Yderligere information

Anvendelsesområder

Ceplene

Udgået: 23.09.2019
L03AX14
 
 

Histamin. Anvendes som immunmodulerende behandling i kombination med interleukin-2 (IL-2). 

Anvendelsesområder

 • Vedligeholdelsesbehandling af akut myeloid leukæmi i første remission i kombination med interleukin-2 (IL-2).

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af akut myeloid leukæmi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg histaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5 mg langsomt s.c. over 5-15 min., 1-3 min. efter hver injektion af IL-2, se endvidere produktresumé. 

Bør ikke anvendes til ældre > 60 år pga. utilstrækkelige data. 

Kontraindikationer

 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Samtidig systemisk behandling med steroider, clonidin eller H2-blokkere, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Hjerte-karsygdomme.
 • Tidligere eller eksisterende peptisk eller øsofageal ulcussygdom.
 • Apopleksi inden for de seneste 12 mdr.
 • Tidligere autoimmun sygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Angst.
Artralgi, Myalgi.
Dyspnø, Hoste.
Eosinofili, Trombocytopeni.
Hypotension.
Svimmelhed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Hovedpine.
Hududslæt, Rødme.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Takykardi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Depression, Søvnløshed.
Rygsmerter.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Nasal tilstopning.
Nedsat appetit.
Palpitationer.

Interaktioner

 • H2-antagonister med imidazolstrukturer svarende til histamin, fx systemiske steroider og clonidin, må ikke anvendes samtidigt.
 • Antihistaminer og antipsykotika med H1-receptorblokerende virkning kan nedsætte virkningen af histamin.
 • MAO-hæmmere og visse midler mod parasitære infektioner, bl.a. malariamidler, kan ændre metabolismen af histamin, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendes som immunmodulerende behandling i kombination med interleukin-2. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Beskytter lymfocytterne, især NK-celler og T-celler, som er ansvarlige for den immunmedierede destruktion af resterende leukæmiceller, og derved forhindre leukæmirecidiv. 

Den mekanisme, hvorved Ceplene forbedrer den antileukæmiske lymfocytaktivitet ved AML, er ikke fuldstændigt klarlagt. Det anses for sandsynligt, at det sker ved hæmning af reaktive oxygenarter, som syntetiseres af monocytter/makrofager og granulocytter. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter s.c. indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration ca. 10 minutter efter afsluttet s.c. injektion.
 • Metaboliseres i nyrer, lever og andre væv.
 • Plasmahalveringstid 45-90 minutter.
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt via nyrerne.

Firma

 
 

Revisionsdato

17.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 1. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...