Xaluprine

L01BB02
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af:
  • Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
  • Akut myeloid leukæmi (AML)

Mercaptopurin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 20 mg mercaptopurin. 

Doseringsforslag

Dosis tilpasses individuelt på baggrund af monitoreret hæmatotoksicitet. Start- eller måldoser varierer generelt i området 25-75 mg/m2 legemsoverflade. Dosis bør tages som én daglig dosis om aftenen. 

 

Bemærk: Dosis må ikke tages sammen med mælk eller mælkeprodukter og skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af disse. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.
 • Indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens. Hæmatologiske parametre bør nøje monitoreres under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré, Hepatotoksicitet, Kolestase, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Anæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Levercellenekrose, Pancreatitis.
Artralgi.
Sjældne (0,01-0,1%) Malign neoplasme*.
Alopeci, Ansigtsødem.
Oligospermi.
Meget sjældne (< 0,01%) Sekundær leukæmi og myelodysplasi.

* herunder lymfoproliferative sygdomme, hudcancer, sarkomer og cervixcancer. 

Interaktioner

 • Xanthinoxidasen er ansvarlig for hovedparten af den metaboliske inaktivering af mercaptopurin. Samtidig allopurinolbehandling kan derfor medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og dosis af mercaptopurin skal reduceres til ca. 25% af den sædvanlige immunsuppressive dosis.
 • Mercaptopurin kan hæmme effekten af warfarin og phenprocoumon.
 • Kombinationen af mercaptopurin og mesalazin, balsalazid eller sulfasalazin kan øge risiko for myelosuppression.
 • Mercaptopurin kan nedsætte absorptionen af phenytoin.
 • Monitorering af S-phenytoin eller andre antiepileptika anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Mercaptopurin er en prodrug, som metaboliseres til hhv. TIMP og mTIMP, der begge er aktive hæmmere af et enzym, som er væsentligt for de novo purinsyntesen. 

Ved ALL formerer lymfocytterne sig for hurtigt og lever i for lang tid. Behandling med mercaptopurin forhindrer lymfocytterne i at dele sig, så de til sidst dør. Derved bremses udviklingen af leukæmien. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed har en betydelig variabilitet (målt til gns. 16 % (5-37%) hos 7 individer, sandsynligvis pga. udtalt førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Plasmahalveringstid for mercaptopurin er ca. 1 time, men cirka 5 timer for de aktive metabolitter.
 • Mercaptopurin oxideres til 6-tiourinsyre og andre metabolitter, der udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Oral suspension skal omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

Højst 56 dage efter anbrud ved højst 25 ºC. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) oral suspension 20 mg/ml 164324
100 ml
2.784,05
 
 

Revisionsdato

2018-05-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...