Quetiapine "Teva"

N05AH04
 
 
2. generations antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Dibenzothiazepinderivat. Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Tabletter og depottabletter 

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og excitation.
 • Behandling af moderat til svær manisk episode samt moderat til svær depressiv episode ved bipolar lidelse.
 • Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse, hvor quetiapin tidligere har haft effekt.

 

Depottabletter  

 • Som supplerende behandling af depressive episoder ved unipolar depression, hvor monoterapi med et antidepressiva ikke har været tilstrækkeligt.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 100 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin (som fumarat). 

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som fumarat). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt. 

 

Skizofreni 

 • Tabletter.Voksne. Dosis fordeles på 2 daglige doser. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter titreres dosis afhængig af effekt. Den normale vedligeholdelsesdosis er 300-750 mg fordelt på 2 doser.
 • Depottabletter. Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Den normale vedligeholdelsesdosis er 400-800 mg 1 gang dgl

 

Manisk episode 

 • Tabletter.Voksne. Dosis fordeles på 2 daglige doser. 1. dag: 100 mg, 2. dag: 200 mg, 3. dag: 300 mg og 4. dag: 400 mg. Derefter titreres dosis afhængig af effekt med maksimalt 200 mg i døgnet. Normal effektiv dosis er i intervallet 400-800 mg fordelt på 2 doser. Sikkerhedsstudier har vist, at det er forsvarligt at øge dosis til 1200 mg i døgnet.
 • Depottabletter. Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Normal effektiv dosis er i intervallet 400-800 mg i døgnet


Depressiv episode ved bipolar lidelse 

 • Tabletter.Voksne < 65 år. Dosis tages ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis titreres afhængig af effekt til maksimalt 600 mg i døgnet.
 • Depottabletter. Voksne < 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis titreres afhængig af effekt til maksimalt 600 mg i døgnet


Forebyggelse af manisk eller depressiv episode ved bipolar lidelse 

 • Tabletter og depottabletter. Sædvanligvis samme dosis som anvendt ved sidste episode.

 

Supplerende behandling ved unipolar depression 

 • Depottabletter. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg dgl.

 

Til ældre og ved nedsat leverfunktion 

 • Tabletter. Initialt 25 mg dgl. Dosis øges med 25-50 mg dgl.
 • Depottabletter. Initialt 50 mg dgl. Dosis øges med 50 mg dgl. Supplerende behandling ved unipolar depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Den lavest effektive dosis ned til 50 mg dgl. bør anvendes. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Seponeres gradvist over 1-2 uger pga. risiko for seponeringssymptomer (bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed).
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
  • Bør ikke indtages samtidigt med mad.

Kontraindikationer

Samtidig administration af CYP3A4-hæmmere (fx HIV-protasehæmmere, azoler, erythromycin, clarithromycin, nefazodon). 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære og cerebrovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Øget risiko for søvnapnø (fx samtidig brug af CNS-deprimerende midler, overvægt)
  • Misbrugsrisiko (misbrug er forekommet)
  • Tidligere suicidal adfærd.
 • Pga. den antikolinergiske virkning af den aktive metabolit norquetiapin forsigtighed ved bl.a. tidligere snævervinklet glaukom, forhøjet intraokulært tryk eller urinretention.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør patienten løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum. Bmi og taljemål bør følges.
 • Opmærksomhed på infektionssymptomer og andre tegn på neutropeni. Behandlingen skal seponeres ved et neutrofiltal <1,0 x 109/l.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Depressive episoder: I starten af behandlingen kan ses øget risiko for suicidal adfærd. Hos unge under 25 år er der generelt set en øget risiko for suicidal adfærd.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Patienten fik fejlagtigt dobbeltdosis. Først sin sædvanlige morgendosis derhjemme (1400 mg), og under en indlæggelse senere samme dag administrerer personalet endnu en dagsdosis. Overflytning til hjerteafdeling på grund af risiko for hjertearytmi.
Administrations-/ dispenseringsfejl Personalet opdager ikke, at patient får tablet i stedet for depottablet i 10 dage. Forværring af fysisk og psykisk tilstand.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Mundtørhed.
Anæmi, Nedsat HDL.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Døsighed, Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning, Øget appetit.
Dyspepsi, Forhøjede levertransaminaser, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Ortostatisk hypotension, Palpitationer, Perifere ødemer, Takykardi.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Hyperglykæmi, Hyperprolaktinæmi, Thyroideapåvirkning.
Abnorme drømme, Dysartri, Irritabilitet, Suicidale tanker eller adfærd.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Forlænget QT-interval.
Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Kramper, Synkope, Tardive dyskinesier.
Hypersensitivitet  (herunder allergiske hudreaktioner).
Seksuelle forstyrrelser, Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotermi.
Ileus, Pancreatitis, Tarmobstruktion.
Dyb venetrombose.
Agranulocytose.
Metabolisk syndrom.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Forværring af diabetes.
Rhabdomyolyse.
Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.

