Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Brilique

Ticagrelor

ATC-kode

B01AC24

Middel til tromboseprofylakse. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 90 mg ticagrelor. 

Anvendelsesområder

I kombination med acetylsalicylsyre til forebyggelse af » aterotrombotiske hændelser hos patienter med: 

 • » ST-elevationsmyokardieinfarkt (STEMI) 
 • non ST-elevationsmyokardieinfarkt (non-STEMI) 
 • ustabil angina pectoris (UAP), herunder medicinsk behandlede patienter samt patienter, som gennemgår perkutan koronar intervention (PCI) eller koronar bypassoperation (CABG).

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 180 mg som stabiliseringsdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis 90 mg 2 gang dgl. 
 • Efter en initialdosis ASA bør ticagrelor anvendes sammen med en vedligeholdelsesdosis på 75-100 mg ASA.
 • Det anbefales at behandle i op til 12 måneder.

  

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 
 • Tabletterne kan knuses og blandes med vand. Drikkes straks eller gives i nasal sonde.

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning
 • Intrakraniel blødning i anamnesen
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion (pga. manglende erfaring)
 • Samtidig behandling med kraftige CYP3A4-hæmmere
 • Samtidig behandling med høje vedligeholdelsesdoser af ASA (>300 mg).

Forsigtighedsregler

 • Risiko for blødning pga. traume, kirurgi, koagulationsforstyrrelser eller ulcusanamnese.
 • Samtidig administration af lægemidler, der kan øge blødningsrisikoen eller inducere bradykardi.
 • Risiko for bradykardi
 • Moderat til stærkt nedsat nyrefunktion
 • Astma eller KOL i anamnesen. 
 • Begrænset erfaring ved nedsat nyrefunktion.
 • Brug af ticagrelor frarådes ved urinsyre-nefropati. 
 • Indtagelse bør seponeres mindst 5 dage før planlagt større operation, og når en trombocythæmmende effekt ikke ønskes.

Patientsikkerhed

Risiko forFejltypeBeskrivelseKonsekvens
FejldoseringOrdinationsfejlOverset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning.Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)
Blødningstendens.
Gastro-intestinal blødning.
Dyspnø, epistaxis.
Hæmatom.
Purpura.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Kvalme, opkastning, diarré, abdominalsmerter, gastritis, gingival blødning.
Intrakraniel blødning, hæmoptyse.
Svimmelhed, hovedpine.
Hududslæt, hudkløe.
Allergiske reaktioner, angioødem. 
Okulær blødning.
Sjældne (0,01-0,1%)
Forhøjet serum-urat.
Konfusion, paræstesier.

Fatal intrakraniel blødning er rapporteret post-marketing. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af ticagrelor og kraftige CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clarithromycin, ritonavir og atazanavir) kan medføre en væsentlig øgning af effekten af ticagrelor. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Ticagrelor bør ikke anvendes samtidig med simvastatin eller lovastatin i doser, der overstiger 40 mg dgl. pga. øget eksponering og bivirkninger af disse.
 • Ticagrelor bør ikke administreres samtidig med høje vedligeholdelsesdoser af ASA (> 300 mg).
 • Samtidig administration af ticagrelor og stærke CYP3A4-induktorer (fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin og phenobarbital) kan reducere virkningen af ticagrelor.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med moderate CYP3A4-hæmmere, fx verapamil.
 • Samtidig administration af ticagrelor og CYP3A4-substrater med snævert terapeutisk indeks frarådes, da ticagrelor kan øge eksponeringen for disse lægemidler.
 • Hyppigere kontrol anbefales, når der samtidig gives P-glykoprotein-afhængige lægemidler med et snævert terapeutisk indeks, fx digoxin eller ciclosporin.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af SSRI pga. rapporter om kutane blødningsabnormiteter.
 • Se endvidere » tabel 2 i 315043 Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Symptomatisk behandling. Dialyse virker ikke. 

Farmakodynamik

Ticagrelor er en selektiv adenosindifosfat (ADP)-receptorantagonist, som virker på P2Y12 ADP-receptoren, og derved hæmmer ADP-medieret trombocytaktivering og -aggregation. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 36%. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer. Ticagrelor metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4, til en aktiv metabolit. Den aktive metabolit udskilles mest sandsynligt med galden. Plasmahalveringsstid ca. 7 timer for ticagrelor og 8,5 timer for den aktive metabolit. 

Indholdsstoffer

Firma

» AstraZeneca

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg 401801
56 stk. (blister)
684,30 24,44
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg 056183
100 stk. (blister)
1.192,25 23,85
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg 088520
100 stk. (blister) (Paranova)
1.192,00 23,84
(B) filmovertrukne tabletter 90 mg 376246
168 stk. (blister)
1.986,80 23,65

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  90 mg
Præg: T, 90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 90 mg
 

Revisionsdato

2014-11-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.