Nozinan®

N05AA02
 
 
1. generations, højdosis antipsykotikum med analgetisk og sedativ effekt. Phenthiazinderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

 • Psykotiske tilstande bortset fra depressioner.
 • Korttidsbehandling af stærke smerter.
 • Anvendes som smertestillende middel ved diabetisk neuropati.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv), 25 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) levomepromazinmaleat. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt. 

 

Psykoser 

Initialt evt. 25 mg 3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl., i nogle tilfælde op til 600 mg fordelt på flere doser. 

 

Smerter 

10-25 mg 2-5 gange dgl. Forsigtig initialdosering på grund af risiko for sedation og hypotension. 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Nedsat krampetærskel
  • Myasthenia gravis
  • Parkinsonisme
  • Bloddyskrasier
  • Fæokromocytom
  • Prostatahypertrofi
  • Nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, hvorfor der bør udspørges om symptomer på glaukom før behandling påbegyndes.
 • Før behandlingen bør der monitoreres for faktorer, der kan disponere for kardiovaskulære sygdomme, herunder forlænget QTc-interval. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed, Vægtøgning.
Mundtørhed.
Hypotension, Takykardi.
Akatisi, Parkinsonisme, Sedation, Svimmelhed, Tardive dyskinesier.
Fotosensibilitet.
Almindelige (1-10%) Ortostatisk hypotension.
Aggressivitet, Angst, Irritabilitet.
Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gynækomasti.
Erythema multiforme, Kontaktdermatitis.
Allergiske reaktioner.
Amenoré, Urinretention.
Akkommodationsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Paralytisk ileus.
Agranulocytose, Leukopeni.
Apati, Dystoni, Malignt neuroleptikasyndrom.
Linse- og corneauklarheder.
Meget sjældne (< 0,01%) Nekrotiserende enterocolitis.
Forlænget QT-interval, Torsades de pointes-takykardi.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Priapisme.

  

 • For en række bivirkninger er det ikke ud fra datamaterialet muligt at estimere hyppigheden. De mest alvorlige er: 
  • Hjertestop
  • Besvimelse
  • Nedsat krampetærskel og kramper
  • Delirium
  • Konfusion
  • Hyponatriæmi
  • Leverskade
  • Pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika.

Interaktioner

 • Levomepromazin hæmmer CYP2D6 og kan derfor øge plasmakoncentrationen af midler, der metaboliseres via dette enzym. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kan hæmme metaboliseringen af codein.
 • Generelt bør man undlade samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika.
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, der gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Ved samtidig indgift af antihypertensiva ses forstærket antihypertensiv virkning.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Ved kombination med dopaminagonister (bromocriptin) er der set fald i prolaktinniveauet.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Til FDA har der for perioden 1969-2008 været indberettet ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer fra i alt 69 nyfødte, hvor mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje trimester af graviditeten. Der har været beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende sværhedsgrad og varighed. 

I de fleste tilfælde var der mange andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale komplikationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinenssymptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Levomepromazin er et 1. generations højdosis antipsykotikum med kraftig sedativ og autonom effekt, men med relativt lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 543236
100 stk. (blister)
113,95 68,36
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 415338
100 stk. (blister)
257,70 30,93
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 566373
100 stk. (blister)
482,85 14,49

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
L 5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
L 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
L 100
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...