Losartan "Bluefish"

Udgået: 03.12.2018
C09CA01
 
 

Antihypertensivum. Angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension.
 • Hjerteinsufficiens når ACE-hæmmere ikke er tålt.
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg (delekærv) eller 100 mg losartan (som kaliumsalt). 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne
  • 50-100 mg 1 gang dgl.
 • Børn 6-18 år
  • Legemsvægt 20-50 kg: 25 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 50 mg 1 gang dgl.
  • Legemsvægt > 50 kg: 50 mg 1 gang dgl. Dosis kan evt. øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

 • Voksne
  • Initialt 12,5 mg 1 gang dgl.
  • Stigende med ugentlige intervaller til maksimal vedligeholdelsesdosis på 150 mg dgl.

 

Forebyggelse af nefropati og kardiovaskulær morbiditet og mortalitet 

 • Voksne
  • Sædvanligvis initialt 50 mg 1 gang dgl.
  • Dosis kan øges til 100 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Der er ingen anbefaling vedr. dosering til børn 6 mdr. - 6 år. Foreliggende data kan ses i Produktresume.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret til børn pga. manglende data. 

 • GFR 0-90 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisnedsættelse bør overvejes ved nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere angioneurotisk ødem ved behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

Forsigtighedsregler

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Hypotension.
Anæmi.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Svimmelhed.
Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Angina pectoris, Dyspnø, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Atrieflimren, Cerebrovaskulære tilfælde.
Paræstesier, Synkope.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Pancreatitis.
Trombocytopeni.
Rhabdomyolyse.
Depression, Migræne.
Impotens.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Rifampicin (og formodentlig også rifabutin) nedsætter AUC for losartan. Dosisjustering kan være nødvendigt.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. Skal undgås på lige fod med ACE-hæmmere

Se endvidere Hypertension hos gravide

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Blokerer angiotensin-II-type 1-receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning efter 5-6 timer. Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 33%.
 • Maksimal plasmakoncentration af losartan og den aktive metabolit nås efter henholdsvis ca. 1 time og 3-4 timer.
 • Ca. 14% af en indgiven dosis metaboliseres i leveren via CYP2C9 til den aktive metabolit.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer for losartan og 6-9 timer for den aktive metabolit.
 • 3-8% udskilles gennem nyrerne i form af losartan eller aktiv metabolit.
 • Maksimal virkning indtræder efter 5-6 timer.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 144409
98 stk. (blister)
Udgået 03-12-2018
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 144442
98 stk. (blister)
Udgået 03-12-2018

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 9,7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 13,1
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...