Carboplatin "Actavis"

L01XA02
 
 

Cytostatikum. Tungmetalkompleks beslægtet med cisplatin med væsentligst alkylerende virkning

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, bl.a. cancer ovarii, cancer pulmonis og cancer testis.

Carboplatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg carboplatin. 

Doseringsforslag

Individuel. Gives alene eller i kombinationsbehandling som i.v. infusion over 15-60 min. Sædvanligvis 400 mg/m2 legemsoverflade som engangsdosis hver 4. uge. 


Bemærk: 

 • Det kontrolleres med korte mellemrum, at kanylespidsen forbliver i venen under infusionen. Ved tegn på ekstravasal infusion afbrydes tilførslen, og området observeres.
 • Dosis baseres primært på måling af GFR.
 • Dosis bør desuden justeres efter leukocyt- og trombocyttal i perifert blod samt omfanget af øvrige bivirkninger.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.


Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

 • Allergi over for platiner
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Alvorlig nyrefunktionsnedsættelse
 • Blødende tumorer
 • Nedsat hørelse.

Forsigtighedsregler

 • Svær nyrefunktionsnedsættelse
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Opløst carboplatin udfældes ved kontakt med aluminium, hvilket udelukker anvendelsen af en del utensilier.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Der blev ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock.
Ordinationsfejl Forveksling af dosering af carboplatin og cisplatin, hvorved carboplatin i stedet for at blive dispenseret én gang dispenseres 5 dage i træk svarende til cisplatinregimet. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning.
Knoglemarvsdepression.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat.
Myalgi.
Alopeci.
Forhøjet carbamid, Nyrefunktionspåvirkning.
Høretab.
Almindelige (1-10%) Feber, Kulderystelser.
Diarré, Forhøjet bilirubin, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Øsofagitis.
Bronkospasme, Interstitiel lungesygdom, Kardiovaskulære hændelser.
Blødning.
Artralgi.
Encefalopati, Hyporefleksi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Hudkløe, Hududslæt, Mucositis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ototoksicitet, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Apopleksi, Emboli, Hjerteinsufficiens.
Synstab.
Sjældne (0,01-0,1%) Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Meget sjældne (< 0,01%) Sekundær malignitet.
Arytmier, Lungefibrose.
Sepsis.
Akut nyresvigt.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.
Pancreatitis, Venookklusiv leversygdom.
Cerebrovaskulære tilfælde, Pneumoni.
Hæmolytisk anæmi.
Dehydrering.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk.
 • Plasmahalveringstid henholdsvis ca. 1,5 timer og ca. 6 timer.
 • Carboplatin bindes hurtigt og fast til celleproteiner og DNA med højeste koncentrationer i væv som nyrer, lever, hud og tarm.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • 50-75% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af carboplatin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat, fortyndes til en koncentration på 0,5 mg/ml.
 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning skal opbevares ved stuetemperatur og må ikke anvendes i mere end 8 timer efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 479138
15 ml
150,55
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 428123
45 ml
334,95
 
 

Revisionsdato

2017-02-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. marts 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...