Petidin "DAK"

N02AB02
 
 

Anvendelsesområder

 

Bør kun anvendes i akutte situationer, da gentagen indgift kan forårsage kumulation af norpethidin udløsende excitationssymptomer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg (delekærv) pethidinhydrochlorid.
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 100 mg pethidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 100-200 mg flere gange dgl.
 • Børn. 1-2 mg/kg legemsvægt/dosis.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister


Rektalt 

 • Voksne. 100 mg flere gange dgl.
 • Børn. 1,2 mg/kg legemsvægt/dosis.

  

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 10-50 ml/min.: 75% af normaldosis med uændret dosisinterval.
 • GFR < 10 ml/min.: 50 % af normaldosis med uændret dosisinterval.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-10 ml/min:

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

   

 • GFR 10-50 ml/min:

  Dosis nedsættes til 75% af normaldosis. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne så de bliver givet med for kort tidsinterval. Bevidsthedspåvirkning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Eufori, Humørforstyrrelser, Sedation, Svimmelhed, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Respirationsdepression.
Agitation, Konfusion, Kramper, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypertension, Hypotension.
Hallucinationer.
Anafylaktisk reaktion.
Urinretention.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.100 eksponerede, heraf 400 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Respirationsdepression og bradykardi hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Risikoen er størst ved fødsel 1-4 timer efter indgift. Forringet psykomotorisk respons og EEG-forandringer i adskillige dage efter fødslen har været meddelt, men langtidseffekter er ikke set. Kan anvendes under graviditet og fødsel, men kun under tæt obstetrisk kontrol. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger inden forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Den aktive metabolit, norpethidin, kan akkumuleres ved længerevarende behandling. Specielt er nyfødte i risiko, da norpethidins halveringstid er 63 timer. En enkelt dosis udgør formentlig ikke en risiko, men ved gentagen dosering frarådes amning. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af pethidin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad σ- og қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opioidreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, σ-opioidreceptorerne dysfori og hallucinationer og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er 40-60%.Den rektale biotilgængelighed er næppe væsentlig større.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres til bl.a. den aktive metabolit, norpethidin.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer (pethidin) og 15-20 timer ( norpethidin).
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed 2-4 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 25 mg

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med tilskudsberettigede stærke opioider, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.
 • Herudover er det ikke på forhånd muligt at opstille yderligere krav til at identificere hvilke patienter, der vil kunne få enkelttilskud.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 077895
100 stk.
138,70 22,19
(AP4) suppositorier 100 mg 391265
10 stk. (blister)
146,65 58,66

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...