Topotecan "Accord"

L01XX17
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Metastaserende ovariecancer
 • Cervixcancer
 • Småcellet lungecancer.

Topotecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg topotecan (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Småcellet lungecancer og ovariecancer 

Voksne. 1,5 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 min. 1 gang dgl. i 5 dage. Behandlingen gentages hver 3. uge og kan fortsætte, indtil der er progression af sygdommen. 

  

Cervixcancer i kombination med cisplatin 

Voksne. 0,75 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 30 min. på dag 1, 2 og 3. Cisplatin administreres i.v. på dag 1 med en dosis på 50 mg/m2 legemsoverflade efter administration af topotecan. Behandlingen gentages hver 3. uge 6 gange eller indtil progression af sygdommen. Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko-, neutro- og trombocytopeni. 
 

Nedsat nyrefunktion 

Dosis reduceres ved nedsat nyrefunktion. Ved GFR 20-40 ml/min. gives 0,75 mg/m2/døgn.
Se endvidere speciallitteratur. 

  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-40 ml/min:

  Parenteralt 

  • GFR 20-40 ml/min: Voksne. 0,75 mg/m2/døgn.
  • GFR < 20 ml/min: Erfaring savnes.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Behandling må ikke initieres ved alvorlig knoglemarvssuppression (neutrofiltal < 1,5 x 109/l og/eller trombocyttal < 100 x 109/l ved baseline). 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Parenteral administration bør anvendes ved ukontrolleret emesis, synkeforstyrrelser, ukontrolleret diarré, kliniske tilstande og medicinering, som kan ændre den gastro-intestinale motilitet og lægemiddelabsorption.
 • Topotecan bør seponeres, hvis der udvikles interstitiel pneumonitis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Mucositis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Utilpashed.
Forhøjet bilirubin.
Pancytopeni.
Allergiske hudreaktioner, Hudkløe.
Allergiske reaktioner, Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel lungesygdom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Gastro-intestinal perforation.

Som komplikation til topotecan-induceret neutropeni er set neutropenisk colitis, herunder fatale tilfælde. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandling med lomustin og i mindst 6 måneder efter afsluttet behandling.  

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet topoisomerase-I. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød.

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres til en hydroxysyreforbindelse.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne som topotecan og hydroxysyremetabolit.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Koncentrat til infusionsvæske: pH 1,5-2,5. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en koncentration på 25-50 mikrogram/ml.


Holdbarhed
Brugsfærdig infusionsvæske
er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur eller i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af topotecan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 510033
1 ml
317,10
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 184533
4 ml
114,20
 
 

Revisionsdato

2018-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...