Caprelsa

L01XE12
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Aggressiv og symptomatisk medullær thyroideacancer (MTC) hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastaserende sygdom.

Vandetanib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 300 mg vandetanib. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg 1 gang dgl. Ved uacceptable bivirkninger kan dosis reduceres til 200 mg 1 gang dgl. og derefter om nødvendigt til 100 mg 1 gang dgl. 

 

Børn > 5 år. Dosis er individuel og fastsættes ud fra legemsoverfladen, se produktresumé.  


Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne kan synkes hele eller drikkes efter opslæmning (se "Håndtering og holdbarhed"). Må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. patienter med nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 5 år.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 30-60 ml/min: Dosis nedsættes til 200 mg (voksne).
 • GFR < 30 ml/min: Erfaring savnes.

 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Medfødt QTc-syndrom, QTc-interval > 480 ms samt samtidig brug af andre QT-forlængende lægemidler, se Medikamentelt forlænget QT-interval

Beregn QTc-intervallet her: Beregning af korrigeret QT-interval - Bazetts formel 

Forsigtighedsregler

Ekg og elektrolytter bør monitoreres ved behandlingsstart og følges regelmæssigt under behandlingen. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Forlænget QT-interval, Hypertension, Rhinitis, Ødemer.
Hypocalcæmi.
Depression, Dysæstesi, Hovedpine, Paræstesier, Svimmelhed, Søvnløshed.
Fotosensibilitet, Hududslæt, Negleforandringer.
Infektion i øvre luftveje.
Nyresten, Proteinuri, Urinvejsinfektion.
Sløret syn.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Temperaturstigning, Vægttab.
Colitis, Forhøjede levertransaminaser, Galdesten, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Synkebesvær.
Cerebrovaskulære tilfælde, Epistaxis, Hæmoptyse, Pneumoni.
Dehydrering, Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Angst, Apati, Balanceforstyrrelser, Bevidsthedssvækkelse, Tremor.
Alopeci, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Candidiasis, Sepsis.
Forhøjet plasma-kreatinin, Hyppig vandladning, Hæmaturi, Nyresvigt, Vandladningsbesvær.
Conjunctivitis, Glaukom, Lysfænomener, Synstab, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis, Peritonitis.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Hjerneødem, Kramper.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin samt naturlægemidler med perikon, nedsætter AUC for vandetanib med ca. 40%.
 • Potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af vandetanib med ca. 9%.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og  P-glykoprotein

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data for anvendelse under graviditet. På baggrund af virkningsmekanisme og resultater fra dyreforsøg forventes potentialet for fosterskadelig effekt at være betydeligt.
Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR-2 (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptor-2) og EGFR (epidermal vækstfaktorreceptor).
 • Den nøjagtige virkningsmekanisme ved medullær thyroideacancer kendes ikke.
 • Bedst behandlingsrespons ses hos patienter med RET-mutationpositive tumorer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-10 timer.
 • Steady state nås efter ca. 2 mdr.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 19 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af opslæmning 

 • 1 tablet opslæmmes i et glas vand (uden kulsyre) under omrøring, indtil tabletten er opløst (ca. 10 minutter). 
 • Indholdet drikkes straks efter tilberedningen. 
 • Evt. rester blandes med vand og drikkes. 
 • Opslæmningen kan anvendes i sonde.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 374143
30 stk (3 x 10) (blister)
23.455,15
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg 472642
30 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 22-10-2018
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg 592977
30 stk. (3 x 10) (blister)
47.319,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Z100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 8,6
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Z300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 16,1
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...