Votrient

L01XE11
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Avanceret renalcellekarcinom som 1. linje-behandling eller efter tidligere cytokinbehandling for avanceret sygdom.
 • Visse typer af bløddelssarkom (STS) med sygdomsprogression inden for 6 måneder efter behandling for metastatisk sygdom eller inden for 12 måneder efter (neo-)adjuverende behandling.

 

Pazopanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg eller 400 mg pazopanib (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 800 mg 1 gang dgl. Skal indtages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. 

Ved moderat nedsat leverfunktion bør dosis nedsættes til 200 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen styres under kontrol af leukocyt- og trombocyttal, bilirubin- og levertransaminaseniveau.
 • Dosisjusteringer foretages i trin på 200 mg på basis af den individuelle tolerance. Dosis må ikke overskride 800 mg.
 • Tabletten skal synkes hel. Må ikke deles eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Mild til moderat nedsat leverfunktion. Kan ikke anbefales ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.).
 • Blodtrykket skal være velkontrolleret, og patienter med hypotyroidisme skal have relevant behandling herfor inden behandlingsstart. Monitorering af blodtryk og thyroideafunktion skal foretages løbende under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed, Tumorsmerte, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Hypertension.
Leukopeni, Nedsat plasma-albumin, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hovedpine.
Eksfoliativ dermatitis, Pigmentforandringer i huden, Ændring af hårfarve.
Proteinuri.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase, Leverpåvirkning, Mundtørhed, Tandkødsbetændelse.
Bradykardi, Dyb venetrombose, Dyspnø, Epistaxis, Hjerteinsufficiens, Hoste, Lungeemboli, Ødemer.
Brystsmerter, Dehydrering, Hedeture, Hypotyroidisme.
Muskelkramper, Myalgi.
Hikke, Letargi, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed, Talebesvær.
Alopeci, Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud, Øget svedtendens.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Hæmatemese, Leverinsufficiens, Melæna, Pancreatitis, Rektal blødning.
Apopleksi, Cerebral iskæmi, Forlænget QT-interval, Hæmoptyse, Lungeblødning, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Hæmolytisk uræmisk syndrom, Polycytæmi, Trombocytopenisk purpura.
Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi.
Hypæstesi.
Fotosensibilitet.
Infektioner.
Vaginalblødning.
Nethindeløsning.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel lungesygdom.
Leukoencefalopati  (reversibel).

Interaktioner

 • Forsigtighed bør udvises, når pazopanib administreres sammen med lægemidler, der inducerer eller hæmmer CYP3A4, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Grapefrugtjuice skal undgås.
 • Samtidig brug af simvastatin kan øge forekomsten af forhøjet ALAT-niveau > 3 gange øvre normalgrænse.
 • Absorptionen af pazopanib nedsættes ved samtidig indgift af farmaka, som øger ventrikelindholdets pH. Ved kombination med protonpumpehæmmer bør begge præparater tages samtidigt 1 gang dgl. om aftenen. H2-receptorantagonister skal indgives mindst 10 timer før eller mindst 2 timer efter pazopanib, og antacida skal indgives mindst 2 timer før eller mindst 1 time efter pazopanib.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 2 uger efter afslutning af behandlingen. 

Mandlige patienter (inkl. mænd, der er blevet steriliseret), skal bruge kondom under behandlingen og i mindst 2 uger efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor), platelet derived growth factor receptor (PDGFR) og stamcellefaktor-receptorer (c-Kit). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 3,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP3A4 og i mindre grad via CYP1A2 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 200 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg 093072
90 stk.
19.231,95
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400 mg 093083
60 stk.
25.638,65

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
GS JT
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 14,1
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
GS UHL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 17,8
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...