Fenylbutazon "OBA"

M01AA01
 
 

Anvendelsesområder

Akut anfald af arthritis urica, hvor tilfredsstillende virkning ikke kan opnås med andre midler. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (delekærv) phenylbutazon. 

Doseringsforslag

Voksne. 1. dag 200 mg 3 gange dgl., 2. dag 200 mg 2 gange dgl. Derefter 100 mg 1-2 gange dgl. i højst 1 uge. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Antikoagulationsbehandling
 • Leukopeni
 • Svær trombocytopeni
 • Svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Idet phenylbutazon er det NSAID, hvor udvikling af knoglemarvspåvirkning, agranulocytose, trombocytopeni og aplastisk anæmi - heraf få med dødelig udgang, er set hyppigst, bør det ikke anvendes til langtidsbehandling.

 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Allergiske reaktioner.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Forhøjede levertransaminaser, Hepatitis.
Ødemer.
Hovedpine, Irritabilitet, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Kolestase.
Lungeødem.
Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Thyroideapåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.

Endvidere forekommer påvirkning af nyre- og leverfunktionen samt nedsat fertilitet. Se endvidere NSAID

Interaktioner

 • Øger virkningen af antikoagulantia, methotrexat, orale antidiabetika og phenytoin.
 • Hæmmer virkningen af loop-diuretika.
 • Phenylbutazon medfører øget virkning af en del farmaka ved hæmning af den enzymatiske omsætning i leveren. Dette gælder specielt ved samtidig indgift af phenylbutazon og phenytoin, acetylsalicylsyre, valproat eller orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer), samt ved samtidig indgift af phenylbutazon og orale antikoagulantia.

Se endvidere NSAID

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. 

Anvendelse af NSAID i 3. trimester er kontraindiceret pga. øget risiko for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fosteret. Se endvidere NSAID

For phenylbutazon er der ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Referencer: 3711, 4118, 4119, 4114, 4112, 4113, 4116, 2228, 4117, 359

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskilles i meget små mængder i modermælk - almindeligvis ikke måleligt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til oxyphenbutazon, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1-3 dage (fenylbutazon og oxyphenbutazon) med stor interindividuel variation.
 • Udskilles hovedsageligt i form af glucuroniderede metabolitter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 471219
50 stk.
95,75 2,87

Foto og identifikation

Tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

359 Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study BMJ 2001 322 266-70 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157526


2228 Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy J Rheumatol 2012 39 2163-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4112 Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort Reprod Toxicol 2018 79 32-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655


4113 Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study BJOG 2013 120(8) 948-59 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333


4114 van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study PLoS One 2011 6 e22174 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231


4116 Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions CMAJ 2014 186 E177-82 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470


4117 Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion Obstet Gynecol 2012 120(1) 113-22 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399


4118 Li DK, Ferber JR, Odouli R Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage Am J Obstet Gynecol 2018 219 275 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124


4119 Koren G, Florescu A, Costei AM Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis Ann Pharmacother 2006 40 824-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921

 
 

Revisionsdato

2019-03-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...