Zalasta®

N05AH03
 
 
2. generations antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzodiazepinderivat. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin. 

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Skizofreni 

Initialt. 5-10 mg 1 gang dgl., fortrinsvis ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser bør begynde med 5 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis. Almindeligvis 5-20 mg dgl. Det kan dog, i særlige tilfælde, være nødvendigt - og forsvarligt - at øge døgndosis op til højst 40 mg i døgnet (4725)

 

Mani 

Initialt som monoterapi 15 mg en gang dgl. Dosis kan øges afhængig af effekt og bivirkninger til 40 mg i døgnet (4724) (4725). Behandlingen kan kombineres med lithium og/eller valproat. 

 

Forebyggende mod bipolar episode 

Initialt 10 mg 1 x dgl. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af en manisk episode fortsættes med samme dosis. 

 

Bemærk: 

 • Seponering bør ske gradvis.
 • Smeltetabletterne lægges oven på tungen eller opslæmmes i væske.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Lavere initialdosis kan overvejes til ældre.
Referencer: 4725, 4724

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Voksne. Lavere initialdosis (5 mg) kan overvejes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let nedsat leverfunktion. Lav initialdosis (5 mg) bør overvejes.
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). Lavere Initialdosis (5 mg) og forsigtighed ved dosisøgning.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Risiko for snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition. Faste-glucose og triglycerider bør bestemmes regelmæssigt i blodprøver.
 • Pga. risiko for vægtøgning bør BMI og taljeomfang måles og følges. Se endvidere Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Forsigtighed ved Parkinsons sygdom, tidligere krampeanfald eller nedsat krampetærskel og ved lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Desuden generel forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Risiko for antikolinerg belastning 

Olanzapin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018. 

 

Referencer: 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Ortostatisk hypotension.
Hyperprolaktinæmi.
Døsighed.
Almindelige (1-10%) Antikolinerge symptomer*, Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed, Øget appetit.
Forhøjede levertransaminaser**.
Ødemer.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Forhøjet serum-urat, Glucosuri, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Akatisi, Dyskinesier, Parkinsonisme, Svimmelhed.
Hududslæt.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Forlænget QT-interval***, Tromboemboli.
Diabetes mellitus****, Forværring af diabetes****, Gynækomasti.
Dysartri, Dystoni, Hukommelsesbesvær, Kramper*****, Stammen, Tardive dyskinesier.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Allergiske reaktioner.
Amenoré, Inkontinens, Urinretention, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotermi, Pludselig død.
Hepatitis, Pancreatitis.
Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Trombocytopeni.
Rhabdomyolyse.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Priapisme.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

* Omfatter bl.a. obstipation og mundtørhed og er normalt forbigående. 

** Ses normalt kun i starten af behandlingen. 

*** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

**** Diabetes eller forværring af eksisterende diabetes med udvikling af ketoacidose og coma diabetikum er forekommet.  

***** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper. 

 

 • Ved behandling med antispykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Carbamazepin og rygning kan øge metaboliseringen af olanzapin gennem induktion af CYP1A2. Fluvoxamin øger plasmakoncentrationen af olanzapin via hæmning af CYP1A2.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Valproat kan nedsætte plasmakoncentrationen af olanzapin med op til 32%.
 • Ved parenteral administration skal samtidig brug af parenterale benzodiazepiner undgås (mulig risiko for respirationsdepression).

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: 

Der er data for omkring 2.500 1. trimester-eksponerede graviditeter, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende.  

Referencer: 2869, 3837, 3228, 3231

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Olanzapin er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 25-150 nanomol/l.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Aspartam : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Lactose : tabletter 2,5 mg, tabletter 5 mg, tabletter 7,5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 114941
28 stk (blister)
47,95 6,85
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 114952
28 stk. (blister)
66,85 4,78
(B) tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 114963
56 stk. (blister)
199,40 4,75
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 114974
28 stk. (blister)
Udgået 26-08-2019
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 114985
56 stk. (blister)
382,00 6,82
(B) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 442407
28 stk. (blister)
226,45 5,39
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 582359
28 stk. (blister)
81,75 1,46
(B) smeltetabletter 5 mg 114996
28 stk. (blister)
135,85 9,70
(B) smeltetabletter 10 mg 115007
28 stk. (blister)
200,75 7,17
(B) smeltetabletter 15 mg 115018
28 stk. (blister)
157,50 3,75
(B) smeltetabletter 20 mg 115029
28 stk. (blister)
463,15 8,27

Substitution

tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 2,5 mg
 
tabletter 5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 5 mg
 
tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 7,5 mg
 
tabletter 10 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapine "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin, overtrukne tabletter 10 mg
 
tabletter 15 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapine "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
 
tabletter 20 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 20 mg
Olanzapine "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
smeltetabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
 
smeltetabletter 20 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olanzapine "Teva" SanoSwiss, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 5
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  7,5 mg

Præg:
7.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 7,5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  15 mg

Præg:
15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 15 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul, Spættet
Mål i mm: 12,2 x 12,2
tabletter 20 mg
 
 
 

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5 x 5
smeltetabletter 5 mg
 
 
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
smeltetabletter 10 mg
 
 
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
smeltetabletter 15 mg
 
 
 

Smeltetabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 10
smeltetabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


2869 Ennis ZN, Damkier P Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review Basic Clin Pharmacol Toxicol 2015 116(4) 315-20 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446


3228 Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations JAMA Psychiatry 2016 73(9) 938-46 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849


3231 Brunner E, Falk DM, Jones M et al Olanzapine in pregnancy and breastfeeding: a review of data from global safety surveillance BMC Pharmacol Toxicol 2013 1;14:38 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902726


3837 Damkier P, Videbech P The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review CNS Drugs 2018 32(4) 351-66 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530


4724. Chen J, Muzina DJ, Kemp DE, Conroy C, Chan P, Serrano MB, Ganocy SJ, Fang Y, Calabrese JR, Gao K. Safety and efficacy of olanzapine monotherapy in treatment-resistant bipolar mania: a 12-week open-label study. Hum Psychopharmacol.. 2011; 26(8):588-95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22086757 (Lokaliseret 17. september 2019)


4725. Mitchell M, Riesenberg R, Bari MA, Marquez E, Kurtz D, Falk D, Hardy T, Taylor CC, Mitchell CP, Cavazzoni P. A double-blind, randomized trial to evaluate the pharmacokinetics and tolerability of 30 or 40 mg/d oral olanzapine relative to 20 mg/d oral olanzapine in stable psychiatric subjects. Clin Ther.. 2006; 28(6):881-92, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16860171 (Lokaliseret 17. september 2019)

 
 

Revisionsdato

2019-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...