Nivestim

L03AA02
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-colistamme. 

Nivestim er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Reduktion i varigheden af neutropeni og tilfælde af febril neutropeni hos patienter behandlet med cytostatika samt til reduktion i varigheden af neutropeni hos patienter i myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation.
 • Mobilisering af stamceller til perifert blod.
 • Langtidsbehandling af børn eller voksne med svær medfødt cyklisk eller idiopatisk neutropeni med et absolut neutrofiltal på ≤ 0,5 x 10 9/l og en anamnese med alvorlige eller tilbagevendende infektioner.
 • Persisterende neutropeni ved avanceret HIV-infektion, hvor anden behandling ikke er mulig.

  

Filgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske-/infusionsvæske, opløsning. 1 sprøjte indeholder 12 mill. IE (120 mikrogram i 0,2 ml), 30 mill. IE (300 mikrogram i 0,5 ml) eller 48 mill. IE (480 mikrogram i 0,5 ml) filgrastim. 

Doseringsforslag

 • Patienter i cytotoksisk kemoterapi. 5 mikrogram (0,5 mill. IE)/kg legemsvægt/døgn. Første dosis bør administreres tidligst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi og senest 3-4 døgn før forventet nadir. Kan gives som s.c. injektion eller i.v. infusion fortyndet i isotonisk glucose-infusionsvæske over 30 min.-24 timer. Daglig dosering bør fortsættes, indtil forventet neutrofil nadir er passeret.
 • For øvrige indikationer henvises til produktresumé/speciallitteratur.

Forsigtighedsregler

 • Ved kronisk myeloid leukæmi eller myelodysplasi er der teoretisk risiko for stimulering af tumorvæksten, hvorfor forsigtighed bør udvises ved anvendelse af filgrastim.
 • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes det at kontrollere leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
 • Ved mistanke eller i tilfælde af pulmonale bivirkninger bør seponering overvejes og passende medicinsk behandling iværksættes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Anæmi, Trombocytopeni.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Alopeci, Mucositis.
Almindelige (1-10%) Infusionsrelaterede reaktioner, Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Forhøjede leverenzymer, Hepatomegali, Obstipation, Smerter i mundhulen.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Hypotension, Hæmoptyse, Orofaryngeale smerter, Perifere ødemer.
Splenomegali.
Brystsmerter.
Muskelkramper.
Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed, Søvnløshed.
Erytem, Hududslæt.
Infektion i øvre luftveje, Sepsis.
Dysuri, Hæmaturi, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Hypoxi, Interstitiel lungesygdom, Lungeblødning, Lungeinfiltrater, Lungeødem, Respirationsdepression, Venookklusiv sygdom.
Forhøjet serum-urat.
Osteoporose.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Miltruptur.
Kapillær lækagesyndrom.
Seglcellekrise.
Hypoglykæmi.
Forværring af reumatoid artritis.
Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom), Kutan vasculitis.
Anafylaktisk reaktion.
Glomerulonefritis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

G-CSF stimulerer specifikt proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. Virkningen sker via binding til specifikke membranreceptorer. Under behandlingen ses dosisafhængig, reversibel stigning af koncentrationen af neutrofile granulocytter i blodet. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og fuldstændigt efter s.c. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4.
 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Kan fortyndes i isotonisk glucose-infusionsvæske. 
 • Det kan ikke anbefales at fortynde til en slutkoncentration < 0,2 mill. E (2 mikrogram)/ml, da filgrastim kan adsorberes til glas- og plastmateriale.
 • Ved fortynding til koncentration < 1,5 mill. E (15 mikrogram)/ml bør tilføjes humant albumin til en slutkoncentration på 2 mg albumin pr. ml.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i en enkelt periode på højst 7 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC) og skal herefter kasseres.
 • Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 12 mio IE/0,2 ml 100682
5 x 0,2 ml
1.438,40 839,21
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 12 mio IE/0,2 ml 168848
5 x 0,2 ml (Abacus)
1.446,10 843,70
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 30 mio IE/0,5 ml 100716
5 x 0,5 ml
2.386,10 556,72
(BEGR) injektions- og infusionsvæske, opl. 48 mio IE/0,5 ml 100752
5 x 0,5 ml
3.533,10 515,25
 
 

Revisionsdato

2019-10-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...