Zopiclone "2care4"

N05CF01
 
 
Hypnotikum med ringstruktur. Cyclopyrrolon, som er en benzodiazepinagonist.

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 3,75 mg zopiclon. 

Doseringsforslag

Voksne. 7,5 mg 15-30 min. før sengetid. 

 

Ældre og ved nedsat nyre- eller leverfunktion samt ved kronisk respirationsinsufficiens. 3,75 mg 15-30 min. før sengetid. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da under tæt kontrol.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

 • Alvorlig søvnapnø
 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Respirationsinsufficiens
 • Depression
 • Kontinuerlig behandling kan give tolerans og risiko for afhængighed. Forsigtighed ved tidligere misbrugstilbøjelighed.

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%) Mundtørhed, Smagsforstyrrelser  (bitter smag).
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Agitation, Sedation, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Aggressivitet, Depression, Faldtendens  (særligt hos ældre), Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Konfusion.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Abstinenser, Afhængighed af midlet.
Respirationsdepression.
Muskelsvaghed.
Adfærdsforstyrrelse, Ataksi, Kognitiv dysfunktion, Paræstesier.
Dobbeltsyn.
 • Den CNS-deprimerende effekt er størst de første 12 timer efter indtagelse.
 • Konfusion og paradokse psykiske reaktioner (fx aggressivitet og hallucinationer) ses oftest hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Somnabulisme er forekommet. I disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.

Interaktioner

 • Erythromycin øger AUC af zopiclon med ca. 80% via hæmning af CYP3A4. Der er teoretisk mulighed for interaktion med andre hæmmere og induktorer af CYP3A4, se Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 1100 1. trimester-eksponerede uden tegn på risiko for uønsket fosterpåvirkning. Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Der er meddelelser om neonatal påvirkning (abstinenslignende symptomer, hypotoni og respiratorisk distress) ved anvendelse sent i graviditeten. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Zopiclon er et cyclopyrrolon, der binder sig til GABAA-receptorerne, som er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Binder sig til receptorerne forskelligt fra benzodiazepinerne og medfører formentlig ikke samme grad af toleransudvikling og afhængighed. Stoffet har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer hos yngre og ca. 7 timer hos ældre.
 • 4-5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter 15-30 minutter.
 • Virkningsvarighed 6-8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 3,75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 183648
10 stk. (blister)
139,30 27,86
(A) filmovertrukne tabletter 3,75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 588795
28 stk. (blister)
101,90 7,28
(A) filmovertrukne tabletter 3,75 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 176978
98 stk. (blister)
205,35 4,19

Substitution

filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Imozop Sandoz, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclon "Orifarm" (Parallelimport), Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclone "Actavis" Actavis, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
Zopiclone "Orion" Orion Pharma, Zopiclon, filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  3,75 mg  (2care4)

Præg:
ZOC, 3.75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 3,75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...