Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Madopar®

Madopar "125"

Madopar "250"

Madopar "62,5"

Madopar 125

Madopar Depot

Madopar Quick 125

Madopar Quick 62,5

Komb.

 

ATC-kode

N04BA02

Antiparkinsonmiddel. 

Dispenseringsform

Madopar® "125", tabletter. 1 tablet (krydskærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "250", tabletter. 1 tablet (krydskærv) indeholder 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa,
Madopar® Quick "62,5", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® Quick "125", dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet (delekærv) indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "62,5", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa,
Madopar® "125", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa,
Madopar® "250", kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa,
Madopar® Depot, depotkapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa. 

Anvendelsesområder

Ikke-medikamentelt betinget » parkinsonisme

Doseringsforslag

Tabletter og kapsler. 

 • Initialt 50 mg levodopa/12,5 mg benserazid 3-4 gange i døgnet, øges med 100 mg levodopa/25 mg benserazid hver 3.-6. dag til optimal virkning, sædvanligvis 400 mg levodopa/100 mg benserazid - 800 mg levodopa/200 mg benserazid fordelt på 3-6 daglige doser.
 • Det anbefales generelt, at dosis af levodopa holdes lavest muligt, og at der ikke stiles imod total symptomdæmpning, men imod en funktionsbedring, der tilgodeser patientens daglige behov.
 • Til ældre parkinsonpatienter anbefales lavere initialdoser (50% af ovenstående) og forsigtigere dosisstigning. Dette er særligt vigtigt, hvis der er betydende kognitive forstyrrelser, eller hvis patienten tidligere har haft konfusionstilstand.

  

Dispergible tabletter anvendes især til behandling af patienter med dysfagi og er velegnede til dosering af patienter med naso-gastrisk sonde eller gastrostomi. Da det er påvist, at tiden indtil maksimal plasmakoncentration er reduceret ved anvendelse af dispergible tabletter, kan denne formulering tillige anvendes, når hurtigere indsættende effekt ønskes, fx som første dosis ved akinesi om morgenen eller ved off-tilstande, fx efter større måltider, hvor latenstiden til on-tilstand ofte er forlænget ved anvendelse af tabletter eller kapsler.
Dispergible tabletter doseres i starten som "62,5" 1-4 gange dgl. Dosis kan øges til "125" 4-6 gange dgl.
Bemærk: De dispergible tabletter opløses i et glas vand og bliver til en mælkelignende væske i løbet af få min.
Tabletterne kan dog også indtages direkte per os og skylles ned med vand.
 

Depotkapsler anvendes såvel tidligt i behandlingsforløbet som til patienter med dosisafhængige svingninger i den terapeutiske virkning. Ved overgang fra kapsler eller tabletter til depotkapsler startes med samme dosis og dosisinterval som ovenfor. Efter 2-3 dage øges dosis gradvis med op til 50% på grund af mindre biotilgængelighed af depotkapslerne.
Behovet for individuel dosistilpasning er stort, og slutdosis kan undtagelsesvis nå op på 1.600 mg levodopa/400 mg benserazid dgl.
Bemærk:  

 • Dispergible tabletter opløses i en skefuld vand umiddelbart før indtagelse.
 • Depotkapslerneog kapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerneog kapslerne må ikke tygges eller knuses.

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
 • Aktuel apopleksi 
 • Snævervinklet glaukom
 • Psykiske sygdomme med psykotisk islæt
 • Akutte psykoser og konfusionstilstande
 • Kroniske depressioner.
 • Samtidig behandling med non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid) eller selektive MAO-A-hæmmere (moclobemid). Selektive MAO B-hæmmere (fx selegilin) er ikke kontraindicerede. En kombination af selektive MAO A- og MAO B-hæmmere virker som non-selektiv MAO-hæmning og bør derfor ikke gives sammen med Madopar®.

