andre opioider. Patienten bør overvåges for respirationsdepression og sedation. Koma og død er set ved kombination af benzodiazepiner og opioider pga. additiv CNS-deprimerende effekt.
 • Den sederende virkning forstærkes desuden af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika og antihistaminer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er for intravenøs behandling meget få data for 1. trimester-eksponerede. I forbindelse med anæstesi er eksponeringen kortvarig, og risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes beskeden. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt (ca. 90%) efter intramuskulær injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 20 minutter.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til α-hydroxy-midazolam, som er farmakologisk aktiv, men som hurtigt inaktiveres ved glucuronidering.
 • Plasmahalveringstid for midazolam 1,5-6,5 timer, længere hos ældre, og ca. 1 time for α-hydroxy-midazolam.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 2,9-3,7.
Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl. 1 mg/ml 490405
20 x 5 ml
117,65 17,65
(A) injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl. 1 mg/ml 400173
10 x 100 ml
1.236,20 18,54
(A) injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl. 5 mg/ml 078596
10 x 1 ml
128,50 38,55
(A) injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl. 5 mg/ml 078605
10 x 3 ml
106,50 10,65
(A) injektions- og infusionsvæske eller rektalvæske, opl. 5 mg/ml 461344
20 x 10 ml
570,90 8,56
 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...