Brilique

B01AC24
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Anvendelsesområder

I kombination med acetylsalicylsyre til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos patienter med: 

 • ST-elevationsmyokardieinfarkt (STEMI)
 • non ST-elevationsmyokardieinfarkt (non-STEMI)
 • ustabil angina pectoris (UAP), herunder medicinsk behandlede patienter samt patienter, som gennemgår perkutan koronar intervention (PCI) eller koronar bypassoperation (CABG).

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 60 mg eller 90 mg ticagrelor. 

Doseringsforslag

Voksne 

Akut koronart syndrom 

 • Initialt 180 mg som stabiliseringsdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis 90 mg 2 gange dgl. op til 1 år.
 • Efter initialdosis ASA bør ticagrelor anvendes i kombination med 75-100 mg ASA.

 

Viderebehandling > 1 år efter myokardieinfarkt 

 • Vedligeholdelsesdosis 60 mg 2 gange dgl. i kombination med 75-100 mg ASA.
 • Ved skift fra anden (ADP)-receptorhæmmer, skal første dosis af ticagrelor gives 24 timer efter sidste dosis af antitrombotisk behandling.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Tabletterne kan knuses og blandes med vand. Drikkes straks eller gives i nasal sonde.

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning
 • Intrakraniel blødning i anamnesen
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion (pga. manglende erfaring)
 • Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere
 • Samtidig behandling med høje vedligeholdelsesdoser af ASA (>300 mg).

Forsigtighedsregler

 • Risiko for blødning pga. traume, kirurgi, koagulationsforstyrrelser eller ulcusanamnese.
 • Samtidig administration af lægemidler, der kan øge blødningsrisikoen eller inducere bradykardi.
 • Risiko for bradykardi
 • Dialysekrævende nyreinsufficiens: Erfaring savnes.
 • Astma eller KOL i anamnesen.
 • Brug af ticagrelor frarådes ved urinsyre-nefropati.
 • Indtagelse bør seponeres mindst 5 dage før planlagt større operation, og når en trombocythæmmende effekt ikke ønskes.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Ordinationsfejl Overset bivirkning. Behandling fortsættes trods kraftig blødning fra tarm. Indlæggelse.
Ordinationsfejl Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Blodtransfusion på grund af ukontrolleret blødning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dyspnø.
Forhøjet serum-urat*).
Almindelige (1-10%) Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gingival blødning, Kvalme, Obstipation.
Epistaxis, Hypotension, Hæmoptyse.
Blødningstendens, Hæmatom.
Anfald af arthritis urica.
Hovedpine, Svimmelhed, Synkope.
Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Forhøjet plasma-kreatinin, Hæmaturi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Blødning fra tumor.
Cerebral hæmoragi.
Muskelblødning.
Konfusion.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Metroragi.
Okulær blødning, Øreblødning.

*) Frekvens fra laboratorieobservationer. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af ticagrelor og kraftige CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clarithromycin, ritonavir og atazanavir) kan medføre en væsentlig øgning af effekten af ticagrelor. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Ticagrelor bør ikke anvendes samtidig med simvastatin eller lovastatin i doser, der overstiger 40 mg dgl. pga. øget eksponering og bivirkninger af disse.
 • Ticagrelor bør ikke administreres samtidig med høje vedligeholdelsesdoser af ASA (> 300 mg).
 • Samtidig administration af ticagrelor og stærke CYP3A4-induktorer (fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin og phenobarbital) kan reducere virkningen af ticagrelor.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med moderate CYP3A4-hæmmere, fx verapamil.
 • Samtidig administration af ticagrelor og CYP3A4-substrater med snævert terapeutisk indeks frarådes, da ticagrelor kan øge eksponeringen for disse lægemidler.
 • Ticagrelor øger Cmax og AUC for digoxin, og hyppig monitorering af digoxin anbefales.
 • Hyppig kontrol anbefales derfor, når der samtidig gives P-glykoprotein-afhængige lægemidler med et snævert terapeutisk indeks.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af SSRI pga. rapporter om kutane blødningsabnormiteter.
 • Se endvidere tabel 2 i 315043 Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Symptomatisk behandling. Dialyse virker ikke. 

Farmakodynamik

Ticagrelor er en selektiv adenosindifosfat (ADP)-receptorantagonist, som virker på P2Y12 ADP-receptoren, og derved hæmmer ADP-medieret trombocytaktivering og -aggregation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 36%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4, til en aktiv metabolit.
 • Den aktive metabolit udskilles mest sandsynligt med galden.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer for ticagrelor og 8,5 timer for den aktive metabolit.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

90 mg tabletter: 

 • Klausuleret tilskud til patienter med akut koronart syndrom i tillæg til acetylsalicylsyre i 12 måneder.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

 

60 mg tabletter: 

 • Enkelttilskud kan normal imødekommes i følgende tilfælde:
  • Patienten er efter akut koronart syndrom behandlet i 12 måneder med Brilique® 90 mg i tillæg til acetylsalicylsyre umiddelbart inden opstart med Brilique® 60 mg, og behandlingen med Brilique® 60 mg er anbefalet af en speciallæge i kardiologi eller af en sygehusafdeling med erfaring i behandling af AKS efter en grundig vurdering af blødnings- og tromboserisiko.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 478484
56 stk. (blister)
607,75 32,56
(B) filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 143908
168 stk. (blister)
1.770,35 31,61
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 401801
56 stk. (blister)
673,25 24,04
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 056183
100 stk. (blister)
1.177,00 23,54
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 088520
100 stk. (blister) (Paranova)
1.176,60 23,53
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 417504
100 stk. (blister) (Orifarm)
1.176,60 23,53
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 575753
100 stk. (blister) (Abacus)
1.176,60 23,53
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 062763
168 stk. (blister) (Paranova)
1.965,05 23,39
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 186173
168 stk. (blister) (2care4)
1.965,05 23,39
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 371951
168 stk. (blister) (Orifarm)
1.965,05 23,39
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 376246
168 stk. (blister)
1.965,05 23,39
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 583213
168 stk. (blister) (Abacus)
1.963,00 23,37

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
T, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
T, 90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...