Fenemal "DLF"

N03AA02
 
 

Antiepileptikum. Barbiturat. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af alle typer epileptiske anfald bortset fra absencer
 • Abstinenstilstande
 • Præeklampsi.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg, 50 mg eller 100 mg (delekærv) phenobarbital. 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Voksne. 1-2 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl. ved sengetid.
 • Småbørn.Mætningsdosis 6-8 mg/kg legemsvægt oralt i 2 dage, derefter vedligeholdelsesdosis 3-4 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser.
 • Større børn har samme mætningsdosis, men kun 1-4 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser som vedligeholdelsesbehandling.

Bemærk: Til børn bør phenobarbital administreres 2 gange dgl. Bør pga. de kognitive bivirkninger ikke bruges i længere tid til børn. 


Abstinensbehandling 

 • Individuelt. Sædvanligvis 200 mg 3 gange dgl. initialt, senere (efter 3-5 dage) 100 mg dgl. Behandlingsvarighed højst ca. 1 uge.

Bemærk: Specialistbehandling. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Dosis skal nedsættes ved stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Dosisreduktion kan være nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion.
 • Langtidsbehandling bør undgås ved nedsat nyrefunktion.

Kontraindikationer

 • Forgiftning med andre barbiturater eller opioider, idet der herved kan opstå livstruende depression af respirations- eller karcentret
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Lungesygdomme præget af dyspnø eller obstruktion
 • Porfyri
 • Alkoholmisbrug.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Letargi, Sedation.
Hududslæt, Urticaria.
Angioødem.
Almindelige (1-10%) Artralgi, Osteopeni.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Respirationsdepression.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Anæmi, Leukopeni, Methæmoglobinæmi, Trombocytopenisk purpura.
Ataksi, Dyskinesier.
Meget sjældne (< 0,01%) Porfyri.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
 • Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. Af denne grund anbefales D-vitamintilskud, fx i form af en multivitamintablet.
 • Risiko for kumulation ved længere tids brug, især hos ældre.
 • Afhængighed kan opstå efter længere tids brug.
 • Irritabilitet, træthed eller hyperaktivitet hos børn.
 • Der er beskrevet øget blødningstendens hos nyfødte, hvis moderen er under behandling med phenobarbital.

Interaktioner

 • Den respirationsdeprimerende virkning af barbiturater potenseres af opioider.
 • Barbiturater og specielt phenobarbital øger gennem enzyminduktion eliminationen af androgener, carbamazepin, ethosuximid, felodipin, glukokortikoider, lamotrigin, oxcarbazepin, metronidazol, orale antikoagulantia, phenytoin, tricykliske antidepressiva, valproat og østrogen og nedsætter dermed plasmakoncentrationen af disse stoffer. Således kan lavdosis hormonale kontraceptiva blive uvirksomme ved langvarig brug af barbiturater.
 • Barbiturater hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Barbiturater nedsætter virkningen af theophyllin ved enzyminduktion.
 • Ved langvarig behandling med phenobarbital kan der forekomme accelereret vitamin D-katabolisme og nedsat serumkoncentration af 25-hydroxyvitamin D, hvilket kan medføre osteomalaci.
 • Valproat og MAO-hæmmere hæmmer metaboliseringen af barbitursyrederivater med risiko for forgiftning.
 • MAO-hæmmere forstærker virkningen af barbiturater.
 • Dicoumarol og muligvis warfarin forstærker den kliniske effekt af phenobarbital.
 • Virkningen forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika og antihistaminer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede med en øget misdannelsesrate på ca. 10%, især kardielle misdannelser. Ved anvendelse bør der gives vitamin K (phytomenadion 20 mg dgl.) profylaktisk i sidste graviditetsmåned.
Se endvidere Epilepsi hos voksne.  


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 25%. Der er beskrevet sedative bivirkninger hos barnet - dog relativt sjældent.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Barbiturater aktiverer GABA-A-receptoren og hæmmer derved den postsynaptiske celle ved at øge Cl--indstrømning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed 80-100%.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Processen er mikrosomal og medfører en enzyminduktion, der forårsager en hurtigere nedbrydning ved kontinuerlig anvendelse.
 • Plasmahalveringstid 3-5 døgn - hos børn dog noget kortere og mere varierende.
 • Udskillelsen gennem nyrerne øges ved alkalinisering af urinen.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde er 40-170 mikromol/l.
 • Virkningen indtræder efter ca. 1 time.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 15 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af: 

 • Epilepsi.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 085260
100 stk.
266,00 17,73
(A) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 085269
100 stk.
327,00 6,54
(A) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 085278
100 stk.
430,00 4,30

Foto og identifikation

Tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 15 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  100 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 100 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...