Stemetil®

Udgået: 06.04.2020
N05AB04
 
 
1. generations middeldosis-antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Phenthiazinderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg prochlorperazinmaleat.  

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Psykoser 

Voksne. 10-100 mg dgl., i nogle tilfælde op til 200 mg fordelt på flere doser. 

 

Kvalme og opkastning 

Voksne. 10-30 mg dgl. fordelt på flere doser. Kan evt. yderligere anvendes forebyggende. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Klinisk betydende hjertesygdom (herunder forlænget QT-interval samt tidligere ventrikulære arytmier eller torsades de pointes).
 • Komatøse tilstande.
 • Bevidsthedssvækkelse.
 • Ubehandlet hypokaliæmi.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet.
 • Kredsløbskollaps.
 • Samtidig behandling med deferoxamin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Prostatahypertrofi
  • Nedsat krampetærskel
  • Hypokaliæmi
  • Bloddyskrasier
  • Fæokromocytom
  • Myasthenia gravis
  • Parkinsonisme
  • Hypotyreose.
 • Hyperglykæmi er set, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Bl.a. elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se endvidere kontraindikationer.
  Ekg-undersøgelse anbefales før og under behandlingen. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier. Ses forlængelse af QT-intervallet under behandlingen reduceres dosis. Hvis QT-intervallet overstiger 500 msek, bør behandlingen seponeres.
 • Det anbefales, at elektrolytter monitoreres periodisk.
 • Kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, hvorfor der bør udspørges om symptomer på glaukom før behandling påbegyndes.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Risiko for antikolinerg belastning 

Prochlorperazin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Akatisi, Angst, Humørforstyrrelser.
Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion.
Fotosensibilitet.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Parkinsonisme, Tardive dyskinesier.
Svimmelhed, Træthed.
Mundtørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akkommodationsbesvær.
Akut dystoni.
Amenoré, Gynækomasti.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Leukopeni.
Apati, Depression.
Erythema multiforme.
Hepatitis, Kolestase.
Kontaktdermatitis.
Korneal uklarhed.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Ventrikulær takykardi, Ventrikulære arytmier.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval*.
Torsades de pointes-takykardi*.
Ikke kendt Agitation.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).
Dyb venetrombose, Lungeemboli, Synkope.
Hjertestop.
Hyperglykæmi, Hyponatriæmi, Nedsat glucosetolerans.
Hyperprolaktinæmi.
Kramper.
Nedsat krampetærskel.
Paralytisk ileus.
Pludselig og uforklarlig død.
Respirationsdepression  (hos udsatte patienter).

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Bevidsthedstab i 48-72 timer er forekommet ved samtidig behandling med deferoxamin. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Midler, der hæmmer CYP2D6 (fx terbinafin, fluoxetin, paroxetin), kan formentlig øge plasmakoncentrationen af prochlorperazin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Prochlorperazin hæmmer CYP2D6 og kan hæmme metaboliseringen af tricykliske antidepressiva.
 • Ved samtidig indgift af antihypertensiva ses forstærket antihypertensiv virkning.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Ved kombination med dopaminagonister (bromocriptin) er der set fald i prolaktinniveauet.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, chlorprothixen2, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. De fleste data stammer fra behandling af emesis, hvor dosis er væsentligt lavere end ved antipsykotisk anvendelse. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko ved højere doser, og prochlorperazin bør kun anvendes i lave doser mod kvalme og opkastning. 

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3833, 3834, 3835

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Prochlorperazin er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Begrænset information om absorption, distribution og plasmahalveringstid.
 • Udskilles gennem nyrerne og med galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 160523
100 stk. (blister)
Udgået 06-04-2020

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
STEMETIL, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 6,4
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3833. Slone D, Siskind V, Heinonen OP et al. Antenatal exposure to the phenothiazines in relation to congenital malformations, perinatal mortality rate, birth weight, and intelligence quotient score. Am J Obstet Gynecol. 1977; 128(5):486-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/879206/ (Lokaliseret 25. september 2018)

 
 

Revisionsdato

30.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 1. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...