Warfarin "Orion"

B01AA03
 
 

Coumarinderivat. Indirekte virkende antikoagulans. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (krydskærv) warfarin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. Initialt 5 mg 1 x dgl. i 4 dage. På 5. dagen måles INR.
 • Vedligeholdelsesdosis 2,5-10 mg 1 x dgl.
 • Ved tidligere behandling indledes med dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage, dernæst tidligere dosis i 2 dage, og på 5. dagen måles INR.

 

Børn 

 • Der er begrænset data om dosering af warfarin til børn.
 • Normal leverfunktion: Initialt 0,2 mg/kg 1 x dgl.
 • Nedsat leverfunktion: Initialt 0,1 mg/kg 1 x dgl.
 • Specialistbehandling.

 

Bemærk: 

 • Den samlede daglige dosis skal tages på én gang og på samme tidspunkt hver dag.

Kontraindikationer

 • Forhøjet blødningstendens, fx hæmoragisk diatese, øsophagus varicer, arteriel aneurisme, spinal punktur, mavesår, alvorlige sår (inkl. operationssår), cerebrovaskulære lidelser, bakteriel endocarditis og malign hypertension.
 • Nylig intrakraniel, gastro-intestinal eller anden alvorlig blødning
 • Svær leverinsufficiens
 • Perikardiel effusion
 • Ukontrolleret hypertension
 • Samtidig indtagelse af naturlægemidler indeholdende perikon.

Forsigtighedsregler

 • Kirurgiske indgreb, fx leverbiopsi, tandlægeoperationer; INR skal tilpasses i forhold til proceduren.
 • Faktorer, som kan påvirke den antikoagulerende effekt, fx hyper- /hypotyroidisme, opkastninger, diarré, hjerteinsufficiens med leverstase, diætændringer, ændringer i rygevaner.
 • Ældre bør monitoreres for blødningskomplikationer, da de har forhøjet risiko for bivirkninger af warfarinbehandling.
 • Tæt monitorering ved svær hypertension, lever- eller nyresygdomme.
 • Langsom start, evt. uden 'loading dosis', ved mangel på protein C og S.
 • Patienter med genetisk anormale enzymtyper.
 • Patientcompliance skal altid sikres.
 • Se i øvrigt Vitamin K-antagonister.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Ordinationsfejl Fortsættelse af initialdosering på grund af manglende INR-kontrol. Risiko for alvorlig blødning.
Ordinationsfejl Fortsættelse af ordination uafhængigt af journalnotat og pausering i EPJ. Blodtransfusion.
Ordinationsfejl Forveksling af ugentlig dosis med daglig dosis. Risiko for alvorlig blødning.
Ordinationsfejl Manglende kontrol af INR ved tilføjelse af nyt lægemiddel. INR skal kontrolleres inden supplerende behandling initieres, og det anbefales at INR igen måles 2-3 dage efter opstart af det nye regime. Blødning.
Ordinationsfejl Manglende monitorering og/eller aktion på høj INR. Risiko for alvorlig blødning. Akut indlæggelse på grund af blødning fra rectum.
Ordinationsfejl Manglende ordination af anden antitrombotisk behandling under pausering (bridging) af vanlig AK-behandling hos patienter i høj tromboserisiko. Lungeemboli. Forbigående neurologiske udfaldssymptomer (nedsat hørelse, apraksi m.m.). Hjertestop. Død.
Ordinationsfejl Manglende reordination/-administration/monitorering efter warfarinpause. Lungeemboli. Trombedannelse.
Ordinationsfejl Overset interaktion med azoler (inkl. mundhulegel). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Ordinationsfejl Patient i AK-behandling pauseres præoperativt. Opstartes igen i for høj dosis – beregnet ud fra Marevan og ikke Marcoumar. Forhøjet INR og blødning fra operationssted.
Ordinationsfejl Tidsbegrænset behandling med warfarin re-evalueres ikke efter 6 måneder, og recept fornys uden monitorering af behandlingen. Indlæggelse. Subdural hæmoragi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Risiko for alvorlig blødning. Risiko for tromboser.
Administrations-/ dispenseringsfejl Warfarin "Orion" må ikke erstatte Marevan. Præparaterne er ikke substituerbare. Skift fra Marevan til Warfarin "Orion" har medført drastisk stigning i INR på 8,8. Indlæggelse.
Administrationsfejl/ compliance Mangelfuld skriftlig information til patienten om dosis og INR-kontrol. Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Alopeci, Hudnekrose.
Meget sjældne (< 0,01%) Melæna.
Emboli.
Ikke kendt Kalcifylaksi.

