Haldid®

N01AH01
 
 

Syntetisk morphinlignende analgetikum. 

Anvendelsesområder

Kombinationsanæstesi og -analgesi. Analgetikum og analgetisk komponent ved universel anæstesi samt under respiratorbehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Doseringsforslag

Doseres individuelt efter alder, legemsvægt, fysisk og pateologisk tilstand, evt. anden medicinering, anæstesiform samt type af indgreb. 

  

Analgetisk komponent ved universel anæstesi 

 • Børn over 12 år og voksne. Sædvanligvis initialt 1-10 mikrogram/kg. Vedligeholdelsesdoser 0,5-2,0 mikrogram/kg. Doser og interval tilpasses indgrebet.
 • Børn 2-11 år. Sædvanligvis initialt 2-4 mikrogram/kg. Supplerende 0,5-1,0 mikrogram/kg.

  

Smertebehandling på intensivafd. 

 • Voksne. Sædvanligvis initialt 1,0-2,0 mikrogram/kg. Dosis kan evt. optitreres. Efterfølgende gives normalt gentagne injektioner på i alt op til 0,5-2,0 mikrogram/kg/time eller højere.

  

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Bemærk: 

 • Ved indgift til ældre, nyfødte og de mindste spædbørn (< 3-6 måneder) bør dosis nedsættes.
 • Adipøse patienter bør doseres på baggrund af korrigeret kropsvægt (idealvægt).
 • Ved kronisk opioidbehandling eller opioidmisbrug kan der være behov for højere doser.

Kontraindikationer

 • Respirationsdepression uden mekanisk ventilering
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hjernetraume.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Myasthenia gravis
  • Ukontrolleret hypotyroidisme
  • Alkoholisme
  • Hypovolæmi
  • Hypotension
  • Hjerteinsufficiens
  • Nedsat leverfunktion
  • Nedsat nyrefunktion
  • Nedsat lungefunktion.
 • Der skal være mulighed for monitorering af luftveje i forbindelse med administrationen.
 • Risiko for forsinket respirationsdepression.
 • Må kun anvendes til børn med spontan vejrtrækning, hvis det sker under forhold, hvor der kan intuberes og vejrtrækningen understøttes.
 • Hurtige bolusinjektioner bør undgås ved kompromiteret cerebralt kredsløb.
 • Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/respirationsstop).
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af mg og ml. Der blev fx dispenseret 2,5 ml i.v. morphin 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Muskelstivhed.
Almindelige (1-10%) Apnø, Arytmier, Bradykardi, Bronko- og laryngospasmer, Hypertension, Hypotension, Takykardi.
Dyskinesier, Konfusion, Sedation, Svimmelhed.
Allergisk dermatitis.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Flebitis.
Agitation, Eufori.
 • Varmefølelse og hoste ses erfaringsmæssigt ofte ved anvendelse af fentanyl og beslægtede syntetiske opioider.
 • Bl.a. anafylaktisk reaktion, kramper og hjertestop er set, uden at hyppighederne har kunnet fastslås.
 • Klinisk anvendte doser medfører respirationsdepression, som kan ophæves med naloxon.
 • Den ret lange terminale halveringstid kan få klinisk betydning, hvis patienten postoperativt er ustimuleret, især i forbindelse med anvendelse af store doser eller ved samtidig administration af andre centralt deprimerende medikamenter.
 • Muskelstivhed forekommer oftest ved hurtig injektion af doser større end et par hundrede mikrogram og kan ophæves med neuromuskulært blokerende midler.

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Carbamazepin, phenytoin og primidon øger omsætningen af fentanyl gennem induktion af enzymer i leveren. Dosisjustering af fentanyl kan være nødvendig.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af kraftige CYP3A4-hæmmere (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet).
 • Ved samtidig indgift af et antipsykotikum kan hypotension forekomme. Endvidere er set rastløshed og hallucinationer.
 • Andre midler med CNS-deprimerende virkning (fx barbiturater, benzodiazepiner, halogenerede inhalationsanæstetika) kan medføre forstærket respirationsdepression. Forsigtighed ved brug af CNS-deprimerende midler postoperativt pga. risiko for respirationsdepression. Dosisreduktion bør overvejes.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Clonidin kan forstærke virkningerne af fentanyl - specielt respirationsdepression.
 • Baclofen kan forstærke og forlænge virkningen af fentanyl.
  Samtidig brug af midazolam kan medføre hypotension.
  Ved høje doser af fentanyl kan indgift af nitrogendioxid eller benzodiazepin nedsætte den kardiovaskulære funktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten.
Der er risiko for neonatal respirationsdepression ved anvendelse i forbindelse med fødslen. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3% efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af fentanyl medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Fentanyl er en ren opioidagonist, der er ca. 100 gange stærkere virkende end morphin. Er stærkt respirationsdeprimerende. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. 
 • Eliminationen er trifasisk med en terminal plasmahalveringstid på ca. 6 timer, men kan være meget længere ved længerevarende infusion. Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Efter intravenøs indgift ses maksimal virkning i løbet af få minutter. Der er analgetisk virkning i ca. 30 min. og en svagere senvirkning, der varer flere timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 3,3-6,3.
Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske, Ringer-chloridinfusionsvæske og Ringer-lactatinfusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 457580
5 x 2 ml
47,10
(AP4) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 457622
5 amp. a 10 ml
151,65
 
 

Revisionsdato

2017-07-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. august 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...