Fentanyl "Sandoz"

N02AB03
 
 

Opioidagonist til transdermal administration. 

Anvendelsesområder

Stærke, kroniske smerter, hvor anden opioidbehandling ikke er gennemførlig. Bør kun anvendes som led i en integreret smertebehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver hhv. 12 mikrogram, 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram fentanyl pr. time. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Initialt sædvanligvis 12-25 mikrogram/time-plastret. Plastret skiftes hvert 3. døgn. Dosis kan justeres hvert 2.-3. døgn. Konvertering til og fra andre opioider bør foregå gradvis.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. På børn anbefales øvre del af ryggen som applikationssted. Bør kun administreres til børn (2-16 år), som allerede behandles med mindst 30 mg orale morphin-ækvivalenter dgl.

  

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Børn: Ved skift fra behandling med andre opioider til fentanyl følges tabel 3 i Rene agonister

  

Bemærk: 

 • Depotplastret må ikke klippes over.
 • Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang.

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage inden behandling med fentanyl påbegyndes.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed til ældre og til bevidsthedspåvirkede patienter, ved myasthenia gravis, nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion og ved forhøjet intrakranielt tryk, bradyarytmi, hypovolæmi og hypotension.
 • Feber eller ekstern varmepåvirkning kan øge serumkoncentrationen af fentanyl med risiko for opioide bivirkninger.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Fejlagtig ordination af doseringsintervallet fx med et dagligt skift af plaster i stedet for hver 3. dag. Over-/underdosering.
Ordinationsfejl Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Respirationsdepression, død.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrker eller typer af plastre fx forveksling med andre depotplastre. Over/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Gamle plastre blev ikke fjernet og deres placering var ikke dokumenteret. Overdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Hos demente bør plastret placeres, så patienten ikke kan nå det. Udebleven smertestillende effekt. Vejrtrækningsproblemer.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Mundtørhed.
Dyspnø, Hypertension, Palpitationer, Perifere ødemer, Takykardi.
Muskelkramper.
Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Paræstesier, Søvnløshed, Tremor.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypersensitivitet.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abstinenser.
Ileus.
Bradykardi, Cyanose, Hypotension, Respirationsdepression.
Agitation, Eufori, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Kramper.
Dermatitis, Kontaktdermatitis.
Erektil dysfunktion, Seksuelle forstyrrelser.
Akkommodationsbesvær.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Virkningen af fentanyl kan forstærkes af CYP3A4-hæmmere, fx ritonavir, itraconazol, clarithromycin, diltiazem.
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte virkningen af fentanyl, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig behandling med hypnotika, barbiturater, tricykliske antidepressiva og antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan virkningen af både disse og fentanyl forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For 1. trimester-eksponerede er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendelse i forbindelse med fødslen kan medføre respirationsdepression og påvirkning af hjerterytmen hos barnet. Abstinenssymptomer hos den nyfødte har været meddelt ved langvarig anvendelse. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3% efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Der findes ingen data efter transdermal applikation. Døgndoser på op til 400 mikrogram kan anvendes - forsigtighed tilrådes ved højere doser. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af fentanyl medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med overvejende virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Primær virkning er analgesi og sedation. Sekundært respirationsdepression, bradykardi, hypotermi, obstipation, miosis, fysisk afhængighed og eufori. 

Farmakokinetik

 • Fentanyl frigives kontinuerligt fra plastret og optages gennem huden.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 12-24 timer og forbliver relativ konstant indtil 3 døgn efter påsætning af plaster.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 22-25 timer efter fjernelse af plastret.
 • <10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Fentanyl er fordelt i klæbemassen, som består af polyacryl-, polyethylen- og silikoneforbindelser.
 • Absorptionsareal henholdsvis 5,25 cm2, 10,5 cm2, 21,0 cm2, 31,5 cm2 og 42 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depotplastre 12 mikrogram/time 030947
4 stk.
69,55 24,15
(AP4) depotplastre 12 mikrogram/time 030958
8 stk.
138,65 24,07
(AP4) depotplastre 12 mikrogram/time 571233
16 stk.
206,40 17,92
(AP4) depotplastre 25 mikrogram/time 030982
4 stk.
126,50 21,08
(AP4) depotplastre 25 mikrogram/time 030993
8 stk.
236,25 19,69
(AP4) depotplastre 25 mikrogram/time 031004
16 stk.
364,95 15,21
(AP4) depotplastre 50 mikrogram/time 031016
4 stk.
203,20 16,93
(AP4) depotplastre 50 mikrogram/time 031027
8 stk.
236,25 9,84
(AP4) depotplastre 50 mikrogram/time 030867
16 stk.
382,55 7,97
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time 030879
4 stk.
435,50 24,19
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time 030891
8 stk.
546,55 15,18
(AP4) depotplastre 75 mikrogram/time 030902
16 stk.
721,30 10,02
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time 030913
4 stk.
717,25 29,89
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time 030925
8 stk.
1.364,95 28,44
(AP4) depotplastre 100 mikrogram/time 030936
16 stk.
1.439,45 14,99

Substitution

depotplastre 12 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 12 mikrogram/time
 
depotplastre 25 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 25 mikrogram/time
 
depotplastre 50 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 50 mikrogram/time
 
depotplastre 75 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 75 mikrogram/time
 
depotplastre 100 mikrogram/time
Durogesic Janssen, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "2care4" (Parallelimport), Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl, depotplastre 100 mikrogram/time
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...