  

 • Ekstrapyramidale gener er set ved korttidsbehandling af depressive episoder. Hyppigheden synes øget ved samtidig behandling med lithium.
 • Somnolens er set i løbet af de første 2 uger og forsvinder normalt ved fortsat behandling.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Der er forekommet alvorlig neutropeni og quetiapin skal seponeres ved et neutrofiltal < 1,0 x 109/l.
 • I sjældne tilfælde kan årelang behandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. hyperprolaktinæmi og synkope.

Interaktioner

 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af lægemidler, der hæmmer CYP3A4. Samtidig indgift af azoler øger således koncentrationen af quetiapin. En lignende effekt må forventes ved samtidig administration af andre potente CYP3A4-hæmmere, herunder HIV-proteasehæmmere, erythromycin og grapefrugtjuice. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Carbamazepin og phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af quetiapin.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se endvidere Antiarytmika
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.
 • Den antikolinerge virkning af andre midler med antikolinerg effekt (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) kan potenseres.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Der er data for omkring 450 eksponerede graviditeter, heraf størstedelen i første trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en lille øget risiko. 

Under særlige omstændigheder kan det være rationelt, at fortsætte en igangværende behandling under graviditeten - se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Til FDA har der for perioden 1969-2008 været indberettet ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer fra i alt 69 nyfødte, hvor mødrene har været i behandling med antipsykotika under tredje trimester af graviditeten. Der har været beskrevet agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser i varierende sværhedsgrad og varighed. 

I de fleste tilfælde var der mange andre faktorer (præmaturitet, obstetriske og perinatale komplikationer, andre lægemidler med kendt risiko for abstinenssymptomer) involveret, og kausaliteten er dårligt belyst. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Quetiapin er et 2. generations antipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10% på grund af betydelig førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 1,5 timer for tabletter og ca. 6 timer for depottabletter.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. den aktive metabolit norquetiapin. Metaboliseringen sker hovedsageligt via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer for quetiapin og ca. 12 timer for norquetiapin.
 • Mindre end 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Tilskud

Depottabletter 

 

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor dosering 1 gang daglig med depotformulering af quetiapin er nødvendig.
 • Supplerende behandling ved depression, hvor supplerende behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotikum/ antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 538495
90 stk. (blister)
90,65 16,12
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 450584
100 stk. (blister)
102,10 16,34
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 439916
30 stk. (blister)
35,55 4,74
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 187594
100 stk. (blister)
106,85 4,27
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 516611
100 stk. (blister)
88,55 1,77
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 591037
100 stk. (blister)
115,30 1,54
(B) depottabletter 50 mg 129079
100 stk. (blister)
74,05 5,92
(B) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 430870
100 stk. (blister)
132,55 3,53
(B) depottabletter 200 mg 458636
100 stk. (blister)
98,55 1,97
(B) depottabletter 300 mg 526934
100 stk. (blister)
159,65 2,13
(B) depottabletter 400 mg 380739
100 stk. (blister)
148,85 1,49

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Quetiapin "Actavis" Actavis, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Quetiapin "Sandoz" Sandoz, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 25 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Quetiapin "Actavis" Actavis, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Seroquel (Parallelimport), Quetiapin, filmovertrukne tabletter 100 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 200 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 200 mg
Quetiapin "Sandoz" Sandoz, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 200 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Quetiapin "Sandoz" Sandoz, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 
depottabletter 50 mg
Alzen SR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 50 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 50 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 50 mg
 
depottabletter 150 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 150 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 150 mg
 
depottabletter 200 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 200 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 200 mg
 
depottabletter 300 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 300 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 300 mg
 
depottabletter 400 mg
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin, depottabletter 400 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin, depottabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,1 x 5,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8,6 x 8,6
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,1 x 11,1
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 19
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Depottabletter  50 mg

Præg:
Q 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 6,5 x 16,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
Q 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 16,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
Q 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,8 x 16,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
Q 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,7 x 17,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  400 mg

Præg:
Q 400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 19
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...