Rocuronium "Hameln"

M03AC09
 
 
Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende middel.

Anvendelsesområder

 • Total muskelafslappelse under universel anæstesi samt ved intensiv behandling for at lette endotrakeal intubation og mekanisk ventilation
 • Alternativ til suxamethon ved endotrakeal intubation af patienter, som ikke er fastende.

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg rocuroniumbromid. 

Doseringsforslag

Intubation 

Voksne og børn > 1 måned. 0,6-1,0 mg/kg legemsvægt.
Gentaget enkeltdosis ved behov. 0,15 mg/kg legemsvægt. Til akut indledning anvendes 1 mg/kg, der giver adækvate intubationsbetingelser efter 1 minut. 


Infusion 

0,3-0,6 mg/kg legemsvægt/time. Anvendes sprøjtepumpe, indgives rocuronium ufortyndet, eller 10 ml fortyndes med 40 ml infusionsvæske (2 mg/ml). Til anvendelse med infusionspumpe kan 10 ml rocuronium fortyndes med 90 ml infusionsvæske (1 mg/ml). 

Bemærk: Skal gives under kontrolleret ventilation. 

 

Adipøse patienter
Der doseres efter idealvægt. 

Beregn idealvægt her: Beregning af korrigeret kropsvægt (ABW) 

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse bør graden af neuromuskulær blokade monitoreres med nervestimulation. Udstyr til dette skal altid være tilgængeligt.
 • Patienter med myasthenia gravis og myastenisk syndrom er yderst følsomme over for ikke-depolariserende blokkere. Der bør doseres yderst forsigtigt (10% af normaldosis), og man må være indstillet på en forlænget virkning
 • Nedsat dosering ved stærkt nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Kredsløbskollaps.
Ansigtsødem.
Angioødem.

Interaktioner

 • Virkningen er betydeligt forstærket (20-40%) under anæstesi med desfluran, isofluran og sevofluran, da disse midler i sig selv har en neuromuskulært blokerende effekt. Virkningsvarigheden af den initiale dosis af den ikke-depolariserende neuromuskulære blokker vil være forlænget, og supplerende dosis kan nedsættes.
 • Virkningen forstærkes af ketamin.
 • Virkningen kan forstærkes ved samtidig indgift af loop-diuretika og thiazider pga. renalt kaliumtab.
 • Magnesiumsalte potenserer det neuromuskulære blok, og dosis bør derfor reduceres.
 • Clindamycin, polymyxiner og aminoglykosider har en svag ikke-depolariserende blokerende virkning på den neuromuskulære overførsel. Samtidig behandling kan forårsage forlænget blokade.
 • Antiepileptika, fx carbamazepin, kan forkorte virkningsvarigheden af rocuronium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Absorberes ikke.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Virker ved kompetitiv hæmning af de nikotine kolinerge receptorer i den neuromuskulære endeplade. Virkningen modvirkes af acetylkolinesterasehæmmere. 

Farmakokinetik

 • Rocuronium udskilles i urin og galde, og der findes ingen metabolitter i plasma.
 • Udskillelsen hos ældre og ved nedsat nyre- og leverfunktion er reduceret.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,8-4,2 

  

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Kan opbevares ved højst 30ºC i højst 12 uger.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 442471
10 x 5 ml
527,65
 
 

Revisionsdato

2018-02-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...