Madopar®

Madopar "125", Madopar "250", Madopar "62,5", Madopar 125, Madopar Depot, Madopar Quick, Madopar Quick 125, Madopar Quick 62,5
N04BA02
 
 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget parkinsonisme

Doseringsforslag

Tabletter og kapsler. 

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg benserazid 3-4 gange i døgnet, øges med 100 mg levodopa/25 mg benserazid hver 3.-6. dag til optimal virkning, sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg benserazid - 800 mg levodopa/200 mg benserazid fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.
 • Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50% af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand.

  

Dispergible tabletter anvendes især til behandling af patienter med dysfagi og er velegnede til dosering af patienter med naso-gastrisk sonde eller gastrostomi. Da det er påvist, at tiden indtil maksimal plasmakoncentration er reduceret ved anvendelse af dispergible tabletter, kan denne formulering tillige anvendes, når hurtigere indsættende effekt ønskes, fx som første dosis ved akinesi om morgenen eller ved off-tilstande, fx efter større måltider, hvor latenstiden til on-tilstand ofte er forlænget ved anvendelse af tabletter eller kapsler.
Dispergible tabletter doseres i starten som "62,5" 1-4 gange dgl. Dosis kan øges til "125" 4-6 gange dgl.
Bemærk: De dispergible tabletter opløses i et glas vand og bliver til en mælkelignende væske i løbet af få min.
Tabletterne kan dog også indtages direkte per os og skylles ned med vand.
 

Depotkapsler anvendes såvel tidligt i behandlingsforløbet som til patienter med dosisafhængige svingninger i den terapeutiske virkning. Ved overgang fra kapsler eller tabletter til depotkapsler startes med samme dosis og dosisinterval som ovenfor. Efter 2-3 dage øges dosis gradvis med op til 50% på grund af mindre biotilgængelighed af depotkapslerne.
Behovet for individuel dosistilpasning er stort, og slutdosis kan undtagelsesvis nå op på 1.600 mg levodopa/400 mg benserazid dgl.
 

Bemærk:  

 • Dispergible tabletter opløses i en skefuld vand umiddelbart før indtagelse.
 • Depotkapslerne og kapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne og kapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Det anbefales, at levodopa/benserazid indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis der forekommer gastrointestinale gener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage levodopa/benserazid sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Gastrointestinale gener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Aktuel apopleksi 
 • Snævervinklet glaukom
 • Psykiske sygdomme med psykotisk islæt
 • Akutte psykoser og konfusionstilstande
 • Kroniske depressioner.
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af selektive MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Madopar®.
 • Patienter med alvorlige renale, hepatiske eller endokrine sygdomme (fx Cushings syndrom eller hypertyroidisme)
 • Patienter med ikke-diagnosticerede hudlæsioner eller melanomer i anamnese, da levodopa kan aktivere et malignt melanom
 • Patienter under 25 år (da skelettet skal være færdigudviklet).  

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • Alvorlige lungesygdomme
 • Astma
 • Ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • Kramper
 • Tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • Ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • Leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt. 
 • Kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

 • Der er generelt observeret levodopaafhængighed, som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression.
Almindelige (1-10%) Feber, Nedsat appetit.
Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Ekg-forandringer, Ortostatisk hypotension**.
Agitation, Angst, Depression, Dyskinesier, Hallucinationer, Hovedpine, Konfusion, Svimmelhed, Søvnløshed.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Sjældne (0,01-0,1%) Malignt neuroleptikasyndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Uvarslede søvnanfald.
Ukendt hyppighed Hyperseksualitet***, Ludomani***, Tvangsspisning***.
Malignt melanom****, Planocellulært karcinom****.

* De gastro-intestinale gener, der for det meste forekommer i begyndelsen af behandlingen, kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-præparatet med lidt mad eller væske eller ved dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

  

** Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

  

*** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

Interaktioner

 • Alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • På grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • Sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • Antikolinergika kan svække virkningen af levodopa på grund af langsommere absorption og forstærke dyskinesier. Der kan opstå behov for at justere dosis af levodopa. Antikolinergika må ikke seponeres brat, når behandling med levodopa-præparatet påbegyndes, da det kan tage noget tid, før virkningen af levodopa sætter ind.  
 • Ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere, som kan øge biotilgængeligheden af levodopa. Dosisreduktion af levodopa-præparatet kan blive nødvendig.
 • Dopamin D2-receptor antagonister (fx visse antipsykotika) blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen af levodopa-præparatet. Omvendt kan levodopa også nedsætte effekten af antipsykotika. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig administration af disse lægemidler.
 • Metoclopramid øger levodopas absorptionshastighed og nedsætter dets virkning. De to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • Benzodiazepiner, isoniazid og phenytoin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • Pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • Levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og antiglobuliner (bl.a. Coombs test) og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Overdosering kan føre til alvorlige hjertearytmier, konfusion samt hyperkinesier, der kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed for depottabletter er ca. 70% af biotilgængelighed for konventionelle tabletter.
 • Levodopa decarboxyleres til dopamin i hjernen. Benserazid hæmmer den ekstracerebrale omdannelse af levodopa til dopamin.
 • Maksimal plasmakoncentration af levodopa opnås efter 1-4 timer efter indtagelse af konventionelle tabletter. Ca. 70% af benserazid absorberes fra mave-tarmkanalen og passerer ikke blod-hjernebarrieren. Plasmahalveringstid for benserazid skønnes at være ret kort, men metabolitter kan ses i blodet indtil 48 timer efter indtagelsen.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 4-5 timer. Maksimal plasmakoncentration nås inden for ca. 3 timer. Den forsinkede absorption giver anledning til en mindre svingende plasmakoncentration, end der kan opnås med anvendelse af konventionelle tabletter eller kapsler.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Kapselbeholderen skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

Dispenseringsform

Madopar® "125", tabletter. 1 tablet (krydskærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "250", tabletter. 1 tablet (krydskærv) indeholder 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa,
Madopar® Quick "62,5", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® Quick "125", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "62,5", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® "125", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "250", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa,
Madopar® Depot, depotkapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 200+50 mg, tabletter 100+25 mg, tabletter 100+25 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 200+50 mg  Madopar® "250"  526368
100 stk.
246,85 7,41
(B) tabletter 100+25 mg  Madopar® "125"  037358
100 stk.
201,50 12,09
(B) tabletter 100+25 mg  (Orifarm) 087626
100 stk.
117,60 7,06
(B) dispergible tabletter 50 mg + 12,5 mg  Madopar® Quick "62,5"  444430
100 stk.
157,90 18,95
(B) dispergible tabletter 100+25 mg  Madopar® Quick "125"  372151
100 stk.
215,95 12,96
(B) dispergible tabletter 50 mg + 12,5 mg  (Paranova Danmark) 193980
100 stk.
157,90 18,95
(B) hårde kapsler 100+25 mg  Madopar® "125"  502047
100 stk.
156,60 9,40
(B) hårde kapsler 200+50 mg  Madopar® "250"  117531
100 stk.
257,40 7,72
(B) hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg  Madopar® "62,5"  117564
100 stk.
116,15 13,94
(B) hårde kapsler 100+25 mg  Madopar® "125"   (2care4) 468142
100 stk.
198,90 11,93
(B) hårde kapsler 100+25 mg  (Orifarm) 511797
100 stk.
149,85 8,99
(B) hårde depotkapsler 100+25 mg  Madopar® Depot  492405
100 stk.
198,40 11,90
(B) hårde depotkapsler 100+25 mg  (Paranova Danmark) 133415
100 stk.
198,40 11,90
(B) hårde depotkapsler 100+25 mg  (Orifarm) 059989
100 stk.
201,85 12,11

Substitution

tabletter 100+25 mg
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 100+25 mg
Madopar Roche, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 100+25 mg
 
tabletter 200+50 mg
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 200+50 mg
Madopar "250" Roche, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 200+50 mg
 
hårde kapsler 100+25 mg
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 100+25 mg
Madopar "125" Roche, Benserazid, Levodopa, tabletter 100+25 mg
 
hårde kapsler 200+50 mg
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 200+50 mg
Madopar "250" Roche, Benserazid, Levodopa, tabletter 200+50 mg
 
hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg
Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 50+12,5 mg
 

Identifikation og foto

Tabletter  100+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 100+25 mg
 

Tabletter  200+50 mg

Præg:
ROCHE,
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyserød
tabletter 200+50 mg
 

Dispergible tabletter  50 mg + 12,5 mg

Præg:
ROCHE 62,5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
dispergible tabletter 50 mg + 12,5 mg
 

Dispergible tabletter  100+25 mg

Præg:
ROCHE 125
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
dispergible tabletter 100+25 mg
 

Hårde kapsler  50 mg + 12,5 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Grå
Mål i mm: 5,5 x 14
hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg
 

Hårde kapsler  100+25 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Blå
Mål i mm: 6,5 x 18
hårde kapsler 100+25 mg
 

Hårde kapsler  200+50 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Brun
hårde kapsler 200+50 mg
 

Hårde depotkapsler  100+25 mg

Præg:
ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Blå
Mål i mm: 7,2 x 20
hårde depotkapsler 100+25 mg
 
 

Revisionsdato

2015-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...