Marcain-Adrenalin®

Marcain Adrenalin
N01BB51
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

 • Infiltrations- og ledningsanalgesi, herunder ganglieblokader, specielt i kraftigt vaskulariserede områder. Epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalintartrat og 2,5 mg bupivacainhydrochlorid eller 5 mikrogram adrenalintartrat og 5 mg bupivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 

 • Individuel dosering afhængig af typen af blokade samt patientens alder og vægt.
 • Den samlede dosis bør ikke overstige 3,5 mg bupivacainhydrochlorid/kg legemsvægt.

Bemærk: 

 • Må ikke injiceres intravaskulært.
 • Erfaring savnes vedr. brug til børn under 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amid-typen.
 • Må ikke anvendes til regional intravenøs analgesi på grund af risiko for akut systemisk toksicitet ved utilsigtet lækage til kredsløbet.

Forsigtighedsregler

 • Genoplivningsudstyr skal være ved hånden.
 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Endvidere forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok samt ved nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Ved operationer på penis skal injektionen foretages subkutant.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml bupivacain med adrenalin.
 • Ved anvendelse til epidural blokade under fødsel er der ikke data, der underbygger, at fordelene ved tilsætning af adrenalin opvejer evt. risici.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati, Paraplegi.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Dobbeltsyn.

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen. 
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt og bør undgås.
 • MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva, der forsinker nedbrydningen af adrenalin, giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Patienter, som er behandlet med disse stoffer inden for de sidste 2 uger, må ikke behandles med adrenalin.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16% ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Indgift af fedt (Intralipid®) kan muligvis reducere den toksiske virkning af bupivacain. 

Farmakodynamik

Bupivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4. Absorptionen afhænger af dosis, indgiftsvej og vævets karkoncentration. 
 • Plasmahalveringstid 2,7 timer, hos nyfødte forlænget med op til 8 timer. 
 • Fra epidualrummet absoberes bupivacain bifasisk med halveringstider på 7 min. henholdsvis 6 timer, hvilket er bestemmende for plasmahalveringstiden ved epidural administration.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,3-5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Adrenalininjektionsvæske, opl.  2,5 mg + 5 mikrog/mlinjektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/mlinjektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Paranova Danmark)
Bupivacaininjektionsvæske, opl.  2,5 mg + 5 mikrog/mlinjektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/mlinjektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. 2,5 mg + 5 mikrog/ml, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 2,5 mg + 5 mikrog/ml, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 2,5 mg + 5 mikrog/ml, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 2,5 mg + 5 mikrog/ml 121374
5 x 20 ml
275,85
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml 130429
5 x 20 ml
290,65
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Orifarm) 130176
5 x 20 ml
425,90
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Paranova Danmark) 039589
5 x 20 ml
425,90
 
 

Revisionsdato

2019-01-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...