Lamotrigin "Amneal"

N03AX09
 
 

Anvendelsesområder

 • Epilepsi med fokale og/eller generaliserede anfald.
 • Supplerende behandling ved Lennox-Gastaut syndrom.
 • Gives med forsigtighed ved myoklon epilepsi, som kan forværres. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Forebyggelse af depressive episoder ved bipolar sygdom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg eller 200 mg lamotrigin. 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Monoterapi
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med 50-100 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl. fordelt på 1 eller 2 doser. Nogle patienter har behov for højere doser, fx 500-1.200 mg dgl.
 • Som supplement til enzyminducerende midler
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 100 mg dgl. fordelt på 2 doser i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 100 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 200-400 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til valproat
  Voksne og børn > 13 år. Initialt 25 mg hver 2. dag i 2 uger. Derefter 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 25-50 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
  Den allerede igangværende antiepileptiske behandling kan derefter evt. aftrappes til seponering. Seponering bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering.
  Den anbefalede initiale dosis bør ikke overskrides for at nedsætte risikoen for hududslæt. Patienter, der får hududslæt, skal straks undersøges og behandlingen seponeres, medmindre udslættet ikke er en lægemiddelreaktion.

 

Lennox-Gastaut syndrom 

 • Som supplement til behandling med utilfredsstillende respons
  Børn 2-12 år. Initialt 0,6 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser i 2 uger, efterfulgt af 1,2 mg/kg/dag i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 1,2 mg/kg legemsvægt/dag hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 5-15 mg/kg/dag fordelt på 2 doser, dog højst 400 mg dgl.
 • Som supplement til behandling med valproat
  Børn 2-12 år. Initialt 0,15 mg/kg/dag 1 gang dgl. i 2 uger, efterfulgt af 0,30 mg/kg/dag 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 0,3 mg/kg legemsvægt/dag hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 1-5 mg/kg/dag fordelt på 1 eller 2 doser, dog højst 200 mg dgl.

 

Bipolar sygdom 

 • Monoterapi
  Voksne. Initialt 25 mg dgl. i 2 uger. Derefter 50 mg dgl i 2 uger efterfulgt af 100 mg dgl. i 1 uge.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-400 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til valproat
  Bør som hovedregel undgås grundet mulighed for interaktion mellem lamotrigin og valproat. Skal doseres forsigtigt, fx:
  Initialt 25 mg hver 2. dag i 2 uger. Derefter 25 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter øges dosis med højst 25-50 mg hver eller hver anden uge til optimalt klinisk respons.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 100-300 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Som supplement til behandling, der inducerer lamotriginglucuronidering
  Voksne. Initialt 50 mg 1 gang dgl. i 2 uger. Derefter 100 mg 1 gang dgl. i 2 uger efterfulgt af 200 mg 1 gang dgl. i 1 uge.
  Sædvanlig vedligeholdelsesdosis. 300-400 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Bemærk:
Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kronisk nyresvigt påvirker ikke plasmakoncentrationen af lamotrigin, men da der kan forventes akkumulering af glucuronidmetabolitten, bør anvendelse så vidt muligt undgås ved svært nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Ved nedsat leverfunktion bør optitrerings- og vedligeholdelsesdosis nedsættes med 50% ved moderat nedsættelse og med 75% ved svær nedsættelse.

Se endvidere

Kontraindikationer

Tidligere udvikling af Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved anvendelse af lamotrigin. 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med lamotrigin er forbundet med en let øget risiko for selvmordstanker eller -adfærd.
 • Brugada syndrom. Brug af lamotrigin bør nøje overvejes.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Indlæggelse med forgiftningssymptomer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Smerter, Træthed.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Artralgi, Rygsmerter.
Aggressivitet, Agitation, Irritabilitet, Somnolens, Svimmelhed, Søvnløshed, Tremor.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ataksi.
Alopeci.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Aseptisk meningitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Conjunctivitis, Nystagmus.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Bevægeforstyrrelser, Ekstrapyramidale gener, Forværring af parkinsonisme, Hallucinationer, Konfusion.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypersensitivitetssyndrom, Systemisk lupuslignende syndrom.
Ikke kendt Hypoglobulinæmi.

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

Hæmatologiske abnormiteter forekommer sjældent (herunder neutropeni, leukopeni, anæmi, trombocytopeni, pancytopeni, aplastisk anæmi og agranulocytose samt hæmofagocytisk lymfohistiocytose, der kan være livstruende). 

Interaktioner

 • Lægemidler, der inducerer glukuroniseringen af lamotrigin, fx visse antiepileptika (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon), visse proteasehæmmere (atazanavir, lopinavir og ritonavir) og hormonale kontraceptiva sænker plasmakoncentrationen af lamotrigin i betydelig grad.
 • Valproat øger plasmakoncentrationen af lamotrigin.
 • Hos patienter i behandling med oxcarbazepin/carbamazepin er ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af oxcarbazepin/carbamazepin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede i monoterapi uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved doser på > 200 mg dgl. synes risikoen for medfødte misdannelser let øget til 4-5%. 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet en række antiepileptika (specielt lamotrigin, i mindre grad levetiracetam og oxcarbazepin) har øget omsætningshastighed under graviditet. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 8-10%, og plasmakoncentrationen hos barnet er omkring 20-30% af moderens. Nyere data tyder på en lavere eksponering, med en plasmakoncentration på omkring 20% af moderens, end tidligere antaget. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos ammede børn, men der er derimod publiceret ganske mange observationer uden bivirkninger. Der bør dog gøres opmærksom på mulige bivirkninger hos det ammede barn. Lamotrigin metaboliseres primært ved glucuronidering; denne funktion er meget dårligt udviklet hos præmature og kan i denne situation teoretisk medføre akkumulation. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Se Lamotrigin

Farmakodynamik

Blokerer de spændingsafhængige natriumkanaler og kan herved blokere vedholdende gentagne neuronale fyringer, men har også en effekt på høj-spændingsaktiverede calciumkanaler.  

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 98%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren overvejende til N-glucuronider.
 • Plasmahalveringstid 25-30 timer.
 • Ca. 8% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 

Se endvidere tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 141732
56 stk. (blister)
33,05 3,54
(B) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 534960
56 stk. (blister)
84,45 2,26

Substitution

tabletter 50 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "1A Farma" 1A Farma, Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "Aurobindo" Orion Pharma, Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "Orifarm" Orifarm Generics, Lamotrigin, tabletter 50 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, tabletter 50 mg
 
tabletter 200 mg
Lamictal GSK Pharma, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "1A Farma" 1A Farma, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Aurobindo" Orion Pharma, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Mylan" Mylan, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Orifarm" Orifarm Generics, Lamotrigin, tabletter 200 mg
Lamotrigin "Teva" TEVA, Lamotrigin, tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
D, 97
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  200 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
D, 96
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 11 x 12
tabletter 200 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...