Nozinan®

N05AA02
 
 
1. generations, højdosis antipsykotikum med analgetisk og sedativ effekt. Phenthiazinderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv), 25 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) levomepromazinmaleat. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt. 

 

Psykoser 

Initialt evt. 25 mg 3 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl., i nogle tilfælde op til 600 mg fordelt på flere doser. 

 

Smerter 

10-25 mg 2-5 gange dgl. Forsigtig initialdosering på grund af risiko for sedation og hypotension. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Nedsat krampetærskel
  • Myasthenia gravis
  • Parkinsonisme
  • Bloddyskrasier
  • Fæokromocytom
  • Prostatahypertrofi
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, hvorfor der bør udspørges om symptomer på glaukom før behandling påbegyndes.
 • Før behandlingen bør der monitoreres for faktorer, der kan disponere for kardiovaskulære sygdomme, herunder forlænget QT-interval. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Visuel forveksling af styrker, så der overdoseres. Forlænget indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed, Vægtøgning.
Mundtørhed.
Hypotension, Takykardi.
Akatisi, Parkinsonisme, Sedation, Svimmelhed, Tardive dyskinesier.
Fotosensibilitet.
Almindelige (1-10%) Ortostatisk hypotension.
Angst, Humørforstyrrelser.
Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyb venetrombose.
Gynækomasti.
Kramper.
Erythema multiforme, Kontaktdermatitis.
Allergiske reaktioner.
Amenoré, Urinretention.
Akkommodationsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Kolestase, Paralytisk ileus.
Ventrikulær takykardi, Ventrikulære arytmier.
Agranulocytose, Leukopeni.
Apati, Dystoni, Følelsesforfladigelse, Malignt neuroleptikasyndrom.
Linse- og corneauklarheder.
Meget sjældne (< 0,01%) Forlænget QT-interval*, Torsades de pointes-takykardi.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Ikke kendt Pludselig og uforklarlig død.
Leverskade, Nekrotiserende enterocolitis.
Hjertestop, Lungeemboli.
Hyperglykæmi, Hypernatriæmi, Hyperprolaktinæmi, Nedsat glucosetolerans.
Delirium, Konfusion, Nedsat krampetærskel, Synkope.
Priapisme.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Levomepromazin hæmmer CYP2D6 og kan derfor øge plasmakoncentrationen af midler, der metaboliseres via dette enzym. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kan hæmme metaboliseringen af codein.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Ved samtidig indgift af antihypertensiva ses forstærket antihypertensiv virkning.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Ved kombination med dopaminagonister (bromocriptin) er der set fald i prolaktinniveauet.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mindre end 150 1. trimester eksponerede levende fødte børn uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en noget øget risiko. 

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3836, 3834, 3835

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Levomepromazin er et 1. generations højdosis antipsykotikum med kraftig sedativ og autonom effekt, men med relativt lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. 

Virkningsvarighed 4-6 timer. 

Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. betydelig first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 543236
100 stk. (blister)
112,50 67,49
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 415338
100 stk. (blister)
256,05 30,73
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 566373
100 stk. (blister)
480,70 14,42

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
L 5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
L 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
L 100
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3834 Gentile S Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review Schizophr Bull 2010 36(3) 518-44 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227


3835 Källén B, Borg N, Reis M The use of central nervous system active drugs during pregnancy Pharmaceuticals (Basel) 2013 6(10) 1221-86 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849


3836 Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records Health Technol Assess 2016 20(23) 1-176 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490

 
 

Revisionsdato

2018-09-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...