Xaluprine

L01BB02
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af akut lymfoblastær leukæmi (ALL).

Mercaptopurin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 20 mg mercaptopurin. 

Doseringsforslag

Dosis tilpasses individuelt på baggrund af monitoreret hæmatotoksicitet. Start- eller måldoser varierer generelt i området 25-75 mg/m2 legemsoverflade. Dosis bør tages som én daglig dosis om aftenen. 

  

Bemærk. Dosis må ikke tages sammen med mælk eller mælkeprodukter og skal tages mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af disse. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.
 • Indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens. Hæmatologiske parametre bør nøje monitoreres under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré, Hepatotoksicitet, Kolestase, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Anæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Levercellenekrose, Pancreatitis.
Artralgi.
Sjældne (0,01-0,1%) Malign neoplasme*.
Alopeci, Ansigtsødem.
Oligospermi.
Meget sjældne (< 0,01%) Sekundær leukæmi og myelodysplasi.

* herunder lymfoproliferative sygdomme, hudcancer, sarkomer og cervixcancer. 

Interaktioner

 • Xanthinoxidasen er ansvarlig for hovedparten af den metaboliske inaktivering af mercaptopurin. Samtidig allopurinolbehandling kan derfor medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og dosis af mercaptopurin skal reduceres til ca. 25% af den sædvanlige immunsuppressive dosis.
 • Mercaptopurin kan hæmme effekten af warfarin og phenprocoumon.
 • Kombinationen af mercaptopurin og mesalazin, balsalazid eller sulfasalazin kan øge risiko for myelosuppression.
 • Mercaptopurin kan nedsætte absorptionen af phenytoin.
 • Monitorering af S-phenytoin eller andre antiepileptika anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Både mænd og kvinder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Mercaptopurin er en prodrug, som metaboliseres til hhv. TIMP og mTIMP, der begge er aktive hæmmere af et enzym, som er væsentligt for de novo purinsyntesen.
 • Ved ALL formerer lymfocytterne sig for hurtigt og lever i for lang tid.
 • Behandling med mercaptopurin forhindrer lymfocytterne i at dele sig, så de til sidst dør. Derved bremses udviklingen af leukæmien.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed har en betydelig variabilitet (målt til gns. 16 % (5-37%) hos 7 individer, sandsynligvis pga. udtalt førstepassage-metabolisme i leveren.
 • Plasmahalveringstid for mercaptopurin er ca. 1 time, men cirka 5 timer for de aktive metabolitter.
 • Mercaptopurin oxideres til 6-tiourinsyre og andre metabolitter, der udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Oral suspension skal omrystes før brug. 

 

Holdbarhed 

Højst 56 dage efter anbrud ved højst 25 ºC. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) oral suspension 20 mg/ml 164324
100 ml
2.790,40
 
 

Revisionsdato

2016-07-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...