Norvipren

N02AE01
 
 

Syntetisk opioid af partiel agonist-/antagonisttype

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 200 mikrogram eller 400 mikrogram buprenorphin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Analgesi ved akutte smerter bør indledes med parenteral indgift, som efter 6 timer kan ændres til sublingual indgift. 

 

Sublingualt 

Voksne. 200 eller 400 mikrogram anbringes under tungen 3-4 gange dgl. eller efter behov. 

Børn > 37,5 kg. 200 mikrogram anbringes under tungen 3-4 gange dgl. eller efter behov. 

Se tabel 1 og 2 i Rene agonister

 

Bemærk: 

 • Resoribletterne må ikke synkes eller tygges.
 • Bør ikke anvendes ved mundtørhed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for akkumulering af aktive metabolitter. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Sublingual og parenteral administration. Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsinsufficiens
 • Myasthenia gravis
 • Akut alkoholforgiftning eller delirium tremens.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Respirationsinsufficiens
 • Prostatahypertrofi
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Sedation, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Dyspnø, Hypotension.
Hovedpine.
Øget svedtendens.
Miosis.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok, Bradykardi, Cyanose, Hypertension.
Depression, Dysartri, Eufori, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Psykose, Tremor.
Urinretention.
Conjunctivitis, Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation, Humørforstyrrelser, Koordinationsbesvær, Kramper.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Bronkospasme, Respirationsdepression.
Somnolens.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ketoconazol øger AUC for buprenorphin med 70% gennem hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre potente CYP3A4-hæmmere. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenytoin og rifampicin) kan ligeledes nedsætte plasmakoncentrationen af buprenorphin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Den CNS-deprimerende virkning af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Alkohol øger den sedative effekt af buprenorphin og bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Sidst i graviditeten kan høje doser, selv i en kort periode, medføre respirationshæmning hos nyfødte. Hos nyfødte af opioidmisbrugere i afvænningsbehandling er hyppigheden og sværhedsgraden af respirationsdepression og abstinenssymptomer mindre ved buprenorphin- end ved methadonbehandling. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 4236, 3711, 4237

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2,2%, hvilket normalt er betryggende lavt. Anvendt i opioidafvænning har der ikke været meddelelser om bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af buprenorphin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Partiel opioidagonist/-antagonist med virkning på μ- og қ-opioidreceptorerne i CNS. Virkningen ved opioid-vedligeholdelsesbehandling skyldes buprenorphins langsomme reversible binding til μ-receptorerne.
 • Analgetisk virkning ved akutte smerter efter 15 minutter (i.v.) og 30 minutter (i.m. eller sublingualt). Maksimal virkning efter ca. 2 timer. Virkningsvarighed 6-8 timer uafhængigt af administrationsmåde.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 20-36 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Udskilles væsentligst med galden som glucuronid.
 • Sublingual administration. Biotilgængelighed 30-50%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer. (Pga. udtalt first pass-metabolisme vil oral administration have yderst ringe virkning).
 • Transdermal administration. Biotilgængelighed ca. 15%. Steady state efter ca. 7 dage. Maksimal plasmakoncentration efter 12-24 timer og herefter relativt konstant indtil næste planlagte plasterskift.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) sublinguale resoribletter 200 mikrogram 583404
50 stk. (blister)
235,95 28,32
(AP4) sublinguale resoribletter 400 mikrogram 190592
50 stk. (blister)
237,30 14,24

Substitution

sublinguale resoribletter 200 mikrogram
Buprenorphin "2care4" (Parallelimport), Buprenorphin, sublinguale resoribletter 200 mikrogram
Temgesic Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 0,2 mg
 
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
Buprenorphin "2care4" (Parallelimport), Buprenorphin, sublinguale resoribletter 400 mikrogram
Temgesic Indivior, Buprenorphin, sublinguale resoribletter 0,4 mg
 

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  200 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
sublinguale resoribletter 200 mikrogram
 
 
 

Sublinguale resoribletter  400 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4236 Meyer MC, Johnston AM, Crocker AM et al Methadone and buprenorphine for opioid dependence during pregnancy: a retrospective cohort study J Addict Med 2015 9 81-6 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25622120


4237 Johnson RE, Jones HE, Fischer G Use of buprenorphine in pregnancy: patient management and effects on the neonate Drug Alcohol Depend 2003 70 87-101 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12738353

 
 

Revisionsdato

2019-02-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...