Halaven

L01XX41
 
 

Antineoplastisk middel. Syntetisk analog til naturligt forekommende komponent fra den marine svamp Halichondria okadai. 

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastatisk brystcancer med sygdomsprogression efter mindst to kemoterapiregimer for fremskreden sygdom.
  Tidligere behandling skal have omfattet et antracyclin og et taxan, medmindre patienten ikke var egnet til disse behandlinger.
 • Ikke-resekterbart liposarkom. Tidligere behandling skal have omfattet et antracyclin, medmindre patienten ikke var egnet hertil.

 

Eribulin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,44 mg eribulin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1,23 mg/m2 legemsoverflade langsomt i.v. over 2-5 minutter på dag 1 og 8 i hver 21 dages cyklus. Ved let eller moderat nedsat leverfunktion reduceres dosis til hhv. 0,97 mg/m2 og 0,62 mg/m2

Ved stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion, ved udvikling af svær perifer neuropati samt ved lave blodværdier, se produktresume. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

  Dosisjustering kan være nødvendig ved GFR < 50 ml/min. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør udsættes ved
  • absolut neutrofiltal < 1 x 109/l
  • trombocyttal < 75 x 109/l
  • ikke-hæmatologiske toksiciteter (grad 3 eller 4).
 • Forsigtighed til patienter med risiko for QT-forlængelse.
 • Alkoholindhold
  Injektionsvæsken indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hoste.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Alopeci.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kulderystelser, Smerter.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Epistaxis, Lungeemboli, Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter, Perifere ødemer, Pneumoni, Rhinitis, Rhinoré, Takykardi.
Lymfopeni, Trombocytopeni.
Brystsmerter, Dehydrering, Hedeture, Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Knoglesmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Muskuloskeletale smerter.
Depression, Hypæstesi, Letargi, Svimmelhed, Søvnløshed.
Erytem, Herpes simplex, Herpes zoster, Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud, Øget svedtendens.
Infektion i øvre luftveje.
Dysuri, Urinvejsinfektion.
Conjunctivitis, Tinnitus, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatotoksicitet, Pancreatitis.
Dyb venetrombose, Interstitiel lungesygdom, Septisk shock.
Angioødem, Sepsis.
Hæmaturi, Nyresvigt.
Sjældne (0,01-0,1%) Dissemineret intravaskulær koagulation.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • In vitro data tyder på, at eribulin kan hæmme CYP3A4.  Samtidig behandling med lægemidler, der omsættes via CYP3A4, bør ske med forsigtighed, se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virker antimitotisk, ved at hæmme mikrotubulis dynamik. 

Farmakokinetik

 • Har et stort fordelingsvolumen og en terminal plasmahalveringstid på ca. 40 timer.
 • Elimineres primært biliært.
 • Ca. 9% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med  isotonisk natriumchlorid- infusionsvæske. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af eribulin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,44 mg/ml 176930
2 ml
3.610,40
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,44 mg/ml 568096
2 ml (Orifarm)
3.702,60
 
 

Revisionsdato

2019-01-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...