Gabapentin "Pfizer"

N03AX12
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi (12 år og derover) eller supplerende behandling (6 år og derover) af fokale epileptiske anfald. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Perifere neuropatiske smerter, fx smertefuld diabetisk og postherpetisk neuropati.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg (delekærv) gabapentin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1. dag 300 mg 1 gang dgl.
 • 2. dag 300 mg 2 gange dgl.
 • 3. dag 300 mg 3 gange dgl.

Derefter optrappes med 300 mg dgl. hver 2.-3. dag til højst 3.600 mg dgl. fordelt på 3 doser.  

Døgndoser op til 4.800 mg var tolererede i åbne langtidsforsøg.  

 

Børn 6-12 år 

 • Initialdosis 10-15 mg/kg legemsvægt/døgn
 • Optrappes til 25-35 mg/kg legemsvægt/døgn over en periode på 3 døgn.
 • Doser op til 50 mg/kg legemsvægt/døgn kan anvendes fordelt på 3 doser.

 

Ældre. Dosis bør nedsættes. 

 

Seponering eller skift til anden behandling bør foretages gradvis over mindst 1 uge for at undgå risiko for anfaldsprovokering. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-15 ml/min:

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis 150-300 mg. Døgndoser på 150 mg gives som 300 mg hver 2. dag. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

 • GFR 15-30 ml/min:

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis: 150-600 mg. Døgndosis bør så vidt muligt fordeles på flere daglige doser. Døgndoser på 150 mg gives som 300 mg hver 2. dag. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

 • GFR 30-50 ml/min:

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis 300-900 mg. Døgndosis bør så vidt muligt fordeles på flere daglige doser. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

 • GFR 50-80 ml/min:

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis: 600-1.800 mg. Døgndosis bør fordeles på flere daglige doser. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med gabapentin er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd.
 • Forsigtighed anbefales ved anvendelse hos patienter med tidligere psykoser.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overdosering. Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) mod neuropatiske/kroniske smerter uden hensyn til optrapningsregime. Påvirket bevidsthed (tungt sovende).
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Indlæggelse. Bevidstløshed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Træthed.
Ataksi, Svimmelhed, Søvnighed.
Virale infektioner.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Nedsat eller øget appetit, Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandkødsbetændelse, Tandmisdannelser.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Perifere ødemer, Pharyngitis, Rhinitis, Vasodilatation.
Leukopeni.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Aggressivitet, Angst, Depression, Dyskinesier, Følelsesmæssig labilitet, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Konfusion, Koordinationsbesvær, Kramper, Nervøsitet, Paræstesier, Søvnløshed, Talebesvær, Tankeforstyrrelser, Tremor, Ændrede reflekser.
Acne, Ansigtsødem, Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Infektioner.
Impotens.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ødemer.
Hyperglykæmi.
Agitation, Bevidsthedssvækkelse, Faldtendens, Hypokinesi, Kognitiv dysfunktion.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Hypoglykæmi.
Bevidsthedstab.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Idiopatisk pneumonitis.
Trombocytopeni.
Gynækomasti, Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Bevægeforstyrrelser, Hallucinationer.
Alopeci, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Akut nyresvigt, Seksuelle forstyrrelser.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%. Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug af opioider.
 • Antacida, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter absorptionen af gabapentin. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes efter rådgivning fra speciallæge. Der er data for ca. 600 eksponerede, heraf omkring 300 i monoterapi. Disse data tyder ikke på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Et materiale rapporterer en øget hyppighed af lav fødselsvægt.
Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes meget få data for udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes til α2δ-underenheden af de spændingsafhængige calciumkanaler, hvorved bl.a. frisætningen af glutamat, noradrenalin og substans-P hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Efter oral indgift af 300 mg er biotilgængeligheden ca. 60%.
 • Biotilgængeligheden er uafhængig af samtidig fødeindtagelse, men falder ved stigende dosering.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 593568
100 stk. (blister)
963,60 28,91

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Gabapentin "2care4" (Parallelimport), Gabapentin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Gabapentin "Teva" TEVA, Gabapentin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Neurontin Pfizer, Gabapentin, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
NT, 16
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,9 x 17,2
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...