Ondansetron "Bluefish"

A04AA01
 
 

Serotoninantagonist af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 4 mg eller 8 mg ondansetron (som hydrochlorid). 

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 4 mg eller 8 mg ondansetron. 

Doseringsforslag

 • Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. Efter indledende parenteral eller oral behandling fortsættes efter 24 timer med 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.

 

 • Mindre opkastningsinducerende kemoterapi, hvor initial oral indgift er mulig
  Voksne. 8 mg 0,5-2 timer før kemoterapi. Derpå 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.

 

 • Kvalme og opkastninger efter stråleterapi
  Voksne. 8 mg 1-2 timer før stråleterapi. Derpå 8 mg hver 12. time. Behandlingens varighed afhænger af strålebehandlingens varighed.

 

 • Profylaktisk mod postoperativ kvalme og opkastning hos risikopatienter
  Voksne. 16 mg 1 time før anæstesi.

 

 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Børn > 6 mdr. Efter indledende parenteral behandling fortsættes hver 12. time i indtil 5 døgn med 2 mg for en total legemsoverflade < 0,6 m2 og 4 mg for > 0,6 m2. Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.

 

Bemærk: 

 • Behandling af børn er en specialistopgave.
 • Smeltetabletterne skal lægges oven på tungen, hvor de opløses i løbet af få sekunder og derefter synkes. Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.
 • Effekten af ondansetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.
 • Ved stærkt opkastningsinducerende kemoterapi (med enten cisplatin eller cyclophosphamid og et antracyclin i kombination) kan den antiemetiske effekt øges ved at kombinere behandlingen med aprepitant.
 • Nedsat leverfunktion. Ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion bør dosis ikke overskride 8 mg dgl.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med apomorphin.
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter underkastet adenotonsillær operation kan ondansetron skjule okkult blødning. Derfor bør disse patienter observeres nøje
 • Krydsallergi med andre 5-HT3-receptorantagonister kan forekomme
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion
 • Forsigtighed til hjertepatienter
 • Administreres med forsigtighed til patienter der har eller kan udvikle forlængelse af QTc.
 • Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden administration af ondansetron.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Rødme og varmefølelse.
Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Arytmier, Bradykardi, Hypotension.
Ekstrapyramidale gener  (fx okulogyr krise og dystoni).
Sjældne (0,01-0,1%) Forlænget QT-interval.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Synsforstyrrelser  (fx sløret syn, primært ved i.v. adm.).
Meget sjældne (< 0,01%) Toksisk epidermal nekrolyse.
Forbigående blindhed  (især ved i.v. adm.).

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af ondansetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Brug af ondansetron sammen med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, kan resultere i yderligere QT-forlængelse.
 • Samtidig brug af ondansetron med kardiotoksiske lægemidler, fx antracycliner, kan øge risikoen for arytmier.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.
 • Samtidig behandling med apomorphin skal undgås pga. tilfælde med udtalt hypotension og bevidsthedstab.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 2.600 1. trimester-eksponerede. Sammenlagt er der ingen øget risiko for medfødte misdannelser. 

Specifikt er risikoen for medfødte hjertemisdannelser omdiskuteret, da opgørelsen af danske data fra to forskellige forskergrupper har vist divergerende resultater. Sammenholdt med en ny større svensk opgørelse synes risikoen for medfødte hjertemisdannelser dog øget fra omkring 1% til omkring 1,5%.  Dette bør tages i betragtning i forhold til behandlingsvalget. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotoninreceptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6, CYP3A og CYP1A2.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.
 • Mindre end 5% udskilles som uomdannet substans.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg
Smag:
Jordbær : smeltetabletter 4 mg, smeltetabletter 8 mg
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 4 mg, smeltetabletter 8 mg
Lactose : filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 374672
50 stk. (blister)
97,85 7,83
(A) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 156195
100 stk. (blister)
222,40 8,90
(A) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 516972
30 stk. (blister)
116,60 7,77
(A) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 039395
50 stk. (blister)
162,70 6,51
(A) filmovertrukne tabletter 8 mg (kan dosisdisp.) 140709
100 stk. (blister)
233,25 4,67
(A) smeltetabletter 4 mg 468509
10 stk. (blister)
316,75 126,70
(A) smeltetabletter 8 mg 169852
10 stk. (blister)
233,25 46,65

Substitution

filmovertrukne tabletter 4 mg
Ondansetron "Aurobindo" Orion Pharma, Ondansetron, filmovertrukne tabletter 4 mg
Ondansetron "Stada" STADA Nordic, Ondansetron, filmovertrukne tabletter 4 mg
 
filmovertrukne tabletter 8 mg
Ondansetron "Stada" STADA Nordic, Ondansetron, filmovertrukne tabletter 8 mg
 
smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Amneal" Aristo Pharma Nordic, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Orifarm" Orifarm Generics, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Zofran Sandoz, Ondansetron, frysetørrede tabletter 4 mg
 
smeltetabletter 8 mg
Ondansetron "Amneal" Aristo Pharma Nordic, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
Ondansetron "Orifarm" Orifarm Generics, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
Zofran Sandoz, Ondansetron, frysetørrede tabletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  8 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
8
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 8 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Smeltetabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,7 x 7,7
smeltetabletter 4 mg
 
 
 

Smeltetabletter  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
smeltetabletter 8 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...