Forsigtighedsregler

 • alvorlig hjertesygdom (herunder tidligere AMI med hjertearytmi)
 • alvorlige lungesygdomme
 • astma
 • renale, hepatiske eller endokrine sygdomme
 • ulcussygdom (risiko for gastro-intestinal blødning)
 • kramper
 • tidligere konfusionstilstande og psykoser nødvendiggør lav dosis og langsom øgning.
 • patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles forudsat behandling og kontrol af glaukom.
 • ved pludselig seponering af antiparkinsonmidler er malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand og rhabdomyolyse rapporteret. Patienten bør derfor observeres omhyggeligt, når levodopa reduceres pludseligt eller seponeres, især hvis patienten er i samtidig behandling med antipsykotika.
 • leverfunktion, nyrefunktion, perifert blodbillede samt homocystein, vitamin B12, folat og methylmalonat bør kontrolleres jævnligt.
 • kardiovaskulær funktion bør kontrolleres ved mistanke om påvirkning af nævnte organer.
 • patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)
Nedsat appetit, feber.
Mundtørhed, kvalme, opkastning, diarré*.
Ekg-forandringer, ortostatisk hypotension**.
Hovedpine, svimmelhed, konfusion, depression, søvnløshed, hallucinationer, agitation, angst, dyskinesier.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Arytmier.
Sjældne (0,01-0,1%)
Malignt neuroletikasyndrom.
Meget sjældne (under 0,01%)
Uvarslede søvnanfald.
Ukendt frekvens
Ludomani***, øget libido***, hyperseksualitet***, tvangsspisning***. 

Der er observeret levodopaafhængighed, som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression. 

I kliniske undersøgelser er påvist en øget forekomst af malign hudsygdom, karcinom og melanom. Undersøgelser tyder indtil videre på, at dette skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

  

*De gastro-intestinale gener behandles bedst med dosisnedsættelse og langsommere stigning, men kan også behandles med domperidon, som blokerer perifere dopaminerge receptorer. En længerevarende - i øvrigt uforklaret - diarré kan skyldes kombinationspræparatet, og skift til behandling med et alternativt kombinationspræparat kan ofte hurtigt standse diarréen. 

**Ortostatisk hypotension kan også undertiden mindskes ved behandling med domperidon. 

***Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

Interaktioner

 • alvorlige bivirkninger ved samtidig administration af non-selektive MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid). Kombinationen af MAO-B- (fx selegilin) og MAO-A-hæmmere (moclobemid) virker som non-selektive MAO-hæmmere. Non-selektive MAO-hæmmere bør seponeres mindst 2 uger før behandling med levodopa.
 • på grund af synergisme øger levodopa den kardiotoksiske effekt af tricykliske antidepressiva.
 • sympatomimetika kan øge kardiovaskulære bivirkninger relateret til levodopa.
 • samtidig behandling med antikolinerge midler kan forstærke dyskinesier.
 • ortostatisk hypotension kan forekomme, når patienten i forvejen behandles med antihypertensiva og i kombination med selegilin og COMT-hæmmere.
 • antipsykotika af grupperne phenthiazinderivater, butyrophenoner og - i mindre grad - thioxantener blokerer dopaminreceptorerne og ophæver virkningen.
 • metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og de to stoffer bør ikke anvendes sammen.
 • benzodiazepiner, isoniazid, phenytoin og papaverin kan reducere den terapeutiske effekt af levodopa.
 • pyridoxin (vitamin B6) i store doser hæmmer effekten.
 • levodopa kan danne chelater med jern i mave-tarmkanalen, hvilket medfører reduceret absorption af levodopa. Derfor bør jern og levodopa administreres med mindst 4 timers interval.
 • Hos patienter med motoriske fluktuationer bør levodopa indtages 30 minutter før et proteinrigt måltid.
 • Bemærk: Risiko for falsk positiv reaktion for urinketonstof og falsk negativ reaktion ved glucoseoxidasemetoder til bestemmelse af glucosuri.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. » Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Hyperkinesier kan afdæmpes med fx haloperidol 2-5 mg i.m. Kan evt. gentages efter 20-30 min. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed for depottabletter er ca. 70% af biotilgængelighed for konventionelle tabletter.
Levodopa decarboxyleres til dopamin i hjernen. Benserazid hæmmer den ekstracerebrale omdannelse af levodopa til dopamin.
Maksimal plasmakoncentration af levodopa opnås efter 1-4 timer efter indtagelse af konventionelle tabletter. Ca. 70% af benserazid absorberes fra mave-tarmkanalen og passerer ikke blod-hjernebarrieren. Plasmahalveringstid for benserazid skønnes at være ret kort, men metabolitter kan ses i blodet indtil 48 timer efter indtagelsen.
Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 4-5 timer. Maksimal plasmakoncentration nås inden for ca. 3 timer. Den forsinkede absorption giver anledning til en mindre svingende plasmakoncentration, end der kan opnås med anvendelse af konventionelle tabletter eller kapsler. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Kapselbeholderen skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 

