Zytiga

L02BX03
 
 

Androgen biosyntesehæmmer. 

Anvendelsesområder

 • Metastaserende kastrationsresistent prostatacancer efter svigt af GnRH-analogbehandling eller tidligere behandling med docetaxel. Medicinsk kastration med GnRH-analog bør fortsætte under behandlingen.

Abirateron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg abirateronacetat. 

Doseringsforslag

Voksne. 1.000 mg 1 gang dgl. Skal indtages fastende mindst 2 timer efter et måltid og mindst 1 time inden næste måltid. Anvendes i kombination med prednison eller prednisolon, hvor den anbefalede dosis er 10 mg dgl. 

Kontraindikationer

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 

Forsigtighedsregler

 • CYP17-hæmning medfører øget produktion af mineralokortikoid i binyrerne med risiko for hypertension, hypokaliæmi og væskeretention, og forsigtighed tilrådes ved aktuel eller tidligere kardiovaskulær sygdom. Ved væsentlig risiko for kongestiv hjerteinsufficiens bør kontrol foretages hver 2. uge i de første 3 måneder og derefter hver måned. Under behandlingen skal der holdes øje med udvikling af hypertension, hypokaliæmi og ødemer.
 • Kontrol af aminotransferaser bør foretages før behandlingsstart, hver 2. uge i de første 3 mdr. og herefter 1 gang om måneden. Behandlingen seponeres ved aminotransferaser > 5 gange øverste normalgrænse. Efter fald til baselineniveau af leverfunktionsprøverne kan behandlingen genoptages med halv dosis, og levertal bør så kontrolleres hver 2. uge i 3 mdr. og derefter månedligt. Opstår der på ny levertoksicitet, seponeres behandlingen.
 • Hvis ALAT har været ≥ 20 gange øverste normalgrænse, bør behandlingen ikke genoptages.
 • Dosisjustering ved nedsat nyrefunktion er ikke nødvendig. Der savnes dog klinisk erfaring hos patienter med prostatacancer og stærkt nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Hypertension, Perifere ødemer.
Hypokaliæmi.
Urinvejsinfektion.
Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser.
Angina pectoris, Arytmier, Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Takykardi.
Hypertriglyceridæmi.
Øget risiko for knoglebrud.
Hududslæt.
Sepsis.
Hæmaturi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Binyrebarkinsufficiens.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Sjældne (0,01-0,1%) Fulminant hepatitis.
Allergisk alveolitis.
Ikke kendt Forlænget QT-interval, Myokardieinfarkt.

Interaktioner

 • Abirateron hæmmer CYP2D6 og CYP2C8. Forsigtighed tilrådes, når abirateron anvendes sammen med lægemidler, der aktiveres eller metaboliseres af CYP2D6 eller CYP2C8 - især lægemidler med snævert terapeutisk indeks, fx klasse 1C-antiarytmika (flecainid og propafenon) og tricykliske antidepressiva.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere og -induktorer skal anvendes med forsigtighed. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.
 • Spironolacton kan øge koncentrationen af prostataspecifikt antigen (biomarkør for prostatacancer).

Graviditet

Ikke relevant. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Patienten skal anvende kondom, hvis partneren er gravid, og kvindelig partner i den fertile alder skal yderligere anvende anden sikker kontraception. 


Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer biosyntesen af testosteron i testikler, binyrer og tumorvæv ved blokering af enzymet CYP17, der katalyserer konverteringen af pregnenolon og progesteron til testosteronforstadierne DHEA og androstenedion. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer indtaget fastende.
 • Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse, og abiratonacetat må ikke indtages samtidig med føde.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg 148366
56 stk. (blister)
30.828,35 1.101,01

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
AA, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juni 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...