Magnyl® "DAK"

Magnyl Svage "DAK"
B01AC06, N02BA01
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. Non-steroidt antiinflammatorisk middel. Middel til tromboseprofylakse

Dispenseringsform

Magnyl® svage, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg (delekærv) acetylsalicylsyre (ASA).
Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 100 mg acetylsalicylsyre (ASA). 

Doseringsforslag

Svage smerter 

 • Børn > 2 år. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser i højst 2 døgn.

Reumatiske sygdomme 

 • Børn. 50-100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser.
  Plasmakoncentrationen bør kontrolleres ved længerevarende behandling. Terapeutisk niveau angives til 1,5-2,0 mmol/l.

Cerebrovaskulær trombose, perifer arteriosklerose samt akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom 

 • Voksne. Initialt 150-300 mg, vedligeholdelse 75 mg dgl.

Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele, må ikke tygges eller deles og bør ikke anvendes som første dosis ved akutte tromboemboliske tilfælde.

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat hjerte- og leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min)
 • Svær hypertension
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Hæmoragisk diatese
 • Trombocytopeni
 • Antikoagulationsbehandling
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID
 • Børn < 15 år med feber. Se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika).

Forsigtighedsregler

 • ASA hæmmer trombocytternes aggregationsevne irreversibelt ved døgndoser på 50-100 mg, og evt. blødningstendens kan derfor forværres i op til 7 døgn efter behandlingsophør
 • Svimmelhed, tinnitus og døvhed optræder hyppigt ved høje doser ASA.
 • Forsigtighed ved nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Forsigtighed ved langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinale blødninger.
 • Ved alvorlig G6PD-mangel kan høje doser acetylsalicylsyre forårsage hæmolyse eller hæmolytisk anæmi.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis.
Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Diarré, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Kvalme, Opkastning.
Bronkospasme.
Hovedpine, Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hæmatemese, Melæna.
Dyspnø.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal perforation.
Cerebral hæmoragi, Vasculitis.
Anæmi.
Hypoglykæmi.
Nyrefunktionspåvirkning.
Høretab.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis*, Stomatitis.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Hjerteinsufficiens, Hypertension, Ødemer.

* Dosisrelateret, mild, reversibel toksisk hepatitis. 

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Ibuprofen kan hæmme ASA´s irreversible trombocytaggregation, og ved samtidig anvendelse bør ASA som tromboseprofylakse tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • Virkningen af vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g, men selv små doser ASA hæmmer trombocytfunktionen. 
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med NOAK (non-vitamin K orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA i analgetiske doser hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i analgetiske doser kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16%.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • Syrepumpehæmmere kan reducere den trombocytfunktionshæmmende effekt af ASA pga. ændret pH i ventriklen.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. ASA er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes, men antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. Der er ingen tegn på, at intermitterende anvendelse af moderate doser har negativ effekt på barnet. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat. Er præparatet lægeordineret, må donor ikke tappes.
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

Hæmmer cyclooxygenase og derved prostanoiderne prostaglandin E2, prostaglandin I2 og tromboxan A2. Hæmer blodpladernes aggregationsevne. Den irreversible hæmning af cyclooxygenase påvirker specielt blodpladerne, da disse ikke kan resyntisere enzymet. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg og lever hydrolyseres ca. 50% til salicylat.
 • Maksimal plasmakoncentration af salicylat efter 3-8 timer (enterotabletter).
 • Både ASA og salicylsyre har klinisk effekt, men ASA's plasmahalveringstid er kun 15-30 minutter, mens salicylsyrens veksler fra få timer til et døgn, afhængig af plasmakoncentration.
 • Salicylat metaboliseres hovedsageligt via leveren og udskilles gennem nyrerne ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. I tubuli sker en vis tilbageabsorption, som er mindre, jo mere basisk urinen er. Dette forhold udnyttes ved overdosering ved alkalinisering af urinen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Macrogoler : enterotabletter 100 mg

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Sekundær profylakse af:
  • iskæmisk hjertesygdom
  • iskæmisk cerebral apopleksi
  • transitorisk cerebral iskæmi
  • perifer arteriel insufficiens
  • atrieflimren. 
 • Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og akut koronart syndrom hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser: 
  • hypertension
  • hyperkolesterolæmi
  • diabetes mellitus
  • adipositas (BMI > 30)
  • familiær historie med myokardieinfarkt før 55-års-alderen hos mindst en forælder eller søskende
  • polycytæmia vera
  • essentiel trombocytose
  • idiopatisk myelofibrose
  • uklassificeret myeloproliferativ tilstand.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 455160
100 stk.
106,55 1,07
(HA18) enterotabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 461393
100 stk.
71,95 24,59

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Acetylsalicylsyre "Teva" TEVA, Acetylsalicylsyre, tabletter 150 mg
Hjercatyl Orifarm Generics, Acetylsalicylsyre, tabletter 150 mg
Hjerdyl Sandoz, Acetylsalicylsyre, tabletter 150 mg
Hjertemagnyl Takeda Pharma, Acetylsalicylsyre, filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Enterotabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
enterotabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. august 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...