Topotecan "Hospira"

L01XX17
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Metastaserende ovariecancer
 • Cervixcancer
 • Småcellet lungecancer.

Topotecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg topotecan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Småcellet lungecancer og ovariecancer 

Voksne. 1,5 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 min. 1 gang dgl. i 5 dage. Behandlingen gentages hver 3. uge og kan fortsætte, indtil der er progression af sygdommen. 

  

Cervixcancer i kombination med cisplatin 

Voksne. 0,75 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 min. på dag 1, 2 og 3. Cisplatin administreres i.v. på dag 1 med en dosis på 50 mg/m2 legemsoverflade efter administration af topotecan. Behandlingen gentages hver 3. uge 6 gange eller indtil progression af sygdommen. Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko-, neutro- og trombocytopeni. 
 

Nedsat nyrefunktion 

Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion. Ved GFR 20-40 ml/min. gives 0,75 mg/m2/døgn.
Se endvidere speciallitteratur. 


Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Behandling må ikke initieres ved alvorlig knoglemarvssuppression (neutrofiltal < 1,5 x 109/l og/eller trombocyttal < 100 x 109/l ved baseline). 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Parenteral administration bør anvendes ved ukontrolleret emesis, synkeforstyrrelser, ukontrolleret diarré, kliniske tilstande og medicinering, som kan ændre den gastro-intestinale motilitet og lægemiddelabsorption.
 • Topotecan bør seponeres, hvis der udvikles interstitiel pneumonitis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Mucositis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Forhøjet bilirubin.
Pancytopeni.
Allergiske hudreaktioner, Hudkløe.
Allergiske reaktioner, Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel lungesygdom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation.

Som komplikation til topotecan-induceret neutropeni er set neutropenisk colitis, herunder fatale tilfælde. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet topoisomerase-I. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød.

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres til en hydroxysyreforbindelse.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne som topotecan og hydroxysyremetabolit.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af topotecan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentratet fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en koncentration på 25-50 mikrogram/ml. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC) eller i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 584095
5 x 4 ml
2.739,85
 
 

Revisionsdato

2018-08-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...