Remifentanil "B. Braun"

N01AH06
 
 

Syntetisk morphinlignende analgetikum. Fentanylanalog. 

Anvendelsesområder

Analgetikum til brug ved indledning og/eller vedligeholdelse af generel anæstesi.
Bemærk: På grund af lægemidlets meget korte virkningsvarighed skal det sikres, at der er planlagt en postoperativ smertebehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 mg, 2 mg eller 5 mg remifentanil (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Anæstesiindledning 

 • Ved kortvarig anæstesi bolusinjektion af 1 mikrogram/kg legemsvægt indgivet over mindst 0,5 min.
 • Ved længerevarende anæstesi 0,5-1 mikrogram/kg legemsvægt/min. som kontinuerlig i.v. infusion, evt. forudgået af bolus på 0,5-1 mikrogram/kg legemsvægt. 

  

Vedligeholdelse 

 • Infusionshastigheden nedsættes afhængigt af, hvilket anæstetikum der anvendes, se medfølgende brugsvejledning.

  

Postoperativ analgesi 

 • 0,1 mikrogram/kg legemsvægt/min. som kontinuerlig i.v. infusion. Dosis kan justeres hvert 5. min. med ændringer på 0,025 mikrogram/kg legemsvægt/min., vejledt af patientens analgesiniveau og respirationsfrekvens.
 • Indgår ofte som den analgetiske komponent (sammen med et hypnotikum og evt. neuromuskulært blokerende middel) i en total intravenøs anæstesi.

  

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring med induktion af anæstesi i kombination med intravenøst anæstetika hos børn.
 • Ved indgift til ældre bør dosis nedsættes med 50% og evt. justeres op afhængig af patientens reaktion.

Kontraindikationer

 • Kontraindiceret til epidural og intratekal administration på grund af indhold af glycin.
 • Allergi over for andre fentanylanaloger.

Forsigtighedsregler

 • Virkningen ophører i løbet af 5-10 min. Ved kirurgiske indgreb, hvor postoperative smerter kan forudses, bør der derfor gives analgetika forud for eller senest ved seponering af remifentanil.
 • Ved for hurtig indgift kan ses svær muskelrigiditet.
 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre opioider.
 • Øget følsomhed for de kardiovaskulære virkninger kan ses hos meget svækkede, hypovolæmiske og hypotoniske patienter.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering (bevidsthedssvækkelse/ respirationsstop).
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af mg og ml. Der blev fx dispenseret 2,5 ml i.v. morphin 5 mg/ml i stedet for 2,5 mg. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af styrker bl.a. i.v. morphin 5 mg/ml og 20 mg/ml. Over-/underdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Ved samtidig indgift af analgetika (remifentanil) og anæstetikum (propofol) via pumpe er der risiko for forveksling af indgiftshastighed. Svær desaturation.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Bivirkningerne vil oftest ophøre i løbet af minutter efter afbrydelse af administrationen eller nedsættelse af administrationshastigheden. 

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Hypotension.
Muskelstivhed.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser.
Apnø, Bradykardi, Hypertension  (postoperativt), Respirationsdepression.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Hypoxi.
Sjældne (0,01-0,1%) Asystoli, Hjertestop.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
 • Varmefølelse og hoste ses erfaringsmæssigt ofte ved anvendelse af fentanyl og beslægtede syntetiske midler (fx remifentanil).
 • Klinisk anvendte doser medfører respirationsdepression, som kan ophæves med naloxon.
 • Muskelstivhed ophæves med neuromuskulært blokerende midler.
 • Kramper og AV-blok er forekommet.
 • Seponeringssymptomer i form af takykardi, hypertension og uro er set i sjældne tilfælde efter brat seponering af længerevarende behandling (over 3 dage).

Interaktioner

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler forstærker den sederende og respirationsdeprimerende virkning. Patienten bør følges tæt. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten. 
Der er risiko for neonatal respirationsdepression ved anvendelse i forbindelse med fødslen. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk.  


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af remifentanil medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Ren opioidagonist. Er stærkt respirationsdeprimerende.  

Farmakokinetik

 • Passerer placenta. 
 • Metaboliseres af uspecifikke esteraser på de røde blodlegemer og i vævene til inaktive metabolitter. 
 • Plasmahalveringstid 3-10 minutter. 
 • Efter intravenøs indgift af en bolusinjektion ses maksimal virkning inden for 2 minutter.
 • Virkningsvarighed 5-10 minutter uden tendens til øget varighed efter adskillige timers infusion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

 • Pulver 1 mg, 2 mg eller 5 mg opløses i 1 ml, 2 ml henholdsvis 5 ml sterilt vand, hypotonisk eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucoseinfusionsvæske eller hypertonisk natriumchlorid-glucoseinfusionsvæske.
 • Efter fuldstændig opløsning af pulveret fortyndes dette koncentrat (1 mg/ml) yderligere til en færdig koncentration på 20-250 mikrogram/ml (50 mikrogram/ml er normal anbefalet koncentration til voksne og 20-25 mikrogram/ml er normal anbefalet koncentration til børn over 1 år).

 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, hypertonisk natriumchlorid-glucoseinfusionsvæske samt hypotonisk eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryser.
 • Koncentrat og brugsfærdig injektions- /infusionsvæske er kemisk holdbare i højst 24 timer ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4NB)(Anæstesi) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 1 mg 408046
5 stk.
666,05
(AP4NB)(Anæstesi) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 2 mg 447454
5 stk.
1.152,95
(AP4NB)(Anæstesi) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 5 mg 595964
5 stk.
1.396,40

Substitution

pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 1 mg
Remifentanil "Fresenius Kabi" Fresenius Kabi, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 1 mg
Ultiva Aspen Nordic, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 1 mg
 
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 2 mg
Remifentanil "Fresenius Kabi" Fresenius Kabi, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 2 mg
Ultiva Aspen Nordic, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 2 mg
 
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 5 mg
Remifentanil "Fresenius Kabi" Fresenius Kabi, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 5 mg
Ultiva Aspen Nordic, Remifentanil, pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 5 mg
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...