Zelboraf

L01XE15
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • BRAFV600-mutationspositivt ikke-operabelt eller metastatisk melanom.

Vemurafenib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til ovennævnte sygdom. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 240 mg vemurafenib. 

Doseringsforslag

Voksne. 960 mg 2 gange dgl. morgen og aften med ca. 12 timers mellemrum.
Kan indtages med eller uden mad, men konsekvent indtagelse af begge daglige doser på tom mave bør undgås. 


Bemærk:  
 

 • QT-forlængelse eller andre bivirkninger kan kræve dosisreduktion, midlertidig afbrydelse eller seponering, se produktresume.
 • Tabletterne skal synkes hele, må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.
  • Begrænset erfaring.
  • Ved GFR < 30 ml/min. tilrådes tæt monitorering.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Tæt monitorering tilrådes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær overfølsomhed for andre proteinkinasehæmmere, fx dabrafenib, pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Vemurafenib kan forårsage QT-forlængelse og bør ikke anvendes til patienter med ukorrigerbare elektrolytforstyrrelser, QT-syndrom eller samtidig brug af QT-forlængende lægemidler, se Medikamentelt forlænget QT-interval.
 • EKG og elektrolytter bør monitoreres ved behandlingsstart og følges regelmæssigt under behandlingen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Skal anvendes med forsigtighed før, under og efter strålebehandling pga. øget forekomst af strålerelaterede bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning.
Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Hoste, Perifere ødemer.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Alopeci, Fotosensibilitet, Hudcancer, Hudhypertrofi, Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Neoplasmer i huden, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Forlænget QT-interval.
Artritis.
Bells parese, Svimmelhed.
Erythema nodosum, Folliculitis, Nyt primært melanom, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Iritis, Uveitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Andre former for cancer.
Hepatotoksicitet, Pancreatitis.
Neutropeni.
Perifer neuropati.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Retinal blodprop.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel nefritis, Renal tubulær nekrose.

Dupuytrens kontraktur og plantar fasciitis fibromatosis er rapporteret. Størstedelen var milde til moderate, men svære, invaliderende tilfælde af Dupuytrens kontraktur har også været rapporteret. 

Interaktioner

 • Pga. vemurafenibs induktion af CYP3A4 kan virkningen af især kontraceptiva med lavt østrogen-/gestagenindhold nedsættes.
 • AUC for triazolam nedsættes med op til 80% ved samtidig indgift af vemurafenib. Lignende effekt må forventes for andre lægemidler, der omsættes af CYP3A4.
 • Samtidig brug af ipilimumab bør undgås pga. øget risiko for forhøjede levertransaminaser.
 • Vemurafenib hæmmer CYP1A2 med mulighed for stigning i plasmakoncentration og langsommere metabolisering af lægemidler, der omsættes af dette enzym, fx clomipramin, clozapin, caffein, imipramin og olanzapin, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Vemurafenib kan hæmme P-glykoprotein (P-gp) i tarmen, hvilket kan øge den systemiske eksponering af substrater for P-gp, fx ciclosporin, dabigatranetexilat, digoxin, aliskiren og rosuvastatin. Tæt monitorering anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 692, 4270, 2789, 2790, 4267, 4269, 691, 4264, 2955, 4388, 4268, 2954

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer den aktiverede serin-threorinkinase BRAFV600, som er resultat af en mutation i BRAF-genet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 240 mg 438759
56 stk. (blister)
19.046,95

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  240 mg

Præg:
VEM
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,8 x 19
filmovertrukne tabletter 240 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...