Rocuronium "Hameln"

M03AC09
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

 • Total muskelafslappelse under universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation
 • Alternativ til suxamethon ved endotrakeal intubation af patienter, som ikke er fastende ("akut indledning").

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg rocuroniumbromid. 

Doseringsforslag

Intubation 

Voksne og børn > 1 måned. 0,6-1,0 mg/kg legemsvægt.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,15 mg/kg legemsvægt. Til akut indledning anvendes 1 mg/kg, der giver adækvate intubationsbetingelser efter 1 minut. 


Infusion 

0,3-0,6 mg/kg legemsvægt/time. Anvendes sprøjtepumpe, indgives rocuronium ufortyndet, eller 10 ml fortyndes med 40 ml infusionsvæske (2 mg/ml). Til anvendelse med infusionspumpe kan 10 ml rocuronium fortyndes med 90 ml infusionsvæske (1 mg/ml). 

Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregn idealvægt her: Beregning af korrigeret kropsvægt (ABW) 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Virkningsvarigheden forlænges ved nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Virkningsvarigheden forlænges ved nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Patienter med myasthenia gravis og myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke-depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10% af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning
 • Stor forsigtighed ved kendt allergi over for andre neuromuskulært blokerende midler, da høj grad af krydsreaktivitet (> 50 %) er rapporteret.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme, Kredsløbskollaps.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Ikke kendt Apnø, Respirationsdepression.

Interaktioner

 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40%) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse midler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Samtidig behandling kan forårsage forlænget blokade.
 • Antiepileptika, fx carbamazepin, kan forkorte virkningsvarigheden af rocuronium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Kan anvendes ved sectio. Se endvidere Perifert virkende muskelrelaksantia

Referencer: 4125

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 60-80 minutter.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,8-4,2 

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Kan opbevares ved højst 30ºC i højst 12 uger.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 442471
10 x 5 ml
525,45

Referencer

4125 McSwiney M, Edwards C, Wilkins A Rocuronium for caesarean section Br J Anaesth 1995 74 348 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7718391

 
 

Revisionsdato

2019-07-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...