Eviplera

J05AR08
 
 

Antiviralt middel. Kombination af emtricitabin, tenofovirdisoproxil og rilpivirin. Alle tre stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

HIV-infektion hos voksne uden kendte mutationer associeret med resistens over for non-nukleosid-RT-hæmmere, tenofovir eller emtricitabin og HIV-RNA i plasma ≤ 100.000 kopier/ml. 

Se endvidere Midler mod HIV

  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) og 245 mg tenofovirdisoproxil (som fumarat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tabl. 1 gang dgl. 
 • Skal tages sammen med et måltid.

  

Bemærk: 

 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Glemt dosis kan tages til et måltid indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter > 65 år og patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Carbamazepin
 • Oxcarbazepin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Rifampicin
 • Syrepumpehæmmere
 • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør emtricitabin seponeres. 
 • Forsigtighed ved hepatomegali, hepatitis eller nedsat leverfunktion.
 • Samtidig indgivelse af lægemidler med kendt risiko for torsades de pointes bør om muligt undgås.
 • Nyrefunktionen (eGFR og serum-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Bør ikke anvendes ved moderat til stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min.).
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Bør ikke anvendes samtidig med nefrotoksiske lægemidler, men hvis dette ikke kan undgås, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • I tilfælde af alvorlige hudreaktioner eller slimhindereaktioner seponeres emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdisoproxil straks.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-amylase, Kvalme, Opkastning.
Hyperkolesterolæmi, Hypofosfatæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase, Mundtørhed.
Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi.
Abnorme drømme, Depression, Døsighed, Søvnforstyrrelser.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden, Urticaria.
Allergiske reaktioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Anæmi.
Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Alvorlige hudreaktioner*.
Angioødem, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Fanconis syndrom, Proksimal renal tubulopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Lactacidose.
Myopati, Osteomalaci.
Interstitiel nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Nyresvigt.

* Alvorlige hudreaktioner med systemiske symptomer, fx feber, angioødem, eosinofili eller forhøjede leverenzymer.  

 

 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • CYP3A-induktorer som:
  • carbamazepin
  • oxcarbazepin
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • rifampicin
  • naturlægemidler med perikon
  kan nedsætte eksponeringen for og dermed virkningen af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin. Under samtidig behandling med rifabutin skal dosis af rilpivirin suppleres med 1 tablet indeholdende 25 mg rilpivirin 1 gang dgl. Ved seponering af rifabutin seponeres også 25 mg rilpivirin tablet.
 • Syrepumpehæmmere øger pH i ventriklen, hvilket medfører nedsat absorption af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • H2-receptorantagonister bør anvendes med stor forsigtighed og i kortest mulig tid. Skal indgives mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter rilpivirin.
 • Antacida bør indgives mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter rilpivirin. 
 • CYP3A-inhibitorer, fx clarithromycin og erythromycin øger plasmakoncentrationen af rilpivirin. 
 • Rilpivirin kan øge eksponeringen for metformin. Omhyggelig monitorering af diabeteskontrol ved både initiering og afslutning af samtidig behandling med metformin.
 • Ved kombination af tenofovir og atazanavir mindskes koncentrationen af atazanavir, og derfor bør atazanavir gives sammen med ritonavir (farmakologisk boosting).
 • Ved kombinationsbehandling med ritonavir eller cobicistat-boostet proteasehæmmer er rapporteret øget risiko for nyrefunktionspåvirkning. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Patienter med osteoporose bør ikke være i samtidig behandling med boostede proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre markant reduktion af BMD.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Emtricitabin og tenofovirdisoproxil  

Data for emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) og tenofovirdisoproxil (mere end 3.200 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Rilpivirin
Der er data for omkring 250 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Rilpivirin 

 • HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

  

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær halveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

  

Rilpivirin 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-5 timer. 
 • Ved indtagelse i fastende tilstand eller sammen med ernæringsdrik er eksponeringen for rilpivirin 40-50% lavere end ved indtagelse sammen med et måltid. 
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • Ca. 25% udskilles uomdannet med fæces, og ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

  

Tenofovirdisoproxil 

 • Er en prodrug af tenofovir. 
 • Biotilgængelighed af tenofovir ca. 25%.
 • Samtidig indtagelse af et fedtrigt måltid øger AUC for tenofovir med ca. 40%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 441619
30 stk.
10.963,95
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 473782
30 stk. (Abacus)
10.836,85

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg

Præg:
GSI
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,5 x 19
filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...