Zalasta®

N05AH03
 
 
2. generations antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzodiazepinderivat. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin. 

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt.
 

Skizofreni 

Initialt. 5-10 mg 1 gang dgl., fortrinsvis ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser samt patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion bør begynde med 5 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 5-20 mg dgl. Det kan dog, i særlige tilfælde, være nødvendigt - og forsvarligt - at øge døgndosis op til højst 40 mg i døgnet.
 

Mani 

Initialt som monoterapi 15 mg en gang dgl., i kombination med lithium eller valproat 10 mg dgl. Det kan dog være nødvendigt - og forsvarligt - at øge døgndosis gradvist op til højst 40 mg i døgnet.
 

Forebyggende mod bipolar episode 

Initialt 10 mg 1 x dgl. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af en manisk episode fortsættes med samme dosis. 

  

Bemærk: 

 • Seponering bør ske gradvis.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Smeltetabletterne lægges oven på tungen eller opslæmmes i væske.

Kontraindikationer

 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Risiko for snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • Hos ældre med demens er der set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition. Faste-glucose og triglycerider bør bestemmes regelmæssigt i blodprøver, ligesom BMI og taljeomfang bør måles og følges.
 • Forsigtighed ved Parkinsons sygdom, tidligere krampeanfald eller nedsat krampetærskel, nedsat leverfunktion og ved lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Ortostatisk hypotension.
Hyperprolaktinæmi.
Døsighed.
Almindelige (1-10%) Antikolinerge symptomer*, Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed, Øget appetit.
Forhøjede levertransaminaser**.
Ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Forhøjet serum-urat, Glucosuri, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Akatisi, Dyskinesier, Parkinsonisme, Svimmelhed.
Hududslæt.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Forlænget QT-interval, Tromboemboli.
Diabetes mellitus***, Forværring af diabetes***, Gynækomasti.
Dysartri, Dystoni, Hukommelsesbesvær, Kramper****, Tardive dyskinesier.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner.
Amenoré, Inkontinens, Urinretention, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotermi, Pludselig død.
Hepatitis, Pancreatitis.
Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Trombocytopeni.
Rhabdomyolyse.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Priapisme.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

* Omfatter bl.a. obstipation og mundtørhed og er normalt forbigående. 

** Ses normalt kun i starten af behandlingen. 

*** Diabetes eller forværring af eksisterende diabetes med udvikling af ketoacidose og coma diabetikum er forekommet.  

**** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper. 

 

 • Ved behandling med antispykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika, herunder olanzapin.

Interaktioner

 • Carbamazepin og rygning kan øge metaboliseringen af olanzapin gennem induktion af CYP1A2. Fluvoxamin øger plasmakoncentrationen af olanzapin via hæmning af CYP1A2.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Valproat kan nedsætte plasmakoncentrationen af olanzapin med op til 32%.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for knap 1100 eksponerede graviditeter, heraf størstedelen i første trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Til FDA har der for perioden 1969-2008 været indberettet ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer fra i alt 69 nyfødte, hvor mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje trimester af graviditeten. Der har været beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende sværhedsgrad og varighed. 

I de fleste tilfælde var der mange andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale komplikationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinenssymptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Olanzapin er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 5-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
 • Steady state af olanzapin indtræder efter ca. 1 uge.
 • Vejledende plasmakoncentrationsområde 25-150 nanomol/l.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Aspartam : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Lactose : tabletter 2,5 mg, tabletter 5 mg, tabletter 7,5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 114941
28 stk (blister)
119,70 17,10
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 114952
28 stk. (blister)
85,85 6,13
(B) tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 114963
56 stk. (blister)
37,05 0,88
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 114974
28 stk. (blister)
32,30 1,15
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 114985
56 stk. (blister)
289,10 5,16
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 442407
28 stk. (blister)
221,35 5,27
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 582359
28 stk. (blister)
289,10 5,16
(B) smeltetabletter 5 mg 114996
28 stk. (blister)
206,40 14,74
(B) smeltetabletter 10 mg 115007
28 stk. (blister)
153,60 5,49
(B) smeltetabletter 15 mg 115018
28 stk. (blister)
119,70 2,85
(B) smeltetabletter 20 mg 115029
28 stk. (blister)
123,75 2,21

Substitution

tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Actavis" Actavis, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 2,5 mg
 
tabletter 5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Actavis" Actavis, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 5 mg
 
tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 7,5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 7,5 mg
 
tabletter 10 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Actavis" Actavis, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 10 mg
 
tabletter 15 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 15 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
 
tabletter 20 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapin "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapin "Nordic Prime" (Parallelimport), Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
smeltetabletter 5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
 
smeltetabletter 20 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 5
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  7,5 mg

Præg:
7.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 7,5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  15 mg

Præg:
15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 15 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Farve: Gul, Spættet
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5 x 5
smeltetabletter 5 mg
 
 
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
smeltetabletter 10 mg
 
 
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
smeltetabletter 15 mg
 
 
 

Smeltetabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 10
smeltetabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...