Ceplene

L03AX14
 
 

Histamin. Anvendes som immunmodulerende behandling i kombination med interleukin-2 (IL-2). 

Anvendelsesområder

 • Vedligeholdelsesbehandling af akut myeloid leukæmi i første remission i kombination med interleukin-2 (IL-2).

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af akut myeloid leukæmi. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg histaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5 mg langsomt s.c. over 5-15 min., 1-3 min. efter hver injektion af IL-2, se endvidere produktresumé. 

Bør ikke anvendes til ældre > 60 år pga. utilstrækkelige data. 

Kontraindikationer

 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Samtidig systemisk behandling med steroider, clonidin eller H2-blokkere, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Hjerte-karsygdomme.
 • Tidligere eller eksisterende peptisk eller øsofageal ulcussygdom.
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min): Følsomheden for histamins blodtrykssænkende virkning kan være øget.
 • Apopleksi inden for de seneste 12 mdr.
 • Tidligere autoimmun sygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Dyspnø, Hoste, Hypotension, Takykardi.
Eosinofili, Trombocytopeni.
Artralgi, Myalgi.
Angst, Hovedpine, Svimmelhed.
Hududslæt, Rødme.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Nasal tilstopning, Palpitationer.
Rygsmerter.
Depression, Søvnløshed.
Hudkløe, Øget svedtendens.

Interaktioner

 • H2-antagonister med imidazolstrukturer svarende til histamin, fx systemiske steroider og clonidin, må ikke anvendes samtidigt.
 • Antihistaminer og antipsykotika med H1-receptorblokerende virkning kan nedsætte virkningen af histamin.
 • MAO-hæmmere og visse midler mod parasitære infektioner, bl.a. malariamidler, kan ændre metabolismen af histamin, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ceplenes rolle er at beskytte lymfocytterne, især NK-celler og T-celler, som er ansvarlige for den immunmedierede destruktion af resterende leukæmiceller, og derved forhindre leukæmirecidiv. 

Den mekanisme, hvorved Ceplene forbedrer den antileukæmiske lymfocytaktivitet ved AML, er ikke fuldstændigt klarlagt. Det anses for sandsynligt, at det sker ved hæmning af reaktive oxygenarter, som syntetiseres af monocytter/makrofager og granulocytter. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter s.c. inj.
 • Maksimal plasmakoncentration ca. 10 minutter efter afsluttet s.c. inj.
 • Metaboliseres i nyrer, lever og andre væv.
 • Plasmahalveringstid 45-90 minutter.
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt via nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ 0,5 ml 030281
14 stk.
11.893,30 849,52
 
 

Revisionsdato

2018-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...