Lafene

N02AB03
 
 

Opioidagonist til transdermal administration. 

Anvendelsesområder

Stærke, kroniske smerter, hvor anden opioidbehandling ikke er gennemførlig. Bør kun anvendes som led i en integreret smertebehandling

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 12 mikrogram, 25 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram fentanyl pr. time. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Initialt sædvanligvis 12-25 mikrogram/time-plastret. Plastret skiftes hvert 3. døgn. Dosis kan justeres hvert 2.-3. døgn. Konvertering til og fra andre opioider bør foregå gradvis.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. På børn anbefales øvre del af ryggen som applikationssted. Bør kun administreres til børn (2-16 år), som allerede behandles med mindst 30 mg orale morphin-ækvivalenter dgl.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Børn: Ved skift fra behandling med andre opioider til fentanyl følges tabel 3 i Rene agonister

 

Bemærk: 

 • Depotplastret må ikke klippes over.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage inden behandling med fentanyl påbegyndes.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed til ældre og til bevidsthedspåvirkede patienter, ved myasthenia gravis, nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion og ved forhøjet intrakranielt tryk, bradyarytmi, hypovolæmi og hypotension.
 • Feber eller ekstern varmepåvirkning kan øge serumkoncentrationen af fentanyl med risiko for opioide bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik opioidagonist i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Fejlagtig ordination af doseringsintervallet fx med et dagligt skift af plaster i stedet for hver 3. dag Over-/underdosering.
Ordinationsfejl Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Respirationsdepression, død.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrker eller typer af plastre fx forveksling med andre depotplastre. Over/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Gamle plastre blev ikke fjernet og deres placering var ikke dokumenteret. Overdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Hos demente bør plastret placeres, så patienten ikke kan nå det. Udebleven smertestillende effekt. Vejrtrækningsproblemer.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidstspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Mundtørhed.
Dyspnø, Hypertension, Palpitationer, Perifere ødemer, Takykardi.
Muskelkramper.
Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Søvnløshed, Tremor.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypersensitivitet.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abstinenser.
Ileus.
Bradykardi, Cyanose, Hypotension, Respirationsdepression.
Agitation, Eufori, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Kramper.
Dermatitis, Kontaktdermatitis.
Erektil dysfunktion, Seksuelle forstyrrelser.
Akkommodationsbesvær.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Virkningen af fentanyl kan forstærkes af CYP3A4-hæmmende stoffer (fx ritonavir, itraconazol, clarithromycin, diltiazem).
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte virkningen af fentanyl, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig behandling med hypnotika, barbiturater, tricykliske antidepressiva og antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan virkningen af både disse og fentanyl forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For 1. trimester-eksponerede er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendelse i forbindelse med fødslen kan medføre respirationsdepression og påvirkning af hjerterytmen hos barnet. Abstinenssymptomer hos den nyfødte har været meddelt ved langvarig anvendelse. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3% efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Der findes ingen data efter transdermal applikation. Døgndoser på op til 400 mikrogram kan anvendes - forsigtighed tilrådes ved højere doser. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af fentanyl medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med overvejende virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Primær virkning er analgesi og sedation. Sekundært respirationsdepression, bradykardi, hypotermi, obstipation, miosis, fysisk afhængighed og eufori.  

Farmakokinetik

 • Fentanyl frigives kontinuerligt fra plastret og optages gennem huden.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 12-24 timer og forbliver relativ konstant indtil 3 døgn efter påsætning af plaster.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 22-25 timer efter fjernelse af plastret.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Fentanyl er fordelt i klæbemassen, som består af ethylenvinylacetat-, polyethylen- og silikoneforbindelser.
 • Absorptionsareal:
  • 12 mikrogram/time: 5 cm2
  • 25 mikrogram/time: 10 cm2
  • 75 mikrogram/time: 30 cm2
  • 100 mikrogram/time: 40 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depotplastre 12 mikrogram/time 189105
4 stk.
102,10 35,45
(AP4) depotplastre 25 mikrogram/time 026319
8 stk.
185,10 15,43
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time 454571
4 stk.
465,00 25,83
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time 045913
8 stk.
1.134,50 31,51
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time 528153
4 stk.
555,00 23,13
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time 382827
8 stk.
680,00 14,17
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time 417679
16 stk.
561,00 5,84

Substitution

depotplastre 12 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
 
depotplastre 25 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
 
depotplastre 75 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
 
depotplastre 100 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
 

Foto og identifikation

Depotplastre  12 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 12 µg/h
Farve: Beige
Mål i mm: 20,5 x 24,5
Lafene depotplaster 12 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  25 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 25 µg/h
Farve: Beige
Mål i mm: 32 x 31
Lafene depotplaster 25 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  75 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 75 µg/h
Farve: Beige
Mål i mm: 60 x 50
Lafene depotplaster 75 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  100 mikrogram/time

Præg:
Fentanyl 100 µg/h
Farve: Beige
Mål i mm: 78 x 51
Lafene depotplaster 100 mikg/time
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...