Edurant

J05AG05
 
 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn over 12 år. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
 • Bemærk: I det godkendte produktresumé er indikationen begrænset til anvendelse hos antiretroviral-naive voksne patienter og børn over 12 år med en viral load på ≤ 100.000 kopier/ml.

  

Rilpivirin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 25 mg 1 gang dgl.
 • Skal tages sammen med et måltid.

  

Bemærk: 

 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Glemt dosis kan tages til et måltid indtil 12 timer før næste dosis.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • carbamazepin
 • oxcarbazepin
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • rifampicin
 • syrepumpehæmmere
 • naturlægemidler med perikon
 • dexamethason (ikke som enkeltdosis).

Forsigtighedsregler

Samtidig indgivelse af lægemidler med kendt risiko for torsades de pointes bør om muligt undgås. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-amylase, Kvalme.
Hyperkolesterolæmi.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Stemmeforandring, Træthed.
Abdominalsmerter, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase, Mundtørhed, Opkastning.
Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme, Depression, Døsighed, Søvnforstyrrelser.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.

  

 • Forhøjede levertransaminaser ses hyppigere hos patienter inficeret med hepatitis B- eller C-virus.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • CYP3A-induktorer som carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte eksponeringen for og dermed virkningen af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere øger pH i ventriklen, hvilket medfører nedsat absorption af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • Rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin. Under samtidig behandling med rifabutin skal dosis af rilpivirin øges til 50 mg 1 gang dgl. Ved seponering af rifabutin nedsættes dosis igen.
 • H2-receptorantagonister bør anvendes med stor forsigtighed og i kortest mulig tid. Skal indgives mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter rilpivirin.
 • Antacida bør indgives mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter rilpivirin.
 • CYP3A-inhibitorer, fx clarithromycin og erythromycin øger plasmakoncentrationen af rilpivirin.
 • Rilpivirin kan øge eksponeringen for metformin. Omhyggelig monitorering af diabeteskontrol ved både initiering og afslutning af samtdig behandling med metformin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Rilpivirin
Der er data for omkring 250 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-5 timer.
 • Ved indtagelse i fastende tilstand eller sammen med ernæringsdrik er eksponeringen for rilpivirin 40-50% lavere end ved indtagelse sammen med et måltid.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • Ca. 25% udskilles uomdannet med fæces, og ca. < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg 189148
30 stk.
2.565,05 85,50

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
TMC, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 3,4 x 6,4
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...