Sjældent er set blåfarvning af tæerne (Purple Toe Syndrom). 

Interaktioner

 • Warfarin har et smalt terapeutisk indeks, og en lang række lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer interagerer med warfarin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med trombocythæmmende midler pga. øget risiko for blødningskomplikationer.
 • Yderste forsigtighed ved samtidig behandling med dicloxacillin, rifampicin og svampemidler af typen azol-derivater.
 • Ved lokalbehandling med azoler (fx miconazol mundhulegel) bør INR kontrolleres pga. risiko for øget blødningstendens.
 • Ved samtidig behandling med lægemidler, hvor interaktionsforholdene ikke er kendte, bør INR kontrolleres hyppigt for at sikre, at patienten forbliver i terapeutisk niveau.

 

Lægemidler, der nedsætter eller kan nedsætte effekten af warfarin (nedsætter INR): 

Aprepitant, azathioprin, bosentan, carbamazepin, colestyramin, cyclophosphamid, dicloxacillin, flucloxacillin, indinavir, nelfinavir, phenobarbital, primidon, ribavirin, rifampicin, ritonavir, sulfasalazin, østrogener og vitamin C i store doser. Naturlægemidler med perikon er kontraindiceret.  

 

Lægemidler, der øger eller kan øge effekten af warfarin (øger INR): 

Acetylsalicylsyre (højdosis), amiodaron, amoxicillin, apixaban, argatroban, atovaquon, azithromycin, capecitabin, celecoxib, chloralhydrat, chloramphenicol, ciprofloxacin, citalopram, clarithromycin, clavulansyre, dabigatranetexilat, disulfiram, dronedaron, duloxetin, eptifibatid, entacapon, erlotinib, erythromycin, escitalopram, etoposid, fenylbutazon, fluconazol, fluoruracil, fluoxetin, fluvoxamin, gemcitabin, gemfibrozil, gestagener (højdosis), glucosamin, glukokortikoider (højdosis), grapefrugt, heparin, ifosfamid, imatinib, isoniazid ≥ 600 mg dgl., itraconazol, ketoconazol, leflunomid, levofloxacin, levothyroxin, lornoxicam, metronidazol, miconazol, moxifloxacin, noskapin, NSAID, orlistat, paracetamol ≥ 2 g dgl., paroxetin, pentoxifyllin, phenylbutazon, phenytoin, piroxicam, proguanil, propafenon, propranolol, rivaroxaban, ropinirol, saquinavir, sertralin, statiner (langvarig beh.), sulfamethizol, sulfamethoxazol/trimethoprim, tamoxifen, tegafur, tibolon, tirofiban, tramadol, trastuzumab, valproat, vitamin E i store doser og voriconazol. 

 

Induktorer af CYP2C9 eller CYP3A4 kan nedsætte den antikoagulerende virkning, mens hæmmere af CYP2C9 og CYP3A4 eller konkurrerende substrater for disse isoenzymer kan forstærke den antikoagulerende virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Se endvidere interaktionsafsnittet i Vitamin K-antagonister

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 700 eksponerede. Warfarin-embryopati-syndromet består af et kompleks af ansigts- og skeletforandringer - typisk er midtfacial hypoplasi, oftest i form af hypoplastisk næse. De perifere skeletforandringer er typisk kalcifikation omkring epifyserne. Risikoen for denne embryopati synes meget tæt relateret til eksponering i 6.-9. graviditetsuge. Blindhed og mental retardering er også beskrevet. Hyppigheden af intrauterin fosterdød, spontan abort og for tidlig fødsel synes også øget. Sammenlagt synes risikoen for uønsket fosterpåvirkning at være øget til ca. 20% ved eksposition i 1. trimester. AK-behandling af gravide er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Mængden af warfarin i modermælken er ca. 25 mikrogram pr. liter. Der er ikke beskrevet påvirkning af koagulationstatus eller kliniske blødningstegn hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Vitamin K-antagonist. Hæmmer leverens syntese af biologisk aktive koagulationsfaktorer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • En stor del biotransformeres i leveren, hvorved der dannes aktive (lavpotente) og inaktive metabolitter, som udskilles renalt.
 • Plasmahalveringstid 20-60 timer.
 • Effekten af en enkelt dosis begynder efter 1-3 døgn og er maksimal efter 5-7 døgn.
 • Virkningen ophører 4-5 døgn efter seponeringen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 169774
100 stk.
117,90 3,54

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...