Tepadina

L01AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • I kombination med andre cytostatika som konditionerende behandling før hæmatopoietisk stamcelletransplantation ved hæmatologiske sygdomme.
 • Solide tumorer, hvor højdosis kemoterapi efterfulgt af hæmatopoietisk stamcelletransplantation er hensigtsmæssig.

  

Thiotepa bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 15 mg eller 100 mg thiotepa. 

Doseringsforslag

Doseringen er individuel og bestemmes ud fra cancertype, kombinationen af andre cytostatika, samt om transplantationen er allogen eller autolog. Se produktresume. 

Indgives som i.v. infusion via et centralt venekateter i løbet af 2-4 timer. 

Kontraindikationer

Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås. 

Forsigtighedsregler

 • Komplet blodtælling foretages hyppigt. Daglig tælling af leukocytter og trombocytter anbefales under behandling og i mindst 30 dage efter transplantationen.
 • Nedsat leverfunktion.
 • Der er utilstrækkelig viden ang. behandling ved nedsat nyrefunktion til at kunne afgive klare retningslinjer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Temperaturstigning, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Enterocolitis, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Hepatomegali, Icterus, Kvalme, Opkastning, Stomatitis, Venookklusiv leversygdom, Øsofagitis.
Arytmier, Cerebrovaskulære tilfælde, Epistaxis, Hypertension, Idiopatisk pneumonitis, Lymfødem, Ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Encefalopati, Hovedpine, Konfusion, Kramper, Paræstesier, Psykiske ændringer, Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner, Sepsis.
Amenoré, Cystitis, Hæmaturi, Oligospermi, Vaginalblødning.
Conjunctivitis, Høretab, Ototoksicitet, Sløret syn, Tinnitus.
Almindelige (1-10%) Maligne tumorer.
Forhøjet basisk fosfatase, Gastro-intestinal perforation, Ileus, Obstipation.
Hjerteinsufficiens, Hoste, Intrakraniel aneurisme, Lungeødem, Pneumonitis, Takykardi.
Blødning.
Angst, Ekstrapyramidale gener, Hypofyseinsufficiens, Kognitiv dysfunktion.
Erytem.
Allergiske reaktioner, Multiorgansvigt.
Dysuri, Forhøjet carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Menopausale symptomer, Nyresvigt, Oliguri.
Katarakt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypoxi, Kardiomyopati, Myocarditis.
Agitation, Delirium, Hallucinationer.
Infertilitet.

Hos børn forekommer desuden flg. meget almindelige bivirkninger: Hypogonadisme, hypotyroidisme, væksthæmning. 

Interaktioner

 • Thiotepa metaboliseres via CYP2B6 og CYP3A4. Kraftige hæmmere eller induktorer af disse enzymer kan muligvis påvirke omsætningen af thiotepa, se Tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og brug af andre levende, svækkede vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Thiotepa er kemisk og farmakologisk relateret til kvælstofsennepsgas. Cytotoksisk effekt skyldes især krydsbinding af DNA- og RNA-strenge, fx ved alkylering af guanin og hæmning af proteinsyntesen. 

Det er især thiotepas myeloablative egenskaber, som anvendes ved immunsuppression i forbindelse med stamcelletransplantation. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt via CYP2B og CYP3A til andre aktive alkylerende stoffer.
 • Thiotepa og metabolitter elimineres renalt. Det er ikke blevet vurderet, i hvilket omfang eliminationen påvirkes af dårlig lever- eller nyrefunktion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af thiotepa bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af infusionsvæske 

15 mg eller 100 mg opløses i henholdsvis 1,5 ml og 10 ml sterilt vand til en koncentration på 10 mg/ml. 

Den rekonstituerede opløsning fortyndes med 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

  

Forligelighed ved infusion 

Bør kun fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Rekonstitueret opløsning er holdbar i 8 timer ved 2-8°C. 
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 15 mg 038822
1 stk.
2.794,45
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 089079
1 stk.
18.316,00
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...