Zytiga

L02BX03
 
 

Androgen biosyntesehæmmer. 

Anvendelsesområder

 • Metastaserende kastrationsresistent prostatacancer efter svigt af GnRH-analogbehandling eller tidligere behandling med docetaxel. Medicinsk kastration med GnRH-analog bør fortsætte under behandlingen.

Abirateron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg eller 500 mg abirateronacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.000 mg 1 gang dgl. Skal indtages fastende mindst 2 timer efter et måltid og mindst 1 time inden næste måltid. Anvendes i kombination med prednison eller prednisolon, hvor den anbefalede dosis er 10 mg dgl. 

Kontraindikationer

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 

Forsigtighedsregler

 • CYP17-hæmning medfører øget produktion af mineralokortikoid i binyrerne med risiko for hypertension, hypokaliæmi og væskeretention, og forsigtighed tilrådes ved aktuel eller tidligere kardiovaskulær sygdom. Ved væsentlig risiko for kongestiv hjerteinsufficiens bør kontrol foretages hver 2. uge i de første 3 måneder og derefter hver måned. Under behandlingen skal der holdes øje med udvikling af hypertension, hypokaliæmi og ødemer.
 • Kontrol af aminotransferaser bør foretages før behandlingsstart, hver 2. uge i de første 3 mdr. og herefter 1 gang om måneden. Behandlingen seponeres ved aminotransferaser > 5 gange øverste normalgrænse. Efter fald til baselineniveau af leverfunktionsprøverne kan behandlingen genoptages med halv dosis, og levertal bør så kontrolleres hver 2. uge i 3 mdr. og derefter månedligt. Opstår der på ny levertoksicitet, seponeres behandlingen.
 • Hvis ALAT har været ≥ 20 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke genoptages.
 • Dosisjustering ved nedsat nyrefunktion er ikke nødvendig. Der savnes dog klinisk erfaring hos patienter med prostatacancer og stærkt nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Hypertension, Perifere ødemer.
Hypokaliæmi.
Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser.
Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Takykardi.
Hypertriglyceridæmi.
Øget risiko for knoglebrud.
Hududslæt.
Sepsis.
Hæmaturi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Binyrebarkinsufficiens.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Sjældne (0,01-0,1%) Fulminant hepatitis.
Allergisk alveolitis.
Ikke kendt Forlænget QT-interval, Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • Abirateron hæmmer CYP2D6 og CYP2C8. Forsigtighed tilrådes, når abirateron anvendes sammen med lægemidler, der aktiveres eller metaboliseres af CYP2D6 eller CYP2C8 - især lægemidler med snævert terapeutisk indeks, fx klasse 1C-antiarytmika (flecainid og propafenon) og tricykliske antidepressiva.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere og -induktorer skal anvendes med forsigtighed. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.
 • Spironolacton kan øge koncentrationen af prostataspecifikt antigen (biomarkør for prostatacancer).

Graviditet

Ikke relevant. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Patienten skal anvende kondom, hvis partneren er gravid, og kvindelig partner i den fertile alder skal yderligere anvende anden sikker kontraception. 


Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af testosteron i testikler, binyrer og tumorvæv ved blokering af enzymet CYP17, der katalyserer konverteringen af pregnenolon og progesteron til testosteronforstadierne DHEA og androstenedion. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer indtaget fastende.
 • Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse, og abiratonacetat må ikke indtages samtidig med føde.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 250 mg 057556
120 stk
Udgået 31.07.2017
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 148366
56 stk. (blister)
31.647,50 1.130,27

Foto og identifikation

Tabletter  250 mg

Præg:
AA250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 15,9
tabletter 250 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
AA, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. september 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...