Indholdsstoffer

» Benserazidtabletter  200+50 mg (som hydrochlorid) tabletter  100+25 mg (som hydrochlorid) dispergible tabletter  50 mg + 12,5 mg (som hydrochlorid) dispergible tabletter  100+25 mg (som hydrochlorid) hårde kapsler  100+25 mg (som hydrochlorid) hårde kapsler  200+50 mg (som hydrochlorid) hårde kapsler  50 mg + 12,5 mg (som hydrochlorid) hårde kapsler  100+25 mg  (2care4) (som hydrochlorid) hårde depotkapsler  100+25 mg (som hydrochlorid)

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin I (E132) : hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg
Jernoxider og -hydroxider (E172) : tabletter 200+50 mg, tabletter 100+25 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg, hårde depotkapsler 100+25 mg

Se » Indlægsseddel vedr. evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

» Roche

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkeVnr.PakningPris i kr.Pris DDD
(B) tabletter  Madopar® "250"  200+50 mg 526368
100 stk.
252,50 7,58
(B) tabletter  Madopar® "125"  100+25 mg 037358
100 stk.
206,80 12,41
(B) dispergible tabletter  Madopar® Quick "62,5"  50 mg + 12,5 mg 444430
100 stk.
162,80 19,54
(B) dispergible tabletter  Madopar® Quick "125"  100+25 mg 372151
100 stk.
221,30 13,28
(B) hårde kapsler  Madopar® "125"  100+25 mg 502047
100 stk.
161,50 9,69
(B) hårde kapsler  Madopar® "250"  200+50 mg 117531
100 stk.
263,15 7,89
(B) hårde kapsler  Madopar® "62,5"  50 mg + 12,5 mg 117564
100 stk.
120,70 14,48
(B) hårde kapsler 100+25 mg  (2care4) 468142
100 stk.
169,00 10,14
(B) hårde depotkapsler  Madopar® Depot  100+25 mg 492405
100 stk.
205,15 12,31

Substitution

tabletter 100+25 mg
» Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa
 
tabletter 200+50 mg
» Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa
 
hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg
» Levodopa/Benserazid "Teva" TEVA, Benserazid, Levodopa
 

Identifikation og foto

Tabletter  200+50 mg
Præg: ROCHE,
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyserød
tabletter 200+50 mg
 
Tabletter  100+25 mg
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 100+25 mg
 
Dispergible tabletter  50 mg + 12,5 mg
Præg: ROCHE 62,5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
dispergible tabletter 50 mg + 12,5 mg
 
Dispergible tabletter  100+25 mg
Præg: ROCHE 125
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
dispergible tabletter 100+25 mg
 
Hårde kapsler  100+25 mg
Præg: ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød, Blå
Mål i mm: 6,5 x 18
hårde kapsler 100+25 mg
 
Hårde kapsler  200+50 mg
Præg: ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Brun
hårde kapsler 200+50 mg
 
Hårde kapsler  50 mg + 12,5 mg
Præg: ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Grå
Mål i mm: 5,5 x 14
hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg
 
Hårde depotkapsler  100+25 mg
Præg: ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn, Blå
Mål i mm: 7,2 x 20
hårde depotkapsler 100+25 mg
 

Revisionsdato

2014-